2024 m. balandžio 23 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistų kūryba

*print*

Archyvas :: Žurnalistė Danutė Mukienė: gyvenimas ir kūrybinė veikla

2022-12-21
 
Danutė Mukienė

Danutė Mukienė

Danutė Mukienė - žurnalistė, knygų ir periodinių leidinių leidėja, autorė, redaktorė. Gimė 1957 m. liepos 28 d. Skuodo rajono Lenkimų apylinkės Sriauptų kaime.1963-1975 m. mokėsi Skuodo rajono Lenkimų vidurinėje mokykloje.1976-1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, čia 1984 m. apgynė diplominį darbą ir įsigijo žurnalistės specialybę.
1975-1977, 1984-1990 m. dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis" redakcijoje korespondente, skyriaus vedėja. 1977-1991 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Skuodo rajono vietinio radijo laidų atsakingąja redaktore.
1984-1990 m. visuomeniniais pagrindais vadovavo Skuodo rajono kraštotyros draugijai.
1990 m. išrinkta iki1991 m. buvo Skuodo rajono Tarybos nare (Buvo kol išvyko gyventi į Palangą).
1991 m. bendradarbiaudama su Palangos miesto Taryba parengė pagrindus periodinio miesto Tarybos laikraščio „Palanga" įsteigimui. 1991-1993 m. dirbo „Palangos" laikraščio redakcijoje skyriaus vedėja, redaktore. 1993 m. dirbo Palangos miesto Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai, Palangos kultūros centro direktore.
PROPAGAVO ŽEMAIČIŲ KALBĄ, GARSINO ŽEMAITIJĄ
1991 m. ji inicijavo, sukūrė ir pradėjo visuomeniniais pagrindais redaguoti periodinį informacinį kultūros ir švietimo laikraštį „A mon sakā?", kuris buvo pirmasis žemaičių tarme leidžiamas laikraštis Lietuvoje. Šį laikraštį ji redagavo iki 1993 m. lapkričio mėnesio, kol leidinys buvo reorganizuotas į iki 2017 m. leistą periodinį kultūros, istorijos ir švietimo žurnalą „Žemaičių žemė".
1993-2016 m. buvo periodinio kultūros, istorijos ir švietimo žurnalo „Žemaičių žemė" sudarytoja ir redaktorė.
Ji pirmoji Lietuvoje pradėjo redaguoti ir leisti žemaičių kalba parašytas knygas, organizuoti žemaitiškos grožinės literatūros kūrybos konkursus.
Nuo 1995 m. gyvena ir dirba Vilniuje.
1995-2004 m. visuomeniniais pagrindais vadovavo Vilniuje veikusiam Žemaičių kultūros draugijos informaciniam kultūros centrui, plėtojo šio centro spaudai rengiamų ir leidžiamų periodinių ir neperiodinių leidinių leidybą Žemaitijos istorijos ir kultūros temomis, buvo šių leidinių sudarytoja, redaktorė, leidybos vadovė. Iš viso iki 2022 m. išleido daugiau negu 40 įvairių neperiodinių leidinių žemaičių kultūros, istorijos temomis (dalis iš jų parašyta žemaičių kalba).
2004 m. įsteigė ir iki šiol visuomeniniais pagrindais vadovauja visuomeninei organizacijai „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras", kuris įkurtas vietoje iki to laiko veikusio Žemaičių kultūros draugijos informacinio kultūros centro, ir yra perėmęs visas šio centro veiklas.
Nuo 2022 m. visuomeniniais pagrindais vadovauja projektui „El. žurnalas „Žemaičių žemė" projektui, kurį vykdo Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, administruoja šį portalą.
2022 m. įgyvendino elektroninės leidybos projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po Palangą".
INTERNETINĖS LEIDYBOS PROJEKTAI
1998-2022 m. D. Mukienė sukūrė ir įgyvendino daugiau negu 20 internetinės leidybos projektų. Dalis jos iniciatyva sukurtų internetinių leidinių yra plėtojami, internete prieinami iki šiol, likusieji paskutiniais metais integruoti į kitus internetinius leidinius. Svarbiausi iš jų:
1.„Žemaitija" www.samogit.lt (veikė 1998-2020 m.) - šis internetinis leidinys buvo pirmasis regionų kultūros internetinis informacijos ir švietimo leidinys Lietuvoje.
2.„Žemaičių žemė" www.zemaitiuzeme.lt (veikia nuo 2019 m.);
3.„Lietuvos muziejai" www.muziejai.lt (veikia nuo 1999 metų);
4.„Lietuvos nacionalinis dailės muziejus" www.lndm.lt (veikia nuo 1999 metų);
