2021 m. balandžio 16 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Monsinjoras Vincentas Dargis - kunigas, literatas, vertėjas, lietuvybės žadintojas

2021-04-02
 
Monsinjoras Vincentas Dargis

Monsinjoras Vincentas Dargis

Vladas Vaitkevičius
1870 metų gegužės 14 dieną Marijampolės apskrities Veiverių valsčiaus (dabar Prienų r.) Skriaudžių kaime Andriejaus Dargio (g. 1842) ir Onos Varankaitės-Dargienės (g.1849) 14 vaikų šeimoje gimė monsinjoras, spaudos bendradarbis ir platintojas, vertėjas Vincentas Dargis.
Mokėsi Veiverių pradinėje mokykloje, 1882-1887 metais - Marijampolės gimnazijoje, 1887-1892 metais - Seinų kunigų seminarijoje (buvo būrelio, kurio nariai privačiai mokėsi lietuvių kalbos, pirmininkas), 1893 05 21 Varšuvoje vyskupas Kazimieras Ruškys-Ruškevičius (1836-1925) V Dargį įšventino kunigu.
1893-1899 metais kunigas V. Dargis vikaravo Gelgaudiškyje, Lenkijos Malų (Maly) Plocke (Lenkija), Subotine (Mozūrija) ir Bartninkuose.
Gelgaudiškyje darbštus ir visus atjaučiantis kunigas V. Dargis aktyviai propagavo blaivybę, padėjo atidaryti lietuvišką parduotuvę, priešinosi dvarininko Abdono Zano (g. 1843) reikalavimui įvesti bažnyčioje pamokslus lenkų kalba, platino lietuvišką spaudą ir knygas, todėl ne kartą buvo įskųstas, jo namuose ir bažnyčioje buvo atliekamos kratos.
Jis perkeliamas į Subotiną. 1896 metais buvo vikaru Naumiestyje, 1899-aisiais - Bartninkuose. 1899-1901 metais kunigas V. Dargis studijavo Romoje, jam buvo suteiktas kanonų teisės licenciato laipsnis.
1901 metų spalį kunigas Antanas Milukas (1871 -1943) pakviečia V. Dargį į JAV, į Šenandoa (Shenandoah), jo laikinai pavaduoti, dirbti vikaru. 1903-1904 ir 1906-1908 metais kunigas V. Dargis klebonavo Pensilvanijos valstijos Minersvilio (Minersville) miestelyje, Naujojoje Filadelfijoje (New-Philadelphia), Mahanoi Sityje (Mahanoy City) ir Karmelyje (Mout Carmel), aptarnavo Šv. Andriejaus, Šv. Juozapo, Šv. Kryžiaus parapijas. 1903-iaisiais kunigas V. Dargis išrenkamas Lietuvių kunigų Amerikoje susivienijimo sekretoriumi, po kurio laiko - Lietuvių R. K. Amerikoje sekretoriumi.
Jis išvertė į lietuvių kalbą J. Matulaičio lotyniškai parašytus Šv. Kazimiero kongregacijos įstatus, K. Riedlio knygą „Mokslas tikėjimo ir doros pavaizduose", kurią 1903 metais A. Kalniečio slapyvardžiu išleido.
A. Kalniečio ir kun. V. D. bei kitais slapyvardžiais (jų turėjo net aštuonis) bendradarbiavo periodinėje spaudoje - „Tėvynės sarge", „Viltyje", jo įkurtuose ir remiamuose laikraščiuose „Žvaigždė", „Draugas".
Prisidėjo steigiant lietuviškas parapijas, Motinėlės draugiją, rėmė Moterų katalikių ir Blaivybės draugijas, Darbo federaciją ir kitas organizacijas.
Nuo 1904 metų kunigas V. Dargis organizuodavo JAV lietuvių dienas, į kurias iš Pensilvanijos valstijos susirinkdavo iki 20 tūkstančių tautiečių, žadino ir ugdė lietuvių patriotizmą, skatino jaunimą siekti mokslo, šviestis. Su kunigais J. Žilinsku, Matu Kriaučiūnu (1865-1918), J. Dumčiumi ir kitais ragino JAV kunigus paremti Šv. Kazimiero koplyčios statybą Čikagoje.
1915 metais peticijoje, kurią Šventajam Tėvui turėjo įteikti kun. Tomas Žilinskas (1866 -1934), tarp kandidatų į vyskupo tarnystę, be kunigų J. Matulaičio, Juozo Kaulakio (1868 -1933), Justino Pranaičio (1861-1917) ir Antano Staniukyno (1865-1918), minimas ir kunigas V. Dargis.
1917 metais kunigo V. Dargio nuopelnai Bažnyčiai ir visuomenei buvo deramai įvertinti - jam suteiktas Kunigų sąjungos garbės nario vardas. 1918-aisiais kun. V. Dargis Čikagoje šventė 25 kunigystės metų jubiliejų.1920 metais dirbo Šv. Pranciškaus parapijoje.
Tais pačiais metais Vilniaus palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio prašomas kunigas V. Dargis grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos kapelionu ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios rektoriumi Pažaislyje. Pirmąsias šv. Mišias seserų koplytėlėje kunigas V. Dargis aukojo 1920 11 01, o pirmuoju seserų kazimieriečių kapelionu tapo 1920 10 31.
