2023 m. rugsejo 27 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Kelias, kuriame nevalia sustoti.“Tėviškės gamtos” 25-čio proga

2014-06-17
 
Laikraščio „Tėviškės gamta“ steigėjas, vyriausiasis redaktorius Juozas STASINAS

Laikraščio „Tėviškės gamta“ steigėjas, vyriausiasis redaktorius Juozas STASINAS

 

Juozas STASINAS,

laikraščio „Tėviškės gamta" steigėjas, vyriausiasis redaktorius

 

Prieš sės­da­mas ra­šy­ti trum­pą žo­dį skai­ty­to­jui, pavarčiau „Tė­viš­kės gam­tos" kom­plek­tus, per­žiū­rė­jau su šiuo lei­di­niu su­si­ju­sią fil­muo­tą me­džia­gą ir li­kau gi­liai su­jau­din­tas vi­sų mū­sų - re­dak­ci­jos, ben­dra­au­to­rių ir skai­ty­to­jų - per dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus at­lik­tų dar­bų tu­ri­niu, kryp­tin­gu­mu ir iš­ti­ki­my­be Lie­tu­vos gam­tai, tik­ro­sioms žmo­ni­jos dva­si­nėms ver­ty­bėms. Pa­gal­vo­jau - ki­taip ir bū­ti ne­ga­lė­jo. Juk „Tė­viš­kės gam­ta" ne tuš­čia­me kraš­to is­to­ri­jos, gam­tos pa­ži­ni­mo, et­no­kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mo bei puo­se­lė­ji­mo, gam­to­sau­gos tra­di­ci­jų for­ma­vi­mo lau­ke at­si­ra­do. Pa­kan­ka pa­žvelg­ti į pra­ei­tį, kad ga­lė­tum pa­sa­ky­ti - pla­tų ke­lią šian­die­ni­nei „Tė­viš­kės gam­tai" nu­tie­sė gam­to­sau­gos pir­map­ra­ei­viai: dva­si­nis švie­suo­lis Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas, 1921 m. įkūręs Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­ją, moks­li­nin­kas-gam­ti­nin­kas Ta­das Iva­naus­kas, pa­likęs mums Kau­no zo­o­lo­gi­jos mu­zie­jų, zo­o­lo­gi­jos so­dą, Obe­ly­nę ir svar­biau­sia - į at­kur­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę at­nešęs mei­lę gamtai, ku­rios ne­su­ge­bė­jo su­tremp­ti net oku­pa­ci­nis lai­ko­tar­pis. Prie­šin­gai, et­no­kul­tū­ros, gam­to­sau­gos, gam­to­jau­tos, vi­so to, kas su­si­ję su mei­le Tė­vy­nei, sklai­da vi­suo­me­nė­je ta­po pa­si­prie­ši­ni­mo lau­ku. Jų keltas aplinkosaugos idėjas pa­si­šven­tu­siai tę­sė kiti žy­mūs žmonės: gam­to­sau­gi­nin­kas Vik­to­ras Ber­gas, prof. Čes­lo­vas Ku­da­ba, prof. Ka­ro­lis Jan­ke­vi­čius ir dau­ge­lis ki­tų. Vi­sus juos tuomet vie­ni­jo Lie­tu­vos gam­tos ap­sau­gos drau­gi­ja ir po­pu­lia­rus žurnalas „Mū­sų gam­ta", leidžiamas per 50 tūkst. egz. tiražu.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę gam­to­sau­gos ke­lias tie­sia­mas su dar di­des­niu įkvėpimu, su dar pla­tes­niu už­mo­ju. De­mo­kra­tijos są­ly­go­mis gam­to­sau­gos idė­jų sklai­dai pa­nau­do­ja­mos nau­jos in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, pla­čios spaus­din­to žo­džio ga­li­my­bės. Tačiau iš gam­to­sau­gos erd­vės dings­ta žur­na­las „Mū­sų gam­ta", už­leis­da­mas vie­tą „Tė­viš­kės gam­tai", ku­ri ap­im­timi ne­pri­lygs­ta žur­na­lui, bet sa­vo tu­ri­niu tę­sia pirm­ta­kų dar­bus.