5.„Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė" www.tdaile.lt (veikia nuo 2002 m.);
6.„Senoji lietuvių liaudies skulptūra, kryžiai ir koplytėlės" www.tradicija.lt (veikia nuo 2002 m.);
7. „Palanga, gintaras, parkas, muziejus" www.pgm.lt (veikė 2003-2019 m.);
8. „Lietuviškas žodis" www.spaudos.lt (veikia nuo 2005 m.);
9.Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos pagrindinė viešoji prieiga internete www.limis.lt (veikia nuo 2012 m.);
10„Kultūros paveldo skaitmeninimas" www.ekultura.lt (veikia nuo 2016 m.);
11.„Lietuvos muziejų kelias" www.muziejukelias.lt (veikia nuo 2019 m.);
12.„Muziejų naktis" https://muziejunaktis.lt/ (veikia nuo 2019 m.).
MUZIEJINĖ VEIKLA
1999-2009 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje (dabar Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) redaktore, šio muziejaus Skaitmeninių leidinių centro vedėja.
2001-2002 m. įkūrė ir administravo Lietuvos dailės muziejaus Skaitmeninių leidinių skaityklą, kurioje pirmuosius darbo su kompiuteriais įgūdžius įgijo didelė dalis šio muziejaus ir kitų Vilniuje veikiančių muziejų bei kultūros įstaigų darbuotojų.
Nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2021 m. balandžio mėn. vadovavo Lietuvos nacionaliniame dailės 2009 m. įkurtam muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, kuris tais metais organizavo, koordinavo visų Lietuvos muziejų kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas ir muziejaus pavedimu vykdė nacionalinio muziejų skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas - įgyvendino Lietuvos muziejų darbuotojų specialistų, dirbančių kultūros paveldo skaitmeninimo srityje, kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, plėtojo edukacinę veiklą, teikė skaitmeninimo paslaugas muziejams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
2010-2020 m., vadovaujant D. Mukienei, Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras įsijungė į keletą tarptautinių kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projektų, tarp kurių svarbiausi - „Europeana", „ATHENA", „Linked Heritage", „Europeana Photography", „ATHENA PLUS". Jų vykdymo metu sukurtas skaitmeninis turinys yra integruotas į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana" www.europeana.eu.
2010-2013 m. D. Mukienė vadovavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotam informacinių sistemų kūrimo projektui - „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose". Jo vykdymo metu buvo sukurta ir 21 Lietuvos nacionaliniame ir respublikiniame muziejuje įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) bei sudaryta galimybė ir visiems kitiems Lietuvos muziejams dirbant su LIMIS automatizuotai vykdyti muziejuose sukauptų ir saugomų eksponatų bei kitų vertybių automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos saugojimą, sklaidai skirto skaitmeninio turinio integravimą į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę.
2018 m. liepos-2021 m. balandžio mėn. vadovavo iš ES SF ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamam Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų sukūrimo projektui „Virtualus muziejus", kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir projekto 5 partneriai.
2005-2018 m. sudarė ir redagavo „Lietuvos dailės muziejaus metraščių" 6-20 tomus.
KITA LEIDYBINĖ, VISUOMENINĖ VEIKLA
2004 m. pirmoji ėmėsi iniciatyvos iš lenkų ir prancūzų kalbų išversti XIX a. rašytojų moterų Gabrielės Giunterytės Puzinienės ir Sofijos Tyzenhauzaitės rašytinį palikimą bei kompozitoriaus, visuomenės ir valstybės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio rašytinį palikimą, vadovavo šių autorių knygų vertimui į lietuvių kalbą bei leidimui lietuvių kalba, aktyviai dalyvavo įgyvendinant valstybinę M. K. Oginskio 250-ųjų metinių paminėjimo programą, tais metais parengė spaudai ir išleido tris knygas apie M. K. Oginskį (dviejų iš jų autorė - D. Mukienė).
