2023 m. birželio 2 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Fotografija

*print*

Archyvas :: Fotografijų konkurse – kvietimas pažvelgti į religijos ir įsitikinimų laisvę

2021-05-07
 
Eriko Ovčarenko nuotrauka

Eriko Ovčarenko nuotrauka

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su partneriais - Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) - skelbia fotografijų konkursą.
Fotografai, žurnalistai ir kiti visuomenės informavimo priemonėse fotografijas publikuojantys autoriai kviečiami teikti nuotraukas ar nuotraukų serijas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje" tema.
Dažnai vizualia kalba kalbantys kūrėjai sustabdyta akimirka gali ne tik nustebinti žiūrovą, bet ir pakeisti jo nuomonę leisdami išvysti momento emociją sklindančią iš fotografijos. Konkurso dalyviai skatinami žvelgti plačiau, giliau, griauti viešoje erdvėje nusistovėjusius stereotipus bei aktyviai dalintis savo kurtais darbais religijų tema.
Fotografijos konkursas yra tęstinė projekto skirto „Religijos ir įsitikinimų laisvės Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją" dalis. Pirmoje dalyje buvo rengiami mokymai, kuriuose dalyvavo ne tik žurnalistai, bet ir fotografai. Buvo rengiamos diskusijos šia tema. O mokslininkų pristatytų tyrimų duomenys leidžia teigti, kad Lietuvos gyventojai išpažįsta įvairius religinius tikėjimus bei skirtingai juos taiko savo gyvenimuose, o religinės mažumos Lietuvoje yra stigmatizuojamos ir marginalizuojamos.
Fotografijų konkursui teikti darbus galima nuo šiandien iki birželio 16 d. (imtinai). Nuotraukas ar jų serijas siųsti per specialiai konkursui sukurtą nuotraukų įkėlimo sistemą adresu http://contest.photocircle.lt/.
Teikti galima nuo 2020 metų pradžios iki šių metų birželio 16 dienos sukurtas ar publikuotas šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, taip pat interneto leidiniuose), ar asmenine iniciatyva sukurtas fotografijas ir/ar jų ciklus. Nuotraukos turi atspindėti religijos ir įsitikinimų laisvės temą.
Vienas dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) pavienių fotografijų ir 2 (du) fotografijų ciklų, kurių vieną gali sudaryti iki 16 (šešiolika) fotografijų. Tiek pavienės nuotraukos, tiek fotografiniai ciklai bus vertinami kaip lygiaverčiai darbai.
Laimėtojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis. Prizinis fondas - 600 eurų.
Pasibaigus konkursui, bus surengta kilnojama 40-ties, geriausių darbų paroda, kuri keliaus po Lietuvą.
Su fotografijų konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje" nuostatais išsamiau galima susipažinti interneto svetainėse: https://religija.lt/ , www.lzs.lt, www.pressphoto.lt
Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją", finansuojamą per Aktyvių piliečių fondą pagal EEE finansinį mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).
 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko įsakymu
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko įsakymu.

 

 

