2023 m. birželio 6 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Tylos minutė

*print*

Archyvas :: Bronius Vaškelis: „Vytauto Didžiojo universitetas turi tapti kultūros, švietimo ir humanistinės veiklos centru Kaune“

2021-09-04
 
Bronius Vaškelis

Bronius Vaškelis

Vytautas Žeimantas
Iš Užatlantės atskriejo liūdna žinia: rugsėjo 3 dieną, eidamas 98-uosius metus, JAV, Floridoje, Sent Pitersbergo (St Petersburg) mieste mirė literatūrologas, teatrologas, publicistas, vyriausias amžiumi Lietuvos rašytojų sąjungos narys Bronius Vaškelis.
„Amerikiečiams esu europietis, o Lietuvoje - amerikonas", - sakė B. Vaškelis.
Bronius Vaškelis gimė 1922 m. lapkričio 14 dieną Puodžiuose, Užpalių valsčiuje, Utenos rajone. Mokėsi Užpaliuose, vėliau neakivaizdiniu būdu Kaune baigė progimnaziją.
1944 m. rudenį įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, tais pačiais metais dalyvavo mūšiuose su sovietų armija prie Sedos. Pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją.
Anot B. Vaškelio, traukimasis iš Lietuvos su karių rinktine nebuvo labai paprastas. Besitraukiančius lydėjo nuolatinė mirties grėsmė, pavojai, nežinia dėl ateities.
Beje, su ta pačia kuopa traukėsi ir rašytojas Marius Katiliškis, kuris vėliau šias dramatiškas patirtis aprašė memuarinėje knygoje „Išėjusiems negrįžti". Jos minimos ir B. Vaškelio eseistiniuose atsiminimuose.
„Bėgu per tiltelį, per pievą. Bėgančiųjų virtinė nusitęsusi iki pačios lauko aukštumos. Zvimbia kulkos, sprogsta minos. Vieni krinta pašauti, kiti šaukiasi sužeisti." - rašė B. Vaškelis.
1947 metais sėkmingai eksternu baigė Liubeko lietuvių gimnaziją.
Vėliau atvyko į Kanadą, Toronto universitete studijavo slavistiką. Po to, jau Jungtinėse Amerikos Valstijose Pensilvanijos universitete apgynė doktoratą, kuriame tyrinėjo Jurgio Baltrušaičio poetinę kūrybą.
Užatlanėje gyvendamas visada prisimindavo savo gimtinę: „Nepaisydamas, kur buvau ir ką veikiau, vos prisiminęs ar išgirdęs Užpalių vardą, regėdavau savuosius Užpalius."
Nuo 1962 metų dirbo Lafayette koledže (Lafayette College) Istone (Easton) dėstė rusų kalbą ir literatūrą. 1966 metų buvo Užsienio kalbų fakulteto dekanu, nuo 1975 metų - profesorius.
1984 metais Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pastangomis Čikagoje, Ilinojaus universitete įkūrus Lituanistikos katedrą, B. Vaškelis tapo pirmuoju šios katedros vedėju, juo buvo iki 1992 metų.
„Be Lietuvių fondo stipendijų vargu ar Lituanistikos katedra būtų sulaukusi studijuojančiųjų. Ir šiandien malonu prisiminti, kaip jautriai PLB fondo pirmininkas V. Kamantas reaguodavo į katedros prašymus. Bakalauro programos formaliai nepriklausė katedrai, bet su dr. V. Kelertiene dirbome kaip viena darni komanda", - rašė B. Vaškelis.
Beja, paskutiniaisiais B. Vaškelio vedėjavimo metais studijuoti į Lituanistikos katedrą pradėjo važiuoti studentai bei stažuotojai ir iš sovietų okupuotos Lietuvos. Dar 1988 m. į katedrą atvyko studijuoti Artūras Tereškinas, Julius Keleras. Jiems reikėjo parūpinti stipendijas, surasti būstą. Katedros vedėjui tekdavo rūpintis ir šiais reikalais. Galų gale tekdavo atremti ir skeptiškas išeivių nuomones: kodėl iš Lietuvos reikia vykti studijuoti lituanistikos į JAV. B. Vaškelis sėkmingai šias problemas išspręsdavo. Juolab Lietuvos jaunimui šios išvykos buvo itin svarbios, nes, tik atsivėrus geležinei uždangai, studijos ar stažuotė reiškė galimybę klausyti Lietuvos išeivijos profesorių pakaitų, lankyti amerikiečių dėstytojų pakaitas, naudotis gausia moksline literatūra bibliotekose, pažinti ir perimti gerąsias Vakarų patirtis.
Gyvendamas išeivijoje B. Vaškelis produktyviai tyrinėjo lietuvių literatūrą, išeivijos teatro istoriją. Nuo 1958 metų lietuviškos išeivijos leidiniuose „Metmenys", „Akiračiai", „Lituanus" pradėjo skelbti straipsnius, kuriuose skelbė literatūros ir teatro istorijos tyrimus, sovietinio laikotarpio lietuvių literatūros objektyvius vertinimus. Jo publikacijos apie tarpukario dramaturgiją, okupuotos Lietuvos literatūrą neprarado aktualumo ir dabar, nes jo taiklios įžvalgos atkuria plačią lietuvių literatūros vertybių skalę. B. Vaškelis lietuvių literatūros ir teatro tendencijas ir vertinimus pristatančius straipsnius anglų kalba skelbė ir akademinėje amerikiečių spaudoje.
Jis parašė daug pažintinių ir mokslinių straipsnių, studijų, Jo straipsnių yra knygose „Baltic Drama" (1981), „Ethnic Teatre in the United States" (1983), „Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990" (1992). B. Vaškelis sudarė ir redagavo akademinį leidinį „Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai" (1979), Buvo ir Bostone leistos daugiatomės „Lietuvių enciklopedijos" autorius ir bendradarbis.
Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, ir atsiradus realioms galimybės, pradėjo aktyviai rūpintis ir mūsų šalies aukštojo mokslo problemomis. Jau nuo 1989 metų buvo Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato nariu.
1992 metais B. Vaškelis grįžo į Lietuvą ir savo žinias bei patirtį skyrė atkurtam Vytauto Didžiojo universitetui, ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto dekano, prorektoriaus pareigas. 1993-1996 metais buvo šio universiteto rektorius. 1997 metais B. Vaškelis įkūrė universiteto Menų instituto Teatrologijos katedrą ir jai vadovavo iki 2003 metų. Nuo 2009 m. - profesorius emeritas. Iki 2010 metų jis buvo VDU Senato narys.
Per darbo universitete metus B. Vaškelis išugdė visą būrį mokslininkų, teatrologų. Jis dėstė lietuvių literatūros ir teatro istorijos kursus VDU magistrantams ir doktorantams.1998 metais jam suteiktas VDU Garbės profesoriaus vardas.
B. Vaškelis VDU bibliotekai padovanojo savo gausią biblioteką, o Lietuvių išeivijos institutui - archyvą. Jis nuolat rūpinosi, kad į universiteto biblioteką pasiektų Vakaruose leistos teatro bei literatūros teorijos knygos, šias knygas pats bibliotekai užsakydavo.
2000 m. prie VDU buvo įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras. Svarbiausia jo tyrimų kryptis - literatūrinė komparatyvistika, akcentuojant tarpdalykinį aspektą. Centras jau išleido keliolika mokslinių monografijų, straipsnių rinkinių.
„Vytauto Didžiojo universitetas turi tapti kultūros, švietimo ir humanistinės veiklos centru Kaune", - sakė B. Vaškelis.
Dirbdamas Kaune, B. Vaškelis visą laiką palaikė glaudžius ryšius su išeivijos lietuviais. Ieškojo mecenatų, telkė lėšas istorinių Katalikų teologijos fakulteto rūmų restauracijai, universiteto Svečių namų, naujų auditorijų įkūrimui. Dėjo visas pastangas, kad į VDU atvyktų kuo daugiau dėstytojų iš užsienio, kad atkurtasis VDU perimtų kuo daugiau vakarietiškų patirčių.
Per darbo universitete metus B. Vaškelis išugdė visą būrį mokslininkų, teatrologų. Jis dėstė lietuvių literatūros ir teatro istorijos kursus VDU magistrantams ir doktorantams.
Nuo pat pirmųjų VDU atkūrimo dienų B. Vaškelis vienas ir kartu su žmona Stase Vaškeliene užsiėmė filantropine veikla, 2011 m. įsteigė savo stipendiją, taip norėdamas įvertinti ir motyvuoti jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus siekti akademinių aukštumų. Už ilgametę filantropinę veiklą jam ir jo žmonai Stasei buvo paskirtas Lietuvos Seimo apdovanojimas - G. Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai".
B. Vaškelis sudarė ir redagavo akademinius leidinius „Algirdas Jakševičius - teatro poetas" (1999), „Teatrologijos eskizai" (1 t. 2002, 2 t. 2004), „Žvilgsnis iš atokiau, I dalis" (2004), „Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990, II dalis" (2006).
1992 metais jis buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Bronius Vaškelis buvo ilgametis mokslinio žurnalo „Teatrologiniai eskizai" redakcinės kolegijos pirmininkas, leidinių „Lietuvos scena", „Meno istorija ir kritika" redakcinių kolegijų narys.
Už aktyvią akademinę, visuomeninę veiklą bei nuopelnus Lietuvai B. Vaškelis yra apdovanotas LDK Gedimino V laipsnio ordinu (1997), Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių medaliu (2000). Už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui jam paskirta Balio Sruogos (2003), už mokslinę veiklą - Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos premijos (2016).
Lietuvos rašytojų ir publicistų šeima, aukštasis mokslas, teatras, literatūrologija neteko gabaus, kūrybingo ir talentingo kūrėjo.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-09-16 12:27
 
 

Komentarai (8)

Jūsų el. paštas

Stasė Skutulienė

2021-09-16 18:49

Nuoširdi užuojauta artimiesiems, draugams.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Olga

2021-09-16 18:35

Nuoširdi užuojauta velionio šeimai.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Birutė Butkevičienė

2021-09-16 18:34

Amžiną atilsį Jam ir nuoširdi užuojauta artimiesiems.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Julija Vitkutė - Šiušienė

2021-09-16 13:41

Užuojauta artimiesiems ir draugams.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Livija Sakalauskienė

2021-09-16 13:39

Ilsėkis ramybėje

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Laima Purlienė

2021-09-16 12:37

Amžiną atilsį.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media