2024 m. gegužes 26 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Įsigaliojo Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklės

2024-03-03
 
Kultūros ministras Simonas Kairys
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. ĮV-176
MEDIJŲ RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Medijų rėmimo fondo veiklai skiriamo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansavimo pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnį (toliau - finansavimas) paskirstymą, finansavimo organizavimo ir vykdymo tvarką, reikalavimus projektams ir jų paraiškoms, paraiškų svarstymą ir vertinimą, projektų vykdymo, atsiskaitymo už gautą finansavimą ir projektų vykdymo kontrolės tvarką bei kitas projektų finansavimo administravimo ir teikimo sąlygas.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, ir Reglamentu (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau - Reglamentas (ES) 651/2014), Visuomenės informavimo įstatymu ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo".
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 651/2014 ir Visuomenės informavimo įstatyme.
II SKYRIUS
PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI
4. Finansavimo teikimą administruoja Medijų rėmimo fondas (toliau - Fondas). Fondo funkcijoms įgyvendinti ir kitoms su Fondo veikla susijusioms išlaidoms (toliau - Fondo administravimo išlaidos) apmokėti skiriama lėšų dalis negali viršyti 10 proc. Fondo einamųjų metų biudžeto.
5. Finansavimas pagal šias Taisykles teikiamas viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų projektams ir veiklai.
6. Finansavimas skiriamas konkurso būdu pagal Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 16 dalyje nustatytas programas (prioritetines sritis), įskaitant programas, parengtas Fondo tarybos, atsižvelgiant į visuomenės informavimo kultūros raidos ir plėtros bei informacinio saugumo ir visuomenės atsparumo stiprinimo prioritetus, ir patvirtintas Fondo visuotinio dalininkų susirinkimo (toliau - programa).
7. Konkursų tikslas - atrinkti viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus ir jų projektus, kuriems bus teikiamas finansavimas.
8. Finansavimas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams skiriamas atitinkamiems kalendoriniams metams.
9. Finansavimas teikiamas vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 53 straipsniu (toliau - ir valstybės pagalba).
10. Finansavimas nelaikomas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, finansavimą skiriant:
10.1. pagal Taisyklių 15.1 papunktyje kultūros periodinių leidinių leidėjams;
10.2. pagal Taisyklių 15.2 papunktyje nurodytą programą;
10.3. pagal Taisyklių 15.4 papunktyje nurodytą programą;
10.4. viešosios informacijos rengėjų stipendijoms (Taisyklių V skyrius).
11. Valstybės pagalba gali būti teikiama ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.
12. Teikiama valstybės pagalba gali būti sumuojama su kita valstybės pagalba ar kita nereikšminga (de minimis) pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 8 straipsnio nuostatomis.
13. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo per kalendorinius metus iš Fondo gauta finansavimo suma negali viršyti 90 proc. visų šio viešosios informacijos rengėjo pajamų, tais metais gautų iš visuomenės informavimo veiklos.
14. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjas, gavęs finansavimą Taisyklių nustatyta tvarka, negali perduoti kitam viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui savo įsipareigojimų, susijusių su finansuojamo projekto įgyvendinimu. Įsipareigojimų perdavimu šiuo atveju nelaikomas viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimo, savininkų (dalyvių) pasikeitimas, jo valdomos visuomenės informavimo priemonės, kurioje įgyvendinamas projektas, pavadinimo ar projekto vadovo pasikeitimas. Projekto vadovas gali būti pakeistas, tik jei tam pritaria Fondo taryba, o naujo projekto vadovo kvalifikacija ir patirtis nėra žemesnė už keičiamo projekto vadovo.
III SKYRIUS
FINANSUOJAMOS PROGRAMOS IR FINANSAVIMO PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS
15. Finansavimas Fondo finansuojamoms ir administruojamoms programoms, atėmus Fondo administravimo išlaidas, paskirstomas tokiomis dalimis (proporcijomis):
Programa (prioritetinė sritis):
Kultūrinės žiniasklaidos ir kultūros periodinių leidinių finansavimo dalis - 36 proc.
Regioninės žiniasklaidos finansavimo dalis - 38 proc.
Naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos
finansavimo dalis - 21 proc.
Žiniasklaidos tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos finansavimo dalis - 5 proc.
