2022 m. sausio 20 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistų kūryba

*print*

Archyvas :: Jonas Laurinavičius: žurnalistinė patirtis atvėrė pačias galimybes kūrybai

2021-04-24
 
Jonas Laurinavičius

Jonas Laurinavičius

Loreta Nikolenkienė
Lietuvos žurnalistų sąjungos narė


 

Turime naują mūsų kolegos, aktyvaus LŽS Senjorų klubo nario Jono Laurinavičiaus poezijos rinkinį „Ten, kur mes". Tai aštuntoji jo eilėraščių knyga. Visi eilėraščiai parašyti 2020 metais. Kaip ir ankstesniuose rinkiniuose, daug vietos skiriama dedikacijoms, gimtinei, pamąstymams apie nueitą ilgą gyvenimo kelią, apie pasaulį ištikusią koronaviruso pandemiją, apie meilę. Nevengiama humoro, sarkazmo. Dominuoja klasikinė eilėdara.
Knygoje 77 eilėraščiai.
Knygą gražiai apipavidalino dailininkė Jūratė Bagurskienė, ji iliustruota jos dukros moksleivės Lauros Bagurskaitės meninėmis nuotraukomis.
Pateikiu keletą eilėraščių iš šios knygos.
 
Jonas Laurinavičius 
 

 

 

TEN, KUR MES
Ten, kur mes -
Ten grūdai į aruodus byrės,
Vyturėliai padangėj virvens.
Ten, kur mes -
Oš beržai prie Neries
Ir vėliavos vėjuj plevens.

 

Ten, kur mes -
Virš bangų kils žuvėdros pulkais
Ir Baltija šniokš,
Ir lyg sutartinė skambės.
Ten Jūratė - ilgais
Gelsvo lino plaukais -
Lauks Kęstučio, vai, lauks,
Kol jis atbanguos,
Atskubės.

Ten, kur mes -
Ten Margirio žemė gyva,
Ten protėvių žvilgsniai
Pilėnų šviesoj.
Ten, kur mes -
Ten buvo ir bus kilni Lietuva -
Vienintelė mums ji
Planetoj visoj.

Ten, kur mes -
Ten gentainiai iškilūs, laisvi.
Mes niekam neleisim
Pažeminti mus ir pavergt.
Mes ,,Tautišką giesmę"
Nešiojam savy
Ir negandas mokame
Oriai ištvert.

Ten, kur mes -
Ten grūdai į aruodus byrės,
Vyturėliai padangėj virvens.
Ten, kur mes -
Oš beržai prie Neries
Ir vėliavos vėjuj plevens.

2020 02 09

STASIUI LIPSKIUI
Ten, kur Venta,
Ten tavo kraštas,
Kuršėnų žemė išdidi.
Su savo knygom,
Savo raštais,
„Žuvėdros"˟ mostais
Tu skrendi, skrendi...

Kiekvienas skrydis
Oriai pažymėtas
Tikėjimu, meile ir viltim.
Eilėraščių tu nerašai,
Bet tu poetas
Šviesia žemaitiška širdim.

2020 07 26

˟) „Žuvėdra" - knygų leidykla, kurią S. Lipskis yra įkūręs, jai vadovauja.


RAKTAS
Menu akimirką tą,
Kai gimtųjų namų
Duris užrakinęs -
Išvykdams pasiėmiau
Raktą.

Ir saugojau jį,
Kad turėčiau kuo -
Kada nors sugrįžęs -
Duris atrakinti.

Turiu jį kišenėj lig šiol.
Neužmiršau pasiimti
Parvykdams
Į savo vaikystę...

Raktas yra - tai yra,
Bet ką atrakinti, ką,
Jeigu namučių
Nebėr?..

2020 11 09-10

BENAMIS
Toksai gyvenimas - kiaurai be nieko.
Be savo kampų, moters ir vaikų.
Be amsinčio pakiemyje šunėko,
Be telefono, paso, pinigų...

