2024 m. birželio 21 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Asociacija LATGA: Stipendijų jauniesiems menininkams konkursas 2015 m.

2014-11-18
 
 

 

Asociacija LATGA, savo veiklos dvidešimt penkmečio proga su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parama, skelbia konkursą jaunųjų menininkų stipendijoms gauti.

 

Paraiškas jaunųjų menininkų stipendijoms gauti gali teikti asmenys nuo 18 iki 35 metų amžiaus. Bus teikiamos 6 stipendijos, 12 mėnesių, po 305 € šių sričių jauniesiems menininkams: audiovizualinių menų, dailės, dramos, fotografijos, literatūros, muzikos.

 

Visą informaciją apie dokumentų pateikimą rasite Asociacijos LATGA internetinėje svetainėje http://www.latga.lt/

 

Paraiškos teikiamos Asociacijai LATGA iki 2014 m. gruodžio 15 d. paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba pristatomos asmeniškai šiuo adresu:

 

Asociacijai LATGA

„Jaunųjų menininkų stipendijos paraiška"

J. Basanavičiaus g. 4B
LT-01118 Vilnius

 

Paraiškų teikimo ir stipendijų skyrimo klausimais kreiptis el. paštu evelina@latga.lt arba telefonu (8-5) 265 16 00  

 

 

PATVIRTINTA

Asociacijos LATGA Tarybos

2014 m. lapkričio 11 d.

 

ASOCIACIJOS LATGA STIPENDIJOS JAUNIESIEMS MENININKAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos LATGA stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) nustato stipendijų jauniesiems menininkams (toliau - Stipendijos) dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.

2. Stipendijos mokamos iš Asociacijai LATGA (toliau - LATGA) skirtų lėšų.

3. Gauti stipendijas turi teisę jaunieji kūrėjai ir menininkai Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida) (toliau kartu - jaunieji menininkai).

 

II. STIPENDIJŲ DYDIS IR mokėjimo TRUKMĖ

4. Stipendija yra skiriama jaunųjų menininkų kūrybos projektams.

•5.    Stipendijų kiekis - 6 (skirtingų meno sričių atstovams: dailės, fotografijos, muzikos, dramos, literatūros, audiovizualinių menų).

•6.    Vienos Stipendijos dydis - 305  (trys šimtai penki eurai) € per mėnesį.

•7.    Stipendijų mokėjimo trukmė - 12 mėnesių.

•8.    Vienos Stipendijos dydis visam laikotarpiui - 3660 (trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų) €.

 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

•9.               Paraiškas teikia patys jaunieji menininkai (menininkai nuo 18 iki 35 metų amžiaus).

•10.            LATGA nustatytos formos jaunųjų menininkų paraiškos gauti stipendiją (toliau - paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą viešojoje erdvėje.

•11.                         Skelbime nurodoma:

11.1. paraiškų priėmimo laikas;

11.2. paraiškų pateikimo būdas;

11.3. paraiškas priimančių LATGA skyrių telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai;

11.4. kita reikiama informacija.

•12.            Kartu su paraiška privaloma pateikti gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

•13.                         Paraiškos priimamos iki 2014 gruodžio 15 d.

•14.            Jaunasis menininkas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką gauti vienos meno srities stipendiją.

•15.                         Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

•15.1.   LATGA Tarybos nariai;

•15.2.                       jaunieji menininkai, dirbantys Lietuvos Respublikos biudžetinėse įstaigose, - veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;

•15.3.                       gavę stipendijas jaunieji menininkai - nepraėjus dvejiems metams nuo jiems skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;

•15.4.   nepristatę ataskaitų už gautas stipendijas jaunieji menininkai;

•15.5.   jaunieji menininkai, gaunantys kitas stipendijas.

•16.            Paraiškos asociacijai LATGA siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomos asmeniškai arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu).

•17.    Paraiškos nesvarstomos, jeigu:

•17.1.   pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui;

•17.2.   nepateikti visi paraiškoje nurodyti prašomi pateikti dokumentai.

•17.3.   Visais kitais atvejais, numatytais 15.1. - 15.5. punktuose.

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

•18.            Paraiškas vertina ir Stipendijas skiria LATGA Taryba (toliau - Taryba).

•19.            Paraiškos perduodamos Tarybai svarstyti per 10 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Taryba gautas paraiškas įvertina per 5 darbo dienas.

•20.                    Taryba paraiškas vertina atsižvelgdama į jaunojo menininko pateiktą idėją, jos aktualumą ir svarbą kultūros ir meno raidai, bei profesionalumą, ankstesnės veiklos rezultatus (jeigu jaunajam menininkui buvo skirta Stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), veiklos rezultatų sklaidos apimtis.

