2022 m. gruodžio 3 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Lietuvos sporto žurnalistikai – 100 metų!

2022-02-08
 

Vytautas Žeimantas

 

 

Šių metų vasaryje Lietuvos sporto žurnalistikai sukanka 100 metų. Jos istorija prasidėjo nuo laikraščio „Lietuvos sportas", kurio pirmaisis numeris pasirodė Kaune 1922 metų vasario 1 dieną. Per tą laiką daug visko buvo. Pakilimas, karas, sovietinė okupacija, bet visais laikais atsirasdavo, eidavo daug sporto laikraščių ir žurnalų.
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsiu tik iki Antrojo pasaulinio karo ėjusią sporto spaudą.

LIETUVÕS SPORTAS
Sporto laikraštis, nuo ketvirtojo numerio - iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas, pirmasis sporto leidinys Lietuvoje, ėjęs 1922 Kaune. Dvisavaitinis, nespalvotas, 16-8 puslapių. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS), nuo 4 numerio - ir Lietuvos sporto lygos (LSL) bei Lietuvos jachtklubo organas. Jame buvo spausdinama informacija apie Lietuvos ir užsienio sportinį gyvenimą, nuo 4 numerio pateikiama ir specialių praktinių žinių, patarimų sporto treniruotės, mankštinimosi klausimais sportuojantiems, treneriams, sporto vadovams. Pirmasis numeris išėjo vasario 1 d., paskutinis - spalio 22 dieną. Aktyviausi bendradarbiai - žinomi to meto sporto visuomenės veikėjai: K. Bulota (lengvoji atletika), K. Dineika, J. Eretas, S. Garbačiauskas (futbolas, sporto aktualijos), K. Grinius, A. Karnauskaitė-Ingelevičienė (moterų sportas), J. Teišerskis (lengvoji atletika), J. Vencius. Redaktorė E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Iš pradžių leido ir finansavo LFLS, nuo 4 numerio - LSL. Spausdino „Varpo" bendrovės spaustuvė Kaune. Redakcijos adresas Daukanto g. 9, vėliau - Donelaičio g. 42, Kaunas. Išėjo 12 numerių. Kaina 3-5 auksinai, vėliau - 50 centų. Leidimas nutrūko dėl finansinių sunkumų.

 

 

SPÒRTAS
Sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas, ėjęs 1923-1928 m. Kaune. Rašė apie visas sporto šakas ir medžioklę. Dvisavaitinis, iliustruotas, 12-24 puslapių. Iš pradžių - Moterų sporto mėgėjų ratelio ir Lietuvos dviratininkų sąjungos (1-9 numeriai), nuo 1924 m. - dar ir Lietuvos futbolo lygos bei Kauno futbolo apygardos (10-21 numeriai) organas, nuo 1925 m. - Lietuvos sporto lygos, Lietuvos futbolo lygos, Kauno futbolo apygardos, Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos, Lietuvos dviratininkų sąjungos, sporto klubo „Kovas", žydų gimnastikos ir sporto sąjungos „Makabi", Kauno sporto klubo, Lietuvos vokiečių sporto sekcijos „Kultus" ir Žydų atletikos klubo organas. 1927 m. prie leidėjų prisidėjo ir Kauno šachmatininkų draugija. Bendradarbiavo V. Balčiūnas, S. Darius, S. Garbačiauskas, J. Pyragius, S. Razma, J. Tysliava, J. Žilinskas. Redaktorė Joana Šulginienė, atsakomasis redaktorius Voldemaras Gurmanas, redaktorius administratorius J. Šulginas. Išėjo 63 numeriai. Redakcijos adresas: Kaunas, Donelaičio 18, nuo 1925 - Telšių g. 3. Spausdino „Varpo", vėliau „Raidės" spaustuvė. Kaina 1 litas, nuo 1925 -1,5 lito.
 
SAULĖTOS PRAMOGOS
Mokslo, blaivybės ir sveikatos žurnalo „Sargyba" priedas sporto reikalams. Ėjo Kaune 1923 m. Skelbė Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federacijos oficialius pranešimus, rašė apie gimnastikos, plaukimo, masažo ir saulės naudą. 4 puslapių, A4 formatas. Redaktorius Karolis Dineika. Leido Lietuvių katalikų blaivybės draugija „Blaivybė". Redakcijos adresas: Kaunas, Laisvės alėja 5-1.
 
JĖGA IR GROŽIS
Racionalios kūno kultūros laikraštis. Ėjo kartą per mėnesį (nereguliariai) 1923-1928 m. Kaune. Įsteigė Karolis Dineika ir Juozas Eretas. Leido Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija. 1924- 1925 m. ėjo kaip kūno kultūros mėnesinis laikraštis. Nuo 1926 m.- sezoninis racionalaus sporto jaunimo