16. Fondo tarybos siūlymu iki 10 proc. konkrečiai programai finansuoti skirtų lėšų gali būti perkelta į kitą programą, jeigu paskelbus atitinkamos programos konkursą ir atrinkus projektus nėra paskirstomos visos atitinkamos programos finansavimui numatytos lėšos.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI FINANSAVIMĄ NORINTIEMS GAUTI VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR (AR) SKLEIDĖJAMS
17. Pagal Taisykles finansavimas gali būti skiriamas:
17.1. viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų (juridinių asmenų) projektams;
17.2. viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų (juridinių asmenų) veiklai;
17.3. viešosios informacijos rengėjų (fizinių asmenų) stipendijoms.
18. Finansavimas gali būti skiriamas viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui, pateikusiam Fondui paraišką, atsižvelgiant į Taisyklių 17 punkte numatytą prašomo finansavimo pobūdį.
19. Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas (toliau - pareiškėjas) gali teikti paraišką ir gauti finansavimą, jei jis atitinka toliau nurodytas sąlygas:
19.1. nėra nurodytas tarp subjektų, nustatytų Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 18 dalyje;
19.2. yra pateikęs visus duomenis į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (toliau - VIRSIS) Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka;
19.3. yra pateikęs metinį finansinių ataskaitų rinkinį Registrų tvarkytojui už paskutinius praėjusius ataskaitinius metus, išskyrus atvejus, jei veiklą vykdo trumpiau nei vienerius metus;
19.4. jo atžvilgiu nėra pradėta likvidavimo ar bankroto procedūra, taip pat jis nėra laikomas sunkumų patiriančia įmone, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 651/2014 2 straipsnyje;
19.5. jo privalomų įmokų, mokėtinų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, skola neviršija 1 mėnesio įmokų dydžio;
19.6. yra sumokėjęs Visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio 13 dalyje numatytą metinę įmoką, jei ją privaloma mokėti pagal vykdomą veiklą;
19.7. yra visuomenės informavimo priemonės, kurioje ketina įgyvendinti projektą, valdytojas ir ši priemonė nepriskirta erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio kategorijai (sąlyga būti visuomenės informavimo priemonės valdytoju netaikoma, kai paraišką teikia nepriklausomas kūrėjas);
19.8. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą vykdo ne trumpiau kaip nustatyta programų finansavimo sąlygose (Taisyklių 1-4 priedai);
19.9. nėra išduotas vykdomasis dokumentas išieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriuo anksčiau Lietuvos Respublikoje gauta valstybės pagalba yra pripažinta gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka, o jei tokią pagalbą buvo gavęs - yra ją sugrąžinęs teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės pagalbos grąžinimo taisykles, nustatyta tvarka;
19.10. yra tinkamai įvykdęs finansavimo sutartyje, sudarytoje su Fondu, numatytas sąlygas, atsiskaitęs su Fondu už gautą finansavimą šių Taisyklių ir sutartyje su Fondu nustatyta tvarka;
19.11. atitinka programos, pagal kurią teikia paraišką, finansavimo sąlygas (Taisyklių 1-4 priedai);
19.12. pareiškėjas ir (ar) jo vadovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinti kaltais dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo finansų sistemai, intelektinei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai arba teistumas už minėtas nusikalstamas veikas yra visiškai pasibaigęs;
19.13. Fondas ir (ar) kompetentingos institucijos nėra priėmę sprendimo iš jo išieškoti iš Fondo gautą finansavimą, o jeigu toks sprendimas yra priimtas - jis yra visiškai įvykdytas ir yra praėję daugiau nei vieneri metai;
19.14. nėra gavęs finansavimo iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų programų ir (ar) priemonių paraiškoje numatytoms išlaidoms finansuoti.
20. Taisyklių 19.2-19.9 papunkčiuose nustatytos sąlygos netaikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas į Taisyklių 15.3 papunktyje nurodytą programos dalį, skirtą tiriamosios žurnalistikos stipendijoms. Šiuo atveju pareiškėjas Fondui turi pateikti Taisyklių 38 punkte ir programos finansavimo sąlygose (Taisyklių 3 priedas) nurodytą informaciją.
21. Taisyklių 19.2-19.6 papunkčiuose nustatytos sąlygos netaikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas į Taisyklių 15.4 papunktyje nurodytą programos dalį, skirtą lietuvių išeivijai (diasporai). Šiuo atveju pareiškėjas Fondui turi pateikti programos finansavimo sąlygose (Taisyklių 4 priedas) nurodytą informaciją apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą, vykdomą kitoje šalyje.
22. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vienoje programoje per einamuosius metus, išskyrus atvejus, kai viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui priklauso kelios skirtingos visuomenės informavimo priemonės ir (arba) paraišką teikia nepriklausomas kūrėjas. Pareiškėjas turi įgyvendinti projektą tik jam priklausančioje ir jo valdomoje visuomenės informavimo priemonėje (priemonėse).
23. Jei projektą ketina įgyvendinti du ar daugiau pareiškėjų, su paraiška turi būti pateiktas jų bendradarbiavimo susitarimas, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjas, atsakingas už projekto įgyvendinimą, projekto įgyvendinimo ir finansinių ataskaitų pateikimą.
V SKYRIUS
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
24. Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytiems projektams įgyvendinti gali būti skiriama iki 80 proc. visų projekto sąmatoje nurodytų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų sumos (arba iki 80 proc. visų projektui įgyvendinti tinkamų finansuoti išlaidų sumos, jei skiriamas finansavimas yra valstybės pagalba), o projekto administravimo išlaidoms (toliau - administravimo išlaidos) - iki 40 proc. visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų sumos.
25. Jei projektą numatoma įgyvendinti periodiniame leidinyje, projekto turinys negali viršyti 80 proc. šio leidinio apimties.
26. Kai teikiama valstybės pagalba, vienam pareiškėjui skiriama finansavimo suma negali viršyti Reglamento (ES) 651/2014 53 straipsnio 8 dalyje nustatytos sumos. Fondas ir Fondo taryba užtikrina, kad ši riba nebūtų viršyta ar kitaip pažeista dirbtinai išskaidant projektus, taip pat užtikrina, kad valstybės pagalba atitiktų Reglamento (ES) 651/2014 7 straipsnio 1 dalies, 53 straipsnio 2 dalies e papunkčio ir 5 dalies reikalavimus.
27. Fondas gali finansuoti tik tinkamomis pripažintas išlaidas:
27.1. tiesiogiai susijusias su projekto įgyvendinimu ir būtinas projekto tikslams (rezultatams) pasiekti;
27.2. projekto vykdytojo faktiškai patirtas pareiškėjo projekto vykdymo laikotarpiu;
27.3. neapmokėtas iš kitų viešųjų finansų šaltinių (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos fondų ar kitų tarptautinių organizacijų lėšų);
27.4. patikrinamas, nustatomas ir pagrįstas teisės aktų reikalavimus atitinkančiais finansinės apskaitos dokumentais;
27.5. numatytas projekto išlaidų sąmatoje;
27.6. nesusijusias su projektų, nurodytų Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 18 dalyje, įgyvendinimu ar tokių projektų įgyvendinimo rezultatais (produkcija).
28. Administravimo išlaidomis laikytinos:
28.1. projektą įgyvendinančių asmenų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;
28.2. ryšių paslaugų išlaidos;
28.3. transporto paslaugų išlaidos;
28.4. komandiruočių išlaidos;
28.5. ekspertų ir konsultantų paslaugų išlaidos;
28.6. informacinių technologijų paslaugų išlaidos;
28.7. viešinimo išlaidos;
28.8. kitų paslaugų išlaidos, išskyrus tiesiogiai nesusijusias su projekto įgyvendinimu ir nebūtinas projekto tikslams (rezultatams) pasiekti.
29. Taisyklių 28.1-28.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos finansų ministro tvirtinamoje valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje.
30. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikytinos:
30.1. narystės mokesčiai įvairiose organizacijose, dalyvio mokesčiai;
30.2. įvairių rūšių draudimo įmokos;
30.3. išlaidos, skirtos baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, paskolų palūkanoms ar kitiems kreditoriniams įsipareigojimams padengti;
30.4. išlaidos, skirtos renginių, išskyrus projektų pristatymą, organizavimui;
30.5. nekilnojamam, ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti, jo vertei padidinti ar kitokiam pagerinimui;
30.6. patalpų nuomai ar kitokiam išlaikymui, patalpų komunalinėms paslaugoms apmokėti.
31. Fondas nefinansuoja projektų:
31.1. numatytų Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 18 dalyje;
31.2. kurių turinys pažeidžia pagrindinius visuomenės informavimo principus, visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
31.3. kurie daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių.