Tik visas rūpestis - kriaukšlelė duonos.
Tik gurkšnį gurkštelėt vandens.
Jis nesibaimina nei gripo, nei koronos,
Šiek tiek baisu tik dėl šalnų rudens.

Jam nulis tos žėruojančios reklamos
Ir spindintys langai naujų namų.
Tikriausiai smaugia jį kažkokios dramos,
Bet kam tai rūpi, kam tai įdomu.

Apšepusi barzda, primerktos akys
Ir juodos panagės kiekvienąsyk...
Kažką lyg mąsto jis, tylus, bežadis.
...O gal ir tu truputį pamąstyk?

2020 04 05

xxx
Raudonos vyšnios sirpsta
Rugpjūtį šiltą, švelnų.
O saulė saujoj tirpsta
Nukritusi į delną...

Beržai lauke sustoję
Taip draugiškai - lyg broliai.
Vaikai kepurėm moja,
Kai gervės skrenda tolin.

Pervirš aguonų kyšo
Saulėgrąžos kepurė. -
Taip tikra, jokio kičo
Ką Viešpatis sukūrė.

2020 06 05

POKARIO PARTIZANĖ
Ji niekad savęs
Nelaikė heroje,
Tik sakė,
Kad myli
Tėvynę.
Baranauskaitė
Be šliūbo
Pastojo
Drėgnoj
Ir šaltoj
Partizanų žeminėj.

Šalia automatas
Ant gulto:
Kova kruvina -
Žūtbūtinė.
Nekrito jinai
Per mūšį
Nuo kulkų.
Ji mirė
Gimdydama vaiką
Žeminėj...


** *
Jei būtumei sodas -
Toks baltas, gražus,
Apvaikščiočiau tavo
Baltus takučius.

Kaip bitė skraidyčiau
Tarp tavo žiedų
Ir visą nektarą
Sugerčiau iš jų.

Apsvaigčiau aš tavo
Baltam glėbyje
Mus jungtų sujungtų
Balta žiedija.

Jei būtumei sodas,
O aš su tavim -
Aš būčiau balčiausia
Tava obelim.

2020 06 06

KAŽKAM
Spindėk man iš tolo,
Spindėk praeity.
Kas buvo - skeveldrom
Sudužo širdy.

Nuo pasakų tilto
Nukritom abu.
Kas diegia, kas duria -
Tebūna tabu.

2020 10 04

TIEMS, KURIE PO MANĘS...


Aš būsiu tolimas anų laikų segmentas,
Su savo aplinka, kurios seniai seniai nebėr.
Tą pačią pavardę turėsit dokumentuos,
Kuri ant mano knygų šmėkščioja dabar.

Aš noriu likti jums kaip senas senas draugas,
Kad jūs skaitytumėt, ką čia jums parašiau.
Tai mano nerimas, tai mano žalias laukas,
Tai mano paieškos, kur žemėj šioj gražiau.

Gal ir keistai atrodysiu lyg amuletas -
Su savo burtais, įnoriais, pasenusiom tiesom.
Mes spalvinkim savos dinastijos portretą
Visom vaiskiom vaivorykštės spalvom...

Bendrausiu su jumis, kai būsiu jau išėjęs,
Kai mano siluetas blanksis rytmečio rūke.
Aš glostysiu jūs plaukus kaip gegužio vėjas
Ir laiminsiu ta šiandien rašančia ranka.

Sulėksite, susėsite prie balto Kūčių stalo
Ir su malda minėsite gyvų ir nesančių vardus.
Ir aš ten būsiu, laimingasai be galo,
Kad stalas jūsų ilgas ir toksai platus.

Kalbėsiu jums eilėraščiais ir proza,
Kūryba - tai stebuklas, gavau aš ją paliest.
Jinai nepakenčia apgaulių ir dirbtinių pozų,
Kaip moki, taip daryk, bet vien tik iš širdies.

Aš būsiu tolimas anų laikų segmentas,
Su savo aplinka, kurios seniai seniai nebėr.
Tą pačią pavardę turėsit dokumentuos,
Kuri ant mano knygų šmėkščioja dabar.