V. STIPENDIJŲ SKYRIMAS

•21.            Taryba išrenka 6 skirtingų meno sričių atstovus, kuriems yra skiriamos Stipendijos vieneriems metams.

•22.                         Stipendijas Taryba skiria per 10 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos.

 

 

 

 

VI. STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

•23.      Asociacijos LATGA direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti stipendiją priėmimo pasirašo su jaunuoju menininku, kuriam skirta stipendija, ar jo teisėtais atstovais nustatytos formos sutartį, kurioje numatytas veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, vykdymo terminas, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.

•24.                         Stipendijos gavėjui stipendija mokama kas mėnesį į jo nurodytą banko sąskaitą.

•25.                         Stipendijų mokėjimas nutraukiamas, jeigu stipendijos gavėjas:

•25.1.   miršta;

•25.2.   atsisako stipendijos raštu;

•25.3.   stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);

•26.           Pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui, ne vėliau kaip per šešis mėnesius jaunieji menininkai, kuriems skirta stipendija, privalo atsiskaityti už jiems suteiktą stipendiją.

•27.            Jaunieji menininkai teikdami paraiškas LATGA stipendijai gauti, privalo nurodyti kokia forma atsiskaitys už jiems suteiktą stipendiją.

•28.            Kartu su nurodytos formos atsiskaitymu už suteiktą stipendiją, jaunieji menininkai turi raštu pateikti laisvos formos ataskaitą, kurioje būtų nurodyta: stipendijos gavėjo vardas, pavardė; detali stipendijos panaudojimo ataskaita. Prie ataskaitos pateikiami dokumentai įrodantys galutinį veiklos rezultatą (parodos lankstinukas, atliktų darbų nuotraukos, natos, scenarijus, knygos rankraštis, audiovizualinio kūrinio kopija).

•29.            Stipendijos skyrimo laikotarpiu menininko vykdoma veikla (autoriaus sutikimu/noru) viešinama Asociacijos LATGA tinklapyje.

•30.            Stipendiją gavę jaunieji menininkai, realizavę projektą, kuriam skirta stipendija, įsipareigoja Lietuvoje ir užsienyje viešindami projektą spaudoje ir kitais būdais, nurodyti LATGA kaip stipendijos teikėją. 

 

 

 

Forma patvirtinta

Asociacijos LATGA Tarybos

2014 m. lapkričio 11 d.

 

 

Gauta

2014 ____________ d. Nr.____

 

 

ASOCIACIJOS LATGA STIPENDIJOS JAUNIESIEMS MENININKAMS

PARAIŠKA

 

 

1. Stipendiją pretenduojančio gauti asmens vardas, pavardė:

________________________________________________________________________________

 

 

2. Veikla, kuriai prašoma skirti Asociacijos LATGA stipendiją, priskiriama (prašome pabraukti 1 pageidaujamą sritį):

Dailės / fotografijos / muzikos / dramos / literatūros / audiovizualinių menų sričiai.

 

3. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Asociacijos LATGA stipendiją, pavadinimas:

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

4. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti stipendiją, trumpas pristatymas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

5. Informacija apie anksčiau gautą(-as) arba šiuo metu gaunamą(-as) panašaus pobūdžio stipendiją(-as) (gavimo metai, stipendijos rūšis, vykdyta veikla).

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. Ar už veiklą, kuriai vykdyti prašoma skirti stipendiją, gaunate darbo užmokestį? Jeigu taip, įrašykite ir darbovietės pavadinimą:

 

__________________

          (taip arba ne)

 

_____________________

  (darbovietės pavadinimas)

 

 

7. Stipendiją pretenduojančio gauti asmens kontaktiniai duomenys adresas, telefono numeris, el. pašto adresas:

 

________________________________________________________________________________

 

8. Pretendento siūloma forma atsiskaityti už gautą stipendiją.

 

________________________________________________________________________________

 

Pridedami būtini priedai stipendijai gauti:

 

1. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas,........ lapai.

2. Veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Asociacijos LATGA stipendiją, pristatymas (1 lapas, kuriame turėtų būti įvardintas veiklos pobūdis, įvardinta planuojama veiklos sklaida (parodos, paskaitos, pristatymai ir kt.), laukiami rezultatai, trukmė ir kaina).

3. Ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatanti medžiaga (tekstai, foto- ir video- dokumentacija ir kt.),....... lapų.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

5. Pateikiamos paraiškos ir visų pridedamų būtinų priedų kopijos elektroninėje laikmenoje (CD, DVD), t.y. skenuota paraiška ir būtini paraiškos priedai (1 PDF failas).

 

 

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

Data ____________________     Vardas, pavardė, parašas ______________________________

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-11-18 08:41
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media