32. Projekto įgyvendinimo metu ar po projekto įgyvendinimo paaiškėjus arba kompetentingai institucijai nustačius, kad projekto turinys atitinka Taisyklių 31.1-31.3 papunkčiuose nurodytus apribojimus, Fondas nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoja projekto vykdytoją apie projekto finansavimo sustabdymą. Jei finansavimo lėšos ar jų dalis buvo išmokėta - Fondas imasi priemonių, kad skirtos finansavimo lėšos būtų grąžintos. Jei lėšų į Fondą viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas negrąžina, jis netenka teisės į Fondo finansavimą vienerius metus, terminą skaičiuojant nuo kitų kalendorinių metų (Taisyklių 19.13 papunktis).
33. Finansuojamo projekto turinys negali būti skelbiamas šalia informacijos, kurios skleidimą riboja įstatymai.
VI SKYRIUS
VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR (AR) SKLEIDĖJŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS
34. Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytu atveju finansavimas gali būti skiriamas tik viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuris yra juridinis asmuo, veiklai:
34.1. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo redakcijos kūrybinio darbuotojo (redakcijos kūrybinis darbuotojas - etatinis redakcijos darbuotojas, kurio pagrindinės ir nuolatinės funkcijos ar pareigos yra susijusios su redakcijos autorinio (originalaus) turinio kūrimu ir atitinka redakcijos temų darbotvarkę; redakcijos kūrybiniu darbuotoju nelaikomas viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo administracijos darbuotojas, taip pat techninį darbą dirbantis darbuotojas):
34.1.1. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
34.1.2. mokymams, profesinių kompetencijų kėlimui;
34.2. viešosios informacijos gamybai, sklaidai ir prieinamumui:
34.2.1. leidinių spausdinimui;
34.2.2. periodinių leidinių prenumeratos pristatymui;
34.2.3. signalo perdavimui (siuntimui), programų išleidimui, ryšio užtikrinimui;
34.3. informacinių technologijų ir inovacijų diegimui ir pritaikymui:
34.3.1. interneto svetainių, kompiuterinių programų atnaujinimui;
34.3.2. turinio skaitmeninimui, archyvavimui;
34.3.3. skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto turinio (leidinio, laikraščio) platformos diegimui ir vystymui;
34.3.4. inovatyvios prieigos prie turinio kūrimui;
34.3.5. turinio pritaikymui negalią turintiems asmenims;
34.3.6. signalo kokybės gerinimui.
35. Taisyklių 34 punkte nurodyta viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veikla, kuriai gali būti skiriamas finansavimas, detalizuojama programų finansavimo sąlygose (Taisyklių 1-4 priedai), jose taip pat nustatant šios veiklos finansavimo apimtis ir intensyvumą.
VII SKYRIUS
VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ STIPENDIJŲ FINANSAVIMAS
36. Taisyklių 17.3 papunktyje nurodytu atveju finansavimas gali būti skiriamas tik fiziniams asmenims - žurnalistams.
37. Šiame Taisyklių skyriuje nustatytas finansavimas skiriamas stipendijos forma (toliau - stipendija).
38. Paraišką stipendijai gauti Fondui gali pateikti Lietuvos Respublikos pilietis, leidimą Lietuvos Respublikoje nuolat gyventi ar dirbti turintis asmuo, taip pat Europos Sąjungos valstybės pilietis, kuris:
38.1. turi ne trumpesnį kaip 3 metų žurnalistinio darbo stažą;
38.2. darbo ar kitų sutartinių teisinių santykių pagrindu atlieka žurnalisto funkcijas viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui, pateikusiam duomenis į VIRSIS;
38.3. turi ne mažiau kaip 2 metų patirtį analitinės žurnalistikos srityje;
38.4. pateikė ne mažiau kaip du tyrimus, atliktus per pastaruosius 3 metus ir publikuotus visuomenės informavimo priemonėse, kurių duomenys pateikti VIRSIS;
38.5. pateikė Fondui ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, kūrybinių ar akademinių organizacijų;
38.6. per pastaruosius 3 metus nėra padaręs visuomenės informavimo etikos ar visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo (jei pažeidimą kompetentinga institucija yra nustačiusi viešai paskelbtoje informacijoje, kurios autorius (bendraautorius) yra pareiškėjas, tokiu atveju jis laikomas padariusiu pažeidimą).
39. Stipendijų skaičius ir stipendijų fondo dydis nustatomas programų finansavimo sąlygose (Taisyklių 3 priedas).
VIII SKYRIUS
KONKURSO PASKELBIMAS, PARAIŠKŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS
40. Konkursą skelbia Fondas, atsižvelgdamas į Fondo tarybos sprendimą. Konkursai gali būti skelbiami visoms programoms vienu metu arba atskiroms programoms skirtingu laiku.