2009-2010 m. dirbo lektore Vilniaus universiteto Žurnalistikos institute (dėstė kultūros paveldo sklaidos kursą).
2022 m. įgyvendino projektą „Rašytojos Sofijos Tyzenhauzaitės „Raštų" leidyba", kurį vykdant parengė spaudai ir išleido du S. Tyzenhauzaitės „Raštų" tomus.
D. Mukienė yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Šatrijos Raganos bendrijos valdybos pirmininkė (nuo 2020 m.), Regionų kultūrinių iniciatyvų centro prezidiumo pirmininkė (nuo 2004 m.), Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia" tarybos narė (nuo 1997 m.), Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narė (nuo 1995 m.).
AUTORINĖS KNYGOS
„Skuodo rajono laikraščio istorija", 1984 m.
„Polonezų kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi", 2015 m.
„The Path of Polonaises. The Inimitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis", 2015 m.
„Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras", 2017 m.
„Telšių Žemaitės dramos teatras", 2019.
SUDARYTOS, REDAGUOTOS KNYGOS, LEIDINIAI
1992-2022 m. D. Mukienė inicijavo, sudarė, redagavo ir išleido daug knygų ,kitų leidinių. Tarp jų:
Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai". Sudarė Arvydas Gelžinis. Klaipėda, 1992. (Redaktorė, leidėja).
M. Daukšos „Katekizmui - 400". Klaipėda, 1995. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
Rudys Edvards „Kuotrė" (žemaitiška proza). Vilnius, 1996. (Redaktorė, leidėja).
„Ir aš esu..." (straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą). Vilnius, 1996. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
„Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys". Sudarė Danutė Mukienė, Rožė Valiūnienė. Vilnius, 1997.
Elena Šimulytė „Nebaigtas rožinis" (prisiminimai).Vilnius, 1997. (Redaktorė, leidėja).
Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija". Vilnius, 1997. (Redaktorė, leidėja).
„Palanga. Tiltas į jūrą" (Informacinis-kultūrinis šviečiamasis leidinys). (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja). Vilnius, 1997.
Žemaičių dailės muziejus". Sudarė Danutė Mukienė, Vida Turskytė, Stasė Beržonskaitė. Vilnius, 1997. (Redaktorė, leidėja).
„Sava muotinu kalbo..." (žemaičių poezijos rinktinė). Vilnius, 1998. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. „Žemaičių rašyba". Vilnius-Šiauliai, 1998. (Redaktorė, leidėja).
Jonas Ilskis. „Mano gyvenimo takelis". Vilnius, 1998. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
„Neringa". Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
Apolinaras Petras Bagdonas. „Nemirštančios godos". Vilnius, 1998. (Redaktorė, leidėja).
„Zenono Ivinskio surinktos ir Žemaičių dailės muziejui padovanotos bibliotekos spaudinių katalogas". Vilnius, 1999. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Zita ir Jonas Geniai. „Varnių kunigų seminarija". Vilnius, 2000. (Redaktorė, leidėja).
Albinas Batavičius. „Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose". 2000. (Redaktorė, leidėja).
Teklė Džervienė. „Akmou so velnė piedo". Vilnius, 2000. (Redaktorė, leidėja).
Rudīs Edvards. „Sėmuona malūnā". Vilnius, 2001. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Sofija Tyzenhauzaitė. „Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I.". Vilnius, 2004. (Redaktorė, leidėja).
Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai"", kn. 1. Vilnius, 2004. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Gabrielė Giunterytė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose : 1815-1843 metų dienoraštis". Vilnius, 2005. (Redaktorė, leidėja).
Žemaičių modernizuoto folkloro CD „A mon sakā?". Sudarė Loreta Sungailienė. Vilnius, 2005. (Leidėja).
Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai"", kn. 2. Vilnius, 2006. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Antanas Lotužys. „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus". Vilnius, 2007. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Vytautas Savickis. „Medis - manoji eldija". Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
„Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia". Vilnius, 2007. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
„Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija", 2005-2007 m." Vilnius, 2007. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
„Priesakai sūnui" (autorius Mykolas Kleopas Oginskis). Vilnius, 2007. (Redaktorė, leidėja).
Petras Gintalas. „Gyvenimas ir kūryba". Vilnius, 2008. (Sudarytoja, bendraautorė, redaktorė, leidėja).
„Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai". Vilnius, 2008. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose". Kn. 1. Vilnius, 2008. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose". Kn. 2. Vilnius, 2009. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Mykolas Kleopas Oginskis. „Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos". T. 1-4. - 2007, 2008, 2010. (Redaktorė, leidėja).
Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Balsā ūkūs‘ / Balsai ūkuose". Vilnius, 2010. (Redaktorė, leidėja).
Džervienė Teklė. „Žali žuolelė". Vilnius, 2011. (Sudarytoja, redaktorė, leidėja).
Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Gīvenu vīna / Gyvenu viena", Vilnius, 2012. (Redaktorė, leidėja).
Andžejus Zaluskis. „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas, veikla ir kūryba". Vilnius, 2015. (Redaktorė, leidėja).
Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Tatā pariejau / Tai parėjau", Vilnius, 2015. (Redaktorė, leidėja).
Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis". Vilnius, 2016. (Redaktorė, leidėja).
Butkos Duonats. „Kā žemė bova brongesnė ož douna". Vilnius, 2016. (Redaktorė, leidėja).
Knyga: „Žemaitē / Žemaičiai. Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė". Vilnius, 2018. (Sudarytoja, vyr. redaktorė).
Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žemaitīnā / Žemaitynai", Vilnius, 2021. (Redaktorė, leidėja).
Sofija Tyzenhauzaitė. „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija", Vilnius, 2021. (Redaktorė, leidėja).
Sofija Tyzenhauzaitė. „Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji kreolė", Vilnius, 2021. (Redaktorė, leidėja).
Sofija Tyzenhauzaitė. „Barbora Radvilaitė", Vilnius, 2022. (Redaktorė, leidėja).
Sofija Tyzenhauzaitė. „Raštai", t. 1, 2, Vilnius, 2022. (Redaktorė, leidėja).
APDOVANOJIMAI
D. Mukienė yra apdovanota Žemaičių šlovės žvaigžde ir atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai".
2005 m. gruodžio 15 d. D. Mukienė apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos raštu už indėlį į Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą ir muziejininkystės plėtrą.
2006 m. D. Mukienė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos metų premija už pasiekimus muziejininkystės srityje.
2014 m. D. Mukienė apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos raštu už indėlį į Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą ir muziejininkystės plėtrą.
2021 m. apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu už muziejinę veiklą.
2022 m. apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovės padėkos raštu už žemaičių kultūros puoselėjimą.
*
Išaugino dvi dukras: Živilę Mukaitę (g. 1980 m.) ir etnomuzikologę, TV laidų vedėją, dainininkę Loretą Sungailienę (Mukaitę, g. 1977 m.).
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-21 13:14
 
 

Komentarai (2)

Jūsų el. paštas

Aldona

2022-12-25 12:49

Danutė - šaunuolė.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Plungiškis

2022-12-23 14:11

Ačiū už žemaičių kalbą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media