Pažaislyje prabėgo beveik du kunigo V. Dargio tarnystės Dievui dešimtmečiai - labai reikšmingas jo gyvenimo tarpsnis. V. Dargis rėmė ir globojo seseris kazimierietes, rūpinosi unikalaus Pažaislio vienuolyno ansamblio atstatymu, padėjo atgauti dalį prarasto turto, žemę.
" Jis buvo nepailstantis raštų vyriausybei rašytojas, trūkstamų lėšų rinkėjas ir puikus ūkininkas bei sodininkas. 1939 m. suskaičiavęs vienuolyne esant 498 obelis, 176 kriaušes, 185 slyvas, o agrastų - net 405 krūmus", - straipsnyje „Pažaislio Atstatytojas, Rektorius, tikrasis seserų kazimieriečių dvasios tėvas ir vadovas, kun. Vincas Dargis" rašė publicistas Dainius A. Butautas („Lietuvos aidas", 2009 05 13 ir 2009 05 14).
1925-1928 metais kunigas V. Dargis JAV rinko aukas Šv. Kazimiero seserų kongregacijai. Valdžia seserims kazimierietėms leido vadovauti Pažaislio keturių klasių mokyklėlei. Vienuolės kazimierietės įsteigė senelių prieglaudą, knygrišyklą, bažnytinių rūbų siuvyklą ir kt. Seserys kazimierietės vadovavo ir mokytojavo Žaliakalnyje esančioje „Saulės" mergaičių progimnazijoje. M. Immaculata (Judita Dvaranauskaitė) Karmelyje (Mout Carmel) vadovavo pirmajai lietuviškai Šv. Kazimiero mokyklai, atidarytai ir pašventintai 1926 12 26. Per atidarymą suvaidinta drama „Kęstutis". Į mokyklos atidarymą atvyko ir kunigas V. Dargis. „Saulės" gimnazijoje veikusią mokytojų seminariją baigė dvi kun. V. Dargio sesers Uršulės dukros - Aleksandra Ona ir Vitalija Magdalena.
Jis susirašinėjo su kunigu A. Staniukynu, ragino nenuleisti rankų steigiant kazimieriečių vienuoliją, rėmė pinigais, straipsniais kvietė prisidėti prie šio kilnaus darbo, ieškojo patikimų, nenuvilsiančių kandidačių į Šv. Kazimiero seserų kongregaciją. Pažaislio vienuolynas garsėjo tapybos šedevru - Dievo Motinos paveikslu, kurį popiežius Aleksandras VII 1661 metais padovanojo Pažaislyje vėliau įsikūrusiems kamalduliams, kuriuos į Lietuvą pakvietė LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas (1621-1684). Pirmojo pasaulinio karo metais Dievo Motinos paveikslas buvo išvežtas į Rusiją, o 1928 05 17 seserų kazimieriečių pastangomis šis stebuklingas dailės kūrinys grįžo į Pažaislį.
1935 metais popiežius Pijus XI pakėlė kunigą V. Dargį į monsinjorus. Lietuvos šv. Kazimiero kongregacija ir vienuolynas veikė iki pat sovietų okupacijos. 1940 metais jų veikla buvo uždrausta. Kongregacijoje tuomet buvo 146 seserys, 13 jų gyveno vienuolyne.
Nuo begalės darbų ir rūpesčių pašlijo mons. V. Dargio sveikata. Penkerius metus monsinjorą gydė prof. dr. Vladas Kuzma (1892-1942). 1939 metais paralyžius paguldė V Dargį į ligos patalą. 1941 08 12 monsinjoras V. Dargis Pažaislyje mirė (Kita mirties data ir vieta - 1945 10 18, Žemaičių Kalvarijoje - nurodoma Vytauto Vanago „Lietuvių rašytojų sąvade".).
Monsinjoro V. Dargio gyvenimą ir visapusę veiklą apibendrina trijų dalių monografijos „Monsinjoras Vincentas Dargis" (Vilnius, Gediminas, 2008) sudarytojo Rimvydo Butauto-Kudirkos žodžiai: " Lietuvos žemė tautai davė daug žymių švietėjų, darbščių darbininkų - atkaklių kovotojų už tautos išlikimą - dvasininkų ir pasauliečių. (...) Tarp M. Krupavičiaus, V. Borisevičiaus, Maironio, P.P. Būčio MIC, J. Totoraičio MIC, J. Staugaičio, J. Reitelaičio, prof. dr. J. Meškausko, V. Mykolaičio-Putino, J. Ereto ir daugelio kitų įsiterpia ir monsinjoro Vincento Dargio didžiulės pastangos, nuveiktų darbų virtinė".
Reikia pažymėti, kad monografijoje rašoma apie abu kunigus Vincentus Dargius, nors ji pavadinta monsinjoro vardu. Knygos sudarytojas supažindina su jų giminės kilme, publikuoja daug šeimų narių ir artimiausių giminaičių nuotraukų - išvystame Lietuvos kariuomenės karininkų pulkininko leitenanto Andriaus Balsio, pulkininko Vinco Giriūno, majoro Broniaus Bairiūno, kapitono Vytauto Burago, kapitono Stasio Kušlikio, leitenanto, Marijampolės burmistro Vaclovo Nenortos, leitenanto Viktoro Vinco Dargio, jaunesniojo leitenanto Vytauto L. Dargio ir kitų veidus.
 
Iš "XXI amžiaus" 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-04-13 10:36
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media