41. Apie kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą Fondas skelbia savo interneto svetainėje. Konkurso skelbime skelbiamos visos konkurso sąlygos, paraiškoms keliami reikalavimai, paraiškų siuntimo ir dokumentų teikimo būdas bei tvarka.
42. Pareiškėjas, norintis gauti finansavimą, per konkurso skelbime nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų nuo paskelbimo apie konkursą Fondo internetinėje svetainėje dienos, Fondui pateikia paraišką, kurios formą tvirtina Fondo taryba.
43. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti:
43.1. parengti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu;
43.2. pasirašyti pareiškėjo;
43.3. aiškiai įskaitomi.
44. Fondas atsisako priimti paraiškas, kurios:
44.1. pateiktos praleidus konkurso skelbime nustatytą terminą paraiškoms pateikti;
44.2. parengtos ir pateiktos ne valstybine kalba, taip pat nesilaikant paraiškos formos ir kitų reikalavimų, nustatytų Taisyklių 42-43 punktuose.
45. Konkursui teikiamo projekto vadovu, pareiškėjo vadovu, visuomenės informavimo priemonės, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, vadovu ir dalyviu negali būti Fondo dalininko vadovas, Fondo tarybos narys, Fondo ekspertas ar ekspertų grupės narys, taip pat asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, yra Fondo tarybos narys, Fondo ekspertų grupės narys arba jie pagal pareigas yra susiję tiesioginio pavaldumo santykiais.
46. Konkursams pateiktos paraiškos ir jas papildantys dokumentai registruojami ir saugomi Fondo nustatyta tvarka ir pareiškėjams po konkursų negrąžinami.
IX SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS
47. Fondui pateiktų paraiškų vertinimą sudaro 3 etapai:
47.1. administracinės atitikties vertinimas;
47.2. ekspertinis vertinimas;
47.3. Fondo tarybos vertinimas ir sprendimų priėmimas.
48. Paraiškos administracinę atitiktį vertina Fondo darbuotojai, kurie nustato, ar paraiška pateikta laikantis Taisyklių 17-31, 36-38 ir 44 punktų reikalavimų.
49. Paraiškos administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas:
49.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytu atveju;
49.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškų teikimo termino pabaigos Taisyklių 17.2‑17.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.
50. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų, nustatomas 5 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, Fondo direktorius per 3 darbo dienas po termino pabaigos priima sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės neatitikties, o Fondas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.
51. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji pateikiama ekspertiniam vertinimui.
52. Ekspertiniam vertinimui pateiktas paraiškas vertina Fondo tarybos atrinkti ekspertai, kurių sąrašą tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Ekspertų sąrašas viešai skelbiamas Fondo interneto svetainėje.
53. Ekspertinio vertinimo metu paraiškos vertinamos balais (iki 100 balų) pagal projektų vertinimo kriterijus (Taisyklių 5 priedas):
53.1. projekto (tyrimo) turinį;
53.2. projekto (tyrimo) vadybą;
53.3. projekto (tyrimo) poveikį.
54. Ekspertų skiriami balai susumuojami ir išvedamas aritmetinis jų vidurkis (bendras ir pagal Taisyklių 53.1-53.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus) ekspertų skirtų balų sumą padalijant iš ekspertinį vertinimą atlikusių ekspertų skaičiaus. Į šį skaičių neįskaičiuojamas eksperto vertinimas, kuris atmetamas Taisyklių 57 punkte nurodytu atveju.
55. Fondo taryba nesvarsto projekto, jei ekspertinio vertinimo metu projekto:
55.1. bendras aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo - 50;
55.2. turinio vertinimo aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo - 25 (stipendijų vertinimo atveju - 30);
55.3. vadybos vertinimo aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo - 12;
55.4. poveikio vertinimo aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo - 12 (stipendijų vertinimo atveju - 10).
56. Vieną paraišką vertina iki penkių Fondo ekspertų. Ekspertų, vertinančių paraišką, skaičius nurodomas programų finansavimo sąlygose (Taisyklių 1-4 priedai).
57. Eksperto vertinimas atmetamas ir į paraiškos vertinimą neįskaičiuojamas, jei tarp artimiausią balų skaičių surinkusių ekspertų vertinimų yra didesnis kaip 30 balų skirtumas.