Pirmasis „Tė­viš­kės gam­tos" numeris skaitytojus pasiekia 1989 me­tų bir­že­lio 5 d.,  kai šalyje minima Pa­sau­li­nė ap­lin­kos ap­sau­gos die­na. Leidinio „gim­dy­mo" ke­lias ne­bu­vo, kaip sa­ko­ma, „ro­žė­mis klo­tas", bet šių ei­lu­čių au­to­rius, so­viet­me­čiu mo­kę­sis iš gam­to­sau­gos pir­map­ra­ei­vių, pri­sie­kęs iš­ti­ki­mai tar­nau­ti jų prie­sa­kams - my­lė­ti ir sau­go­ti Tė­vy­nę, jos gam­tą, ne­pa­su­ko leng­vo pa­si­pel­ny­mo ke­liu, o tę­sė to­liau pra­dė­tus dar­bus. Šian­dien, kai „Tė­viš­kės gam­ta" šven­čia 25-erių me­tų su­kak­tį, ga­li­ma drąsiai sa­ky­ti, kad prieš daug dešimtmečių pra­dė­tas tiesti ke­lias ne­už­žė­lė. Anaip­tol, „Tė­viš­kės gam­ta" tę­sia tas tra­di­ci­jas ir ne­ša vi­suo­me­nei tas idė­jas, ku­rias taip puo­se­lė­jo mū­sų pirm­ta­kai.

Rem­da­ma­sis skai­ty­to­jų at­si­lie­pi­mais, ga­liu teig­ti, kad lei­di­nys pa­trauk­lus ne tik sa­vo tu­ri­niu, bet ir po­li­gra­fi­ne ko­ky­be. Nuo pat pir­mo­jo nu­me­rio „Tė­viš­kės gam­tai" ne­trū­ko po­pu­lia­rių au­to­rių, ku­rių straips­nių, įdo­mių pa­sa­ko­ji­mų nuo­lat lau­kia skai­ty­to­jai. Ta pro­ga ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ge­rai žino­mų au­to­rių:  prof. Al­gir­do Sta­nai­čio, prof. Li­ber­to Klim­kos, doc. Vac­lo­vo Šče­me­lio­vo, doc. Lai­mu­čio Ja­nuš­ke­vi­čiaus, ra­šy­to­jo gam­ti­nin­ko Se­le­mo­no Pal­ta­na­vi­čiaus, žur­na­lis­tų Vy­tau­to Bag­do­no, Dia­nos Ra­kaus­kai­tės, Vy­tau­to Žei­man­to ir dau­ge­lio ki­tų, ku­rie, sa­ky­čiau, pa­mi­lo „Tė­viš­kės gam­tą". Ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ir lei­di­nio glo­bė­jų, bu­vu­sių aplinkosaugos vadovų: Bro­niaus Bra­daus­ko, Iman­to Laz­di­nio, Arū­no Kun­dro­to ir Ge­di­mi­no Kaz­laus­ko. Daug dėmesio „Tėviškės gamtai" skyrė ge­ne­ra­li­nis miš­kų  urė­das Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas, jo bu­v­ęs pa­va­duo­to­jas, švie­sios at­min­ties  Zdis­lo­vas Trus­kaus­kas, Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vai Vy­tau­tas Gru­šaus­kas ir Ai­das Ado­mai­tis. Ge­ra­no­riš­ki ry­šiai „Tė­viš­kės gam­tą"  sie­ja ir su Saugomų teritorijų tarnyba, ša­lies miš­kų urė­dais, sa­vi­val­dy­bių eko­lo­gais, mo­kyk­lų pe­da­go­gais ir kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais.

Bū­siu ne­są­ži­nin­gas ne­pa­dė­ko­da­mas ir sa­vo ben­dra­žy­giams - žmo­nai Gra­ži­nai ir sū­nui Ju­liui. Be jų pro­fe­si­nės pa­gal­bos ir su­ma­nu­mo, o svar­biau­sia, be mei­lės gam­tai, leis­ti „Tė­viš­kės gam­tą" bū­tų žymiai sun­kiau.

Ačiū ir mie­liems skai­ty­to­jams už jų dė­me­sį lei­di­niui bei re­dak­ci­jai. Kvie­čiu ir to­liau ženg­ti kar­tu  pir­map­ra­ei­vių nu­ties­tu ke­liu ir neš­ti vil­tį, kad Tė­viš­kės gam­ta bus iš­sau­go­ta at­ei­ties kar­toms.

Ačiū už tai, kad Jūs esate ir rūpinatės gamta.

 

Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-07-01 12:20
 
 

Komentarai (6)

Jūsų el. paštas

Bau

2014-07-07 21:45

Gerai, kad Aplinkos ministras pasikeičia. Užtenka to skalūnų propaguotojo.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Manau

2014-06-25 23:21

Kai iš aplinkos ministerijos išėjo Mazuronis, gal kas pasikeis į gerą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

R.G.

2014-06-19 10:17

Juozui Stasinui už ištrevermę - 100 balų. Ir ne mažiau.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Danutė

2014-06-19 10:12

Sveikinu "Tėviškės gamtą", sulaukusia brandaus amžiaus.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media