2022 m. liepos 1 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Lietuvių kalbos draugija skelbia tris konkùrsus

2022-02-23
 
Lietuvių kalbos draugija, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis ir jų remiama, vasarį skelbia tris konkùrsus: Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos pretendentų konkùrsą, Žurnalisto - kalbos bičiulio - rinkimus ir kūrybinių darbų konkùrsą „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą".
Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos pretendentų konkùrsas, remiamas Kazickų šeimos fondo, skelbiamas jau ketvirtą kartą. Šios premijos laureatais yra tapę pedagògas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių, metodinių ir mokomųjų priemonių autorius Bronius Dobrovolskis (2019), bendrinės lietuvių kalbos normų tyrėja, norminamųjų leidinių sudarytoja ir bendraautorė, mokslo monografijų autorė Rita Miliūnaitė (2020), stilistikos specialistas, mokslo monografijų, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms skirtų vadovėlių bei mokomųjų priemonių autorius ir bendraautoris Kazimieras Romualdas Župerka (2021).
Žurnalisto - kalbos bičiulio - rinkimai, sumanyti Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus, skelbiami antrą kartą. 2021 m. rinkimų nugalėtojais buvo paskelbti portalo „Mano kraštas" redaktorė Genovaitė Paulikaitė, Kel̃mės r. laikraščio „Bičiulis" redaktorė Ona Jautakienė, Telšiuosè leidžiamo laikraščio „Kalvotoji Žemaitija" redaktorius Steponas Algirdas Dačkevičius.
Antrą kartą skelbiamas ir kūrybinių darbų konkùrsas „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą". Konkùrsą Lietuvių kalbos draugija organizuoja kartu su „Lituanistų sambūriu" bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, jį remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2021 m. konkùrso mokinių grupės nugalėtojai: I - Justė Dumčiūtė (Palangà), II - Vytautė Girdžiūtė (Palangà), Miglė Ogulevičiūtė (Alytùs), III - Arnas Jodelis (Vilnius), Patricija Pupinė (Vašingtonas, JAV), Justina Sokolova (Vilnius).
2021 m. konkùrso suaugusiųjų grupės nugalėtojos: I - Laineda Vainauskaitė (Kretingà), II - Jūratė Mlečkienė (Vilnius), Irena Verseckienė (Drùskininkai), III - Scholastika Kavaliauskienė (Alytùs), Sandra Petraškaitė-Pabst (Manheimas, Vokietija), Romualda Žilinskienė (Mažei̇̃kiai).
Geriausi mokinių darbai paskelbti „Gimtojoje kalboje" ir portale „Švietimo naujienos", geriausi suaugusiųjų darbai - „Gimtojoje kalboje" ir portale „Meno bangos".
Skelbiame visų trijų konkùrsų nuostatus.


KALBININKO PETRO BŪTĖNO IR JO MOKINĖS ALEKSANDROS KAZICKIENĖS ATMINIMO PREMIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premiją (toliau - premija) 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896-1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920-2011) atminimą.
2. Premijos nuostatai reglamentuoja jos paskirtį, pretendentų dokumentų pateikimo reikalavimus, premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.
3. Premija skiriama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno veiklos sritis, ir lituanistinės veiklos organizavimą. Premija gali būti skiriama Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, autorių kolektyvams, organizacijoms, institucijoms (išskyrus mokslo tiriamuosius institutus ir universitetus).
4. Konkurso sąlygos skelbiamos kiekvienų metų vasario 21-ąją - Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Pretendentų kandidatūros teikiamos iki gegužės 1 dienos.
5. Premijos dydis - 1500 eurų. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.
6. Premija paliudijama Kazickų šeimos fondo atstovo ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko pasirašytu diplomu.
II SKYRIUS
PRETENDENTŲ TEIKIMO TVARKA
7. Siūlyti pretendentus turi teisę fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys.
8. Premijos komisijai pateikiami šie dokumentai:
8.1. motyvuota rekomendacija (-os);
8.2. pretendento (-ų) gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;
8.3. svarbiausių pretendento (-ų) darbų iš kriterijuose nurodytų sričių sąrašas;
8.4. siūlančio fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo pasirašytas lydraštis, kuriame išvardyti visi pateikiami dokumentai.
9. Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com. Premijos komisija turi teisę prireikus pareikalauti dokumentų originalų.
III SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
10. Pretendentų dokumentus vertina Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko įsakymu sudaryta Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisija. Komisija sudaroma iš 11 asmenų, į ją įtraukiamas Kazickų šeimos fondo atstovas ir Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus atstovas.
11. Pretendentų vertinimo kriterijai.
11.1. Mokslo bei mokomosios veiklos sritis ir nuveikti darbai:
11.1.1. akcentologija - reikšmingi lietuvių akcentologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.2. dialektologija - reikšmingi lietuvių dialektologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.3. leksikologija ir leksikografija - reikšmingi lietuvių leksikos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, žodynai, mokomieji leidiniai;
11.1.4. norminamoji kalbotyra - reikšmingi lietuvių norminamosios kalbotyros tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.5. onomastika - reikšmingi lietuvių onomastikos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.6. tautosaka - reikšmingi lietuvių tautosakos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.7. kraštotyra - reikšmingi kraštotyros darbai, mokomieji leidiniai, kraštotyros veiklos organizavimas;
11.1.8. mokyklinė lituanistika - reikšmingi mokslo tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai, popamokinės lituanistinės veiklos organizavimas.
11.2. Visuomeninė veikla per pastaruosius 10 metų:
11.2.1. savo veiklos sklaida visuomenėje (susitikimai, paskaitos, straipsniai);
11.2.2. narystė ir veikla pelno nesiekiančiose visuomeninėse ar profesinėse organizacijose.
11.3. Pretendento veiklos pripažinimas.
12. Premija skiriama, jei pretendentas atitinka bent po vieną iš 11.1 ir 11.2 kriterijuose nurodytų papunkčių. Esant lygiaverčiams pretendentams, lemia 11.3 kriterijų papunktyje numatyti veiklos pripažinimo duomenys.
13. Komisijos posėdis šaukiamas kartą per metus, ne vėliau kaip gegužės 31 d. Komisijos posėdžius šaukia, vietą ir laiką nustato sekretorius, suderinęs vietą ir laiką su visais komisijos nariais.
14. Sprendimas skirti premiją priimamas uždarame komisijos posėdyje slaptu narių balsavimu. Premija skiriama pretendentui, surinkusiam daugiausiai balsų. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
Posėdyje negalintis dalyvauti komisijos narys ne vėliau kaip 1 dieną iki komisijos posėdžio dienos apie tai turi pranešti sekretoriui.
15. Prireikus rengiamas virtualus komisijos posėdis.
16. Premija įteikiama kasmet birželio-liepos mėn. Premijos įteikime dalyvauja Kazickų šeimos fondo atstovas (-ai).
17. Premijos nelaimėję pretendentai gali būti teikiami premijai ir kitais metais.
18. Premija negali būti teikiama pakartotinai ir po mirties.
ŽURNALISTO - KALBOS BIČIULIO - RINKIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rinkimų tikslas - skatinti Lietuvos žurnalistus domėtis lietuvių kalbos raida, padėtimi, problemomis ir prisidėti prie kalbos klausimų sklaidos vietinėje ir šalies žiniasklaidoje.
2. Žurnalisto - kalbos bičiulio - rinkimus organizuoja Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyrius.
3. Kasmet išrenkami ir apdovanojami du žurnalistai: dirbantis vietinėje žiniasklaidoje ir dirbantis šalies žiniasklaidoje.
II. KOMISIJA
4. Komisiją sudaro 5 nariai, tarp jų ne mažiau kaip 3 Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus atstovai.
5. Komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos sudėtį tvirtina Lietuvių kalbos draugijos valdyba.
6. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Esant reikalui posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu.
III. RINKIMŲ TVARKA
7. Žurnalistai siūlomi elektroniniu paštu tokia tvarka:
7.1. vietinėje žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo savivaldybių kalbos tvarkytojai;
7.2. šalies žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo visi LKD nariai.