58. Ekspertai jiems pateiktas paraiškas įvertina:
58.1. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo jų gavimo Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytu atveju;
58.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Taisyklių 17.2-17.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.
59. Paraiškų vertinimų rezultatus ekspertai (ekspertų grupės) pateikia motyvuotose išvadose, kuriose nurodoma:
59.1. projektų, kuriems siūloma skirti finansavimą, sąrašas ir skirtina lėšų suma;
59.2. projektų, kuriems siūloma neskirti finansavimo, sąrašas.
60. Ekspertų veiklą reglamentuoja Fondo ekspertų darbo reglamentas, kurį tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas.
61. Fondo taryba, remdamasi ekspertų (ekspertų grupių) išvadomis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo ekspertų išvadų pateikimo priima sprendimą dėl projektų, kuriems skiriamas finansavimas, ir skiriamos lėšų sumos.
62. Fondo taryba gali priimti kitokį, nei ekspertų išvadoje pateiktą, sprendimą, jeigu:
62.1. išvadoje pastebimi neatitikimai, klaidos ar kiti trūkumai, dėl kurių kyla pagrindo manyti, kad galėjo būti atliktas neišsamus ekspertinis vertinimas;
62.2. išsiskiria daugiau nei vieno eksperto vertinimai pagal Taisyklių 57 punkte nurodytą atvejį;
62.3. išvada pateikta nesilaikant Taisyklių 58 punkte nustatytų terminų;
62.4. nepakanka lėšų atitinkamoje programoje, kaip numatyta Taisyklių 64 punkte;
62.5. paaiškėja aplinkybės, dėl kurių išvadą pateikęs ekspertas (ekspertai) turėjo nusišalinti nuo paraiškos (paraiškų) vertinimo, bet to nepadarė;
62.6. kitais išimtiniais atvejais, kai Fondo tarybos sprendimas pagrįstas atsižvelgiant į bendrus paraiškų įvertinimo rezultatus, Fondo finansavimo galimybes ir yra suderinamas su Fondo misija ir tikslais.
63. Taisyklių 62 punkte nustatytais atvejais Fondo tarybos sprendimas ir jo pagrindimas išdėstomi Fondo tarybos posėdžio protokole.
64. Finansavimas projektui, ekspertinio vertinimo metu gavusiam minimalų pereinamąjį balą, gali būti proporcingai mažinamas arba neskiriamas, jei programoje, paskirsčius finansavimą daugiausiai vertinimo balų surinkusiems projektams, nepakanka lėšų.
65. Nepasirašius sutarties arba nutraukus sutartį su finansavimą gavusiu pareiškėju, nepanaudotas finansavimas Fondo tarybos sprendimu gali būti skiriamas projektui ar projektams, toje pačioje programoje surinkusiems aukščiausią balų vidurkį.
X SKYRIUS
KONKURSŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS
66. Fondo tarybos sprendimai dėl lėšų skyrimo ir visų dalyvavusių konkurse projektų vertinimo rezultatai skelbiami viešai Fondo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo. Kartu su Fondo tarybos sprendimais skelbiami ekspertų balai (ekspertų grupės vertinimų balų vidurkis) ir sutrumpinti finansavimą gavusių projektų aprašymai, kuriuos pareiškėjas įrašo paraiškoje.
67. Suteikiant valstybės pagalbą, Fondo administracija patikrina ketinamos suteikti pagalbos teisėtumą ir per 20 darbo dienų nuo valstybės pagalbos suteikimo registruoja duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Fondo administracija pagal Reglamento (ES) 651/2014 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus registruoja duomenis apie valstybės pagalbą Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.
68. Fondo tarybos sprendimas dėl finansavimo skyrimo priimamas tik Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.
69. Pareiškėjai turi teisę per 20 darbo dienų po konkurso rezultatų paskelbimo raštu kreiptis į Fondą ir gauti ekspertų (ekspertų grupės) išvadų ir (ar) Fondo tarybos sprendimų, kuriais nepritarta ekspertų (ekspertų grupių) išvadoms, argumentus dėl jo projektui skirto ar neskirto finansavimo.
70. Konkursų dokumentai (paraiška, jos priedai, ekspertų (ekspertų grupių) išvados ir kiti dokumentai, susiję su paraiškos pateikimu, vertinimu ir sprendimo dėl jos priėmimu) gali būti pateikti ar su juose esančia informacija supažindinama tik įstatymų nustatyta tvarka.