FOTOGRAFIJŲ KŪRYBINIO KONKURSO
„RELIGIJOS IR ĮSITIKINIMŲ LAISVĖ LIETUVOJE"
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinio fotografijų konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje" (toliau - Konkursas) nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso siekis - šviesti ir informuoti visuomenę religijų įvairovės ir žmogaus teisių klausimais, sukurti šias temas nagrinėjantį kokybiškų fotografijų rinkinį, kuris ir projektui pasibaigus pasitarnautų profesionaliam visuomenės informavimui apie religijų įvairovę Lietuvoje. Šio konkurso laureatų darbų įvertinimas bei jų sklaida viešoje erdvėje didins informuotų, tolerantiškų ir atsakingų žmonių skaičių, kuriuos domina žmogaus teisės, religijos ir įsitikinimų laisvė bei religijų įvairovė Lietuvoje.
3. Konkurso tikslas - fotožurnalistus ir kitus visuomenės informavimo priemonėse fotografijas publikuojančius autorius skatinti domėtis religijų įvairovės bei įsitikinimų laisvės temomis ir kurti fotografijas (ir/ar jų ciklus, serijas, fotopasakojimus) šiomis temomis. Skatinti šalies fotožurnalistus ir kitus visuomenės informavimo priemonėse fotografijas publikuojančius autorius atsakingai vizualiai informuoti apie religijų įvairovę, žmogaus teises ir su šiomis temomis susijusį gyvenimą mūsų šalyje.
4. Konkurso uždavinys - išrinkti fotografijas ir/ar jų ciklus geriausiai atspindinčius religijų įvairovę Lietuvoje, nuo 2020 metų pradžios sukurtus ar publikuotus šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, taip pat interneto leidiniuose) ar asmenine iniciatyva sukurtas fotografijas ir/ar jų ciklus religijos ir įsitikinimų laisvės tema.
5. Laureatams įteikiamos piniginės premijos ir diplomai. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami piniginiais prizais: I vietos nugalėtojui bus išmokama 300 EUR apdovanojimas, II vietos nugalėtojui - 200 EUR, o trečios vietos nugalėtojui - 100 EUR apdovanojimas. Konkurse tiek pavienės nuotraukos, tiek fotografjų ciklai dalyvauja ir bus vertinamai kaip lygiaverčiai darbai.
6. Originaliausių religijų įvairovę atspindinčios fotografijų ir/ar jų ciklų konkurso nugalėtojų darbai bus publikuoti www.religija.lt svetainėje, „Facebook" paskyroje, LRT medijų bei konkurso partnerių platformose. Konkurso komisija atrinks 40 fotografijų, iš kurių bus paruošta fotografijų paroda keliausianti po šalį.
7. Konkursui pateiktus darbus vertins Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) sudaryta Konkurso vertinimo komisija, kurios sudėtyje dirbti bus pakviesti žurnalistikos, fotografijos, sociologijos, religijotyros ekspertai.
II. KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
8. Konkurso dalyvių pateiktus darbus vertina LŽS pirmininko įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš trijų Komisijos narių.
9. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus bei apdovanoja nugalėtojus ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d. Komisijos posėdžius kviečia LŽS pirmininkas, o jos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.
10. Komisijos posėdžius ir pateiktų darbų vertinimą organizuoja LŽS. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja arba savo vertinimus raštu pateikia ne mažiau kaip du Komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
11. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas. Premijas skiria Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC).
12. Konkurso dalyviai Komisijai pateikia (elektronine laikmena) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 16 dienos šalies žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, interneto leidiniuose) skelbtas ar sukurtas fotografijas ir/ar jų ciklus religijų įvairovės ir įsitikinimų laisvės tema.
13. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) pavienių fotografijų ir 2 (du) fotografijų ciklų, kurių vieną gali sudaryti iki 16 (šešiolika) fotografijų. Nuotraukų apdorojimui taikomi fotožurnalistikoje taikomi reikalavimai. Rekomendojame vadovautis konkurso „Lietuvos spaudos fotografija" nuotraukų apdorojimo nuostatomis.
14. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką, tikslus bei uždavinius gali teikti fotožurnalistai, fotografai, žurnalistai, redakcijos, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, LŽS skyriai/klubai.
15. Fotografijas konkursui galima teikti tik per http://contest.photocircle.lt/ užsiregistravus ir pasirinkus konkursą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje", nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki birželio 16 d. (imtinai).
16. Konkurso dalyvis (Konkursui pateiktų kūrinių autorius), suderinęs su redakcija ar kitu kūrinių teisių valdytoju (jei toks yra) bei gavęs sutikimą, suteikia Konkurso rengėjams neišimtinę teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius, Konkurso organizatorių svetainės (www.religija.lt, www.lzs.lt ir kt.), „Facebook" paskyrose, su Konkursu susijusiuose leidiniuose, LRT medijų bei kitų konkurso partnerių platformose, 40 vnt. fotografijų kilnojamai parodai ar pristatyti kita viešo pateikimo forma nurodant autorių ir/ar kitą kūrinių teisių valdytoją (esant pageidavimui). Ši teisė perduodama neatlygintinai.
III. REIKALAVIMAI DARBAMS
17. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
17.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai);
17.2. originalumas (temos traktuotės savitumas);
17.3. temos analizė;
17.4. atitikimas temai ir aktualumas;
17.5. vizualinės raiškos ypatumai.
IV. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA
18. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 17 punkte išvardytus kriterijus, paskirsto pinigines premijas I, II ir III vietų laimėtojams.
19. Komisija turi teisę perskirstyti premijas kita tvarka arba kurių nors nepaskirti.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas darbų (fotografijų) pateikimas konkursui „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje".
 
Kilus klausimams prašome kreiptis: straipsniukonkursas@gmail.com arba info@lzs.lt

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-05-07 10:09
 
 

Komentarai (3)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media