8. Premijos komisijai pateikiama medžiaga ir dokumentai:
8.1. žurnalisto straipsniai, esė, interviu, pokalbiai televizijos, radijo laidose, kuriuose aptariami aktualūs ir problemiški kalbos klausimai;
8.2. siūlymą teikiančio asmens pasirašytas lydraštis, kuriame pateikiami motyvai, kodėl šis žurnalistas siūlomas apdovanoti;
8.3. leidinio, internetinio portalo, radijo ar televizijos laidos vadovų rekomendacijos (pageidautina).
9. Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com.
10. Siūlymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 1 d.
IV. RINKIMŲ REZULTATŲ SKELBIMAS
11. Žurnalisto - kalbos bičiulio - rinkimų nugalėtojus komisija skelbia gegužės 7-ąją,
Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, tokia tvarka:
11.1. vietinės žiniasklaidos žurnalistas - kalbos bičiulis;
11.2. šalies žiniasklaidos žurnalistas - kalbos bičiulis.
V. RINKIMŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
12. Žurnalisto - kalbos bičiulio - rinkimų nugalėtojams įteikiami diplomai ir LKD įsteigti prizai.
KŪRYBINIO KONKURSO „LIETUVIŠKOS ISTORIJOS: PASAKOJIMAI APIE KALBĄ"
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkursą organizuoja Lietuvių kalbos draugija, „Lituanistų sambūris", Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
2. Konkurso tikslai:
2.1. skatinti Lietuvos visuomenę, užsienyje gyvenančius lietuvius, kitakalbius Lietuvos gyventojus ir užsieniečius, besimokančius lietuvių kalbos, apmąstyti ir atskleisti savo asmeninį santykį su lietuvių kalba, domėtis lietuvių kalbos
būkle, raida ir perspektyvomis;
2.2. skatinti kūrybinę raišką.
II SKYRIUS
KONKURSO EIGA
3. Konkurse gali dalyvauti visų amžiaus grupių ir išsilavinimo žmonės Lietuvoje ir užsienyje. Skiriamos dvi dalyvių grupės:
3.1. mokiniai (5-12 kl.);
3.2. suaugusieji.
4. Konkursui pateikiamas darbas - laisvos formos rašytinis pasakojamasis tekstas.
5. Konkurso pradžia skelbiama 2022 m. vasario 21 d. Konkurso darbai priimami iki 2022 m. gegužės 7 d. Nugalėtojai paskelbiami ne vėliau kaip 2022 m. liepos 1 d.
6. Įdomiausių, originaliausių konkurso darbų autoriai kviečiami dalyvauti baigiamajame renginyje ir apdovanojami organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.
7. Geriausi konkurso darbai, gavus autorių sutikimą, skelbiami interneto portaluose ir organizatorių svetainėse.
III SKYRIUS
REZULTATŲ VERTINIMAS
8. Konkurso darbus vertina organizatorių sudaryta komisija.
9. Konkurso darbų vertinimo kriterijai - originalumas, kūrybiškumas, šiuolaikiškas požiūris į kalbą, jos galimybes ir perspektyvas.
10. Geriausių konkurso darbų sąrašas tvirtinamas vertinimo komisijos posėdyje. Šis posėdis protokoluojamas. Esant reikalui vertinimo komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu.
IV SKYRIUS
KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS
11. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną darbą. Konkurso organizatoriams el. paštu siunčiamas kompiuteriu surinktas arba ranka rašytas darbas, įrašytas PDF formatu.
12. Konkurso dalyvis, siųsdamas darbą, nurodo savo vardą, pavardę, pašto adresą ir el. pašto adresą, mokinys - mokyklą ir konsultavusių mokytojų vardus, pavardes. Konkurso organizatoriai garantuoja dalyvių asmens duomenų saugumą.
13. Konkurso darbai siunčiami ir konsultacijos teikiamos el. paštu kalba.konkursas@
gmail.com
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-02-23 11:55
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media