XI SKYRIUS
FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ GAUTĄ FINANSAVIMĄ
71. Fondas finansavimą skiria sutartimi, kuri sudaroma tarp Fondo ir finansavimą gavusio pareiškėjo. Skiriant finansavimą Taisyklių 17.1-17.2 papunkčiuose nurodytais atvejais kartu su sutartimi pasirašomas projekto ar veiklos įgyvendinimo planas ir sąmata (toliau - sąmata). Sutarties, projekto ar veiklos įgyvendinimo plano ir sąmatos formas tvirtina Fondo taryba.
72. Projekto įgyvendinimo ar veiklos vykdymo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties data. Tokiu atveju Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei kalendoriniais metais, kuriais sudaryta sutartis. Projekto įgyvendinimo ar veiklos vykdymo pradžia nurodoma paraiškoje.
73. Pranešimą apie skiriamą finansavimą gavęs pareiškėjas ir Fondas per 20 darbo dienų nuo konkurso rezultatų paskelbimo privalo pasirašyti sutartį. Jeigu per šį terminą pareiškėjas nepasirašo sutarties, finansavimas neskiriamas. Pasirašytos sutartys registruojamos Fondo sutarčių registravimo žurnale.
74. Finansavimą gavę pareiškėjai sutartyje ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais Fondui turi pateikti:
74.1. Fondo tarybos patvirtintos formos projekto finansines ir įgyvendinimo ataskaitas:
74.1.1. finansavimą skyrus pagal Taisyklių 17.1-17.2 papunkčius - ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui;
74.1.2. finansavimą skyrus pagal Taisyklių 17.3 papunktį - ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus kalendorinių metų pusmečiui;
74.2. projekto, kuriam skirtas finansavimas, įgyvendinimo rezultatus - vieną leidinio egzempliorių, audiovizualinio ar garso kūrinio skaitmeninę kopiją arba, jei nėra techninių galimybių saugoti skaitmeninę kopiją, aktyvią (veikiančią) nuorodą į internete paskelbtą projekto turinį (rezultatą).
75. Finansavimą gavusiam pareiškėjui nepateikus ataskaitos per Taisyklių 74.1.1‑74.1.2 papunkčiuose nustatytus terminus, Fondas sustabdo finansavimą iki kol pareiškėjas pateikia Fondui ataskaitą.
76. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tai, kad skirtas finansavimas Taisyklių 17.1‑17.3 papunkčiuose nurodytais atvejais būtų panaudotas pagal paskirtį ir projekto išlaidų sąmatoje nurodytas išlaidų rūšis.
77. Jei finansavimą gavęs pareiškėjas dėl tam tikrų priežasčių negali įgyvendinti projekto ar veiklos, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai pranešti nurodydamas priežastis Fondo administracijai ir per jos nurodytą terminą grąžinti projektui įgyvendinti skirtą ir nepanaudotą finansavimą lėšas pervedant į Fondo sąskaitą.
78. Jei finansavimą gavęs pareiškėjas negali įgyvendinti projekto ar veiklos pagal sąmatą, jis turi nedelsdamas raštu nurodydamas priežastis kreiptis į Fondo administraciją dėl leidimo patikslinti sąmatą. Sąmata netikslinama, jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų finansavimo lėšų pagal atskirą sąmatoje nurodytą išlaidų rūšį neviršija 10 proc.
79. Pareiškėjas, gavęs daugiau kaip 10 proc. mažesnį finansavimą, skaičiuojant nuo sąmatos sumos, turi teisę per 10 darbo dienų pateikti prašymą Fondo tarybai dėl projekto apimties sumažinimo. Prašymo formą tvirtina Fondo taryba.
80. Fondas turi teisę:
80.1. reikalauti iš finansavimą gavusio pareiškėjo su projekto įgyvendinimu susijusios informacijos, dokumentų ar kitos medžiagos;
80.2. vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sutartimi skirtą finansavimą ar jo dalį, jeigu:
80.2.1. finansavimą gavęs pareiškėjas netinkamai vykdo sutarties sąlygas;
80.2.2. finansavimą gavęs pareiškėjas paramos lėšas naudoja ne pagal paskirtį;
80.2.3. finansavimą gavęs pareiškėjas paramos lėšas naudoja nesilaikydamas sąmatos;
80.2.4. nustatoma, kad projektas ar jo įgyvendinimas atitinka Taisyklių 33.1‑33.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.