2020 06 09

xxx
Vėsta Baltijos melsvas vanduo.
Jau mažiau jos pakrantėje jodo.
Neužmiršta ateiti sustiręs ruduo
Prie tuštėjančio pamario sodo.

Pūpso obelys kuplios kaip niekada
Tokios pilnos, be galo išdidžios.
O pabudusi jūros baltoji puta
Taip vangiai į smėlį ištižus.

Rudeninę jums puokštę teikiu
Iš rožių, iš saulės, iš gintaro lašo.
Skubėkit, skubėkit per kopas taku

Į savo dienas - lyg į pasaką gražią.

 

 

Jonas Laurinavičius gimė 1938 metais Pajautos kaime, Onuškio valsčiuje. 1964 baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Lietuvos radijo korespondentu, Kaišiadorių rajono Kultūros skyriaus vedėju, 1964-1973 m. ir 1984-1988 m. dirbo Kaišiadorių rajono laikraščio „Į komunizmą", 1973-1984 m. Mažeikių rajono laikraščio „Pergalės vėliava" redijose.
Nuo 1989 m. laikraščio „Kaišiadorių aidai" skyriaus vedėjas, 1991 - 2016 m. šio laikraščio redaktorius.
Nuo 2015 „Tautotyros metraščio" sudarytojas ir redaktorius. Nuo 2016 Tėvynės pažinimo draugijos pirmininkas. LŽS narys nuo 1972.
Parašė kraštotyros knygas „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams" (1991), „Kaišiadorių krašto žmonės. 100 biografijų" (2002), „Kaišiadorių miesto kronika" (2006, 2011), „Knygnešių dalia" (2014), „Tremtiniai" (2014). Apie garsius Kaišiadorių krašto žmones: „Jonas Aistis ir Rumšiškės" (1992, 2009), „Stasys Tijūnaitis" (1995), „Ramūnas Šiškauskas. XVII olimpinių žaidynių prizininkas" (2000), „Kazimieras Brazauskas" (su G. Ilgūnu, 2006), „Atvira širdimi" (2011, apie Kaišiadorių vyskupijos hierarchus), „Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Kaišiadorys" (2014), „Kaišiadorių krašto šviesuoliai" (2015). Žurnalistikos istorijos: „Kaip gyvi, mano kurso draugai?" (4 kn. 2009-2014), „Iš žurnalisto archyvo" (7 kn. 2008-2014), „Žurnalistai" (2017). Autobiografinių novelių „Tolimosios atodangos" (2011), „Vidurnakčio pašvaistė" (2013), „Pamiškės sodyba" (2017), literatūrinių padavimų, legendų „Brangiausias lobis" (2013), aforizmų ir sentencijų „Brūkštelėjimai" (1998, 2011), poezijos „Tylus atodūsis" (2015), „Trigubu žvilgsniu" (2018), epigramų „Su minuso ženklu" (2015), humoristinių pastebėjimų apie žymius Lietuvos žmones „Šyptelėjimai" (2017).
Jo kūryba skelbta žurnalistų poezijos knygoje "Sušvieski, saule" (2014).
Jonas Laurinavičius apdovanotas medaliais „Už nuopelnus Lietuvai" (2004), „Už nuopelnus kraštotyrai ir paminklų apsaugai" (1987), „Už nuopelnus žurnalistikai" (2009). Jis yra Kaišiadorių rajono garbės pilietis (2013).
Šiemet jam įteikta J. Aisčio literatūrinė premija. 

 

Didelė žurnalistinė patirtis kolegai Jonui Laurinavičiui atvėrė pačias galimybes kūrybai, meninei ir poetinei saviraiškai.

 

Rubrika Žurnalistų kūryba yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis. 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-07-02 16:44
 
 

Komentarai (2)

Jūsų el. paštas

Juozas

2021-05-04 16:38

Pirmyn, Jonai, į kūrybines aukštumas!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas

2021-05-01 07:55

Sveikinu, Jonai, su nauja knyga.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media