81. Taisyklių 80.2 papunktyje nustatytais atvejais finansavimą gavęs pareiškėjas per 15 darbo dienų privalo grąžinti Fondui sutartimi skirtą finansavimą ar jo dalį.
82. Jeigu valstybės pagalba yra išmokama dalimis, ji yra diskontuojama, kaip nustatyta Reglamento (ES) 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.
83. Nustačius, kad finansavimą gavęs pareiškėjas neteisėtai gavo valstybės pagalbą, jis privalo jam išmokėtą finansavimo sumą sugrąžinti savanoriškai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Fondo tarybos sprendimo pripažinti suteiktą valstybės pagalbą neteisėta ir grąžintina į valstybės biudžetą, arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnyje nustatyta tvarka.
84. Finansavimą gavęs pareiškėjas turi skelbti informaciją apie Fondo kalendoriniais metais suteiktą finansavimą ir projekto rezultatus žymėti Fondo logotipu Fondo tarybos nustatyta tvarka.
XII SKYRIUS
PROJEKTŲ TURINIO SKLAIDA IR PRIEINAMUMAS
85. Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, gavęs finansavimą, privalo užprenumeruoti Lietuvos Respublikos savivaldybių viešosioms bibliotekoms atitinkamą kiekį leidinių (nacionalinių laikraščių ir žurnalų, regioninių žurnalų), kuriuose įgyvendinamo finansavimą gavusio projekto apimtis viršija 50 proc. leidinio:
85.1. jei leidinio metinės prenumeratos suma neviršija 25 proc. projektui skirto finansavimo, užprenumeruojama 250 leidinio vienetų (egzempliorių);
85.2. jei leidinio metinės prenumeratos suma viršija 25 proc. projektui skirto finansavimo, prenumeruojamų leidinio vienetų (egzempliorių) skaičius mažinamas iki leistinos sumos (25 proc. projektui skirto finansavimo), tačiau visais atvejais užprenumeruojama ne mažiau kaip 60 vienetų (egzempliorių).
86. Lėšos prenumeratai naudojamos iš atitinkamai programai skirto finansavimo.
87. Turi būti užtikrinamas Fondo skirtą finansavimą gavusių projektų turinio prieinamumas:
87.1. projekto turinys turi būti nemokamas ir laisvai prieinamas internete (netaikant sąlyginės prieigos) ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo turinio paskelbimo ir skelbiamas ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo toje visuomenės informavimo priemonėje, kurioje buvo įgyvendintas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo kalendorinių metų, einančių po metų, kuriais baigtas įgyvendinti projektas, pradžios;
87.2. projekto turinys turi būti prieinamas Fondo interneto svetainėje ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo;
87.3. nepriklausomų kūrėjų sukurtas projektų turinys neatlygintinai viešai gali būti skelbiamas ne ilgiau kaip 24 mėnesius po pirmojo projekto turinio paskelbimo kitų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų visuomenės informavimo priemonėse.
88. Fondas nustato Taisyklių 87 punkte numatytų sąlygų įgyvendinimo tvarką.
XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
89. Projekto vykdytojas ne trumpiau kaip 10 metų po projekto įvykdymo pabaigos privalo saugoti ir, Fondui pareikalavus, pateikti visus projekto vykdymo metu patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus.
90. Paraiškos, sutartys, paraiškų ir sutarčių registravimo žurnalai, projektų įgyvendinimo ataskaitos saugomi Fonde Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta dokumentų saugojimo tvarka, išskyrus duomenis apie nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir valstybės pagalbos schemas, kurie saugomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal tokią schemą suteikta pagalba.
91. Projekto vykdytojai neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Taisykles nevykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
92. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo".
93. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys) yra tvarkomi Fondo, kaip duomenų valdytojo, finansavimo pareiškėjams skyrimo, Fondo, Fondo tarybos sprendimams priimti būtinų ekspertinių rekomendacijų gavimo bei dokumentų valdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso ir vykdant Fondo taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais. Asmens duomenys saugomi Fondo dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Fonde tvarkos apraše numatytais terminais.
94. Fondo tarybos sprendimai dėl finansavimo gali būti skundžiami Fondui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
95. Fondo ir pareiškėjų ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
96. Pareiškėjai, pažeidę Taisyklių ir (ar) sutarties reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Taisyklių nustatyta tvarka.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-03-03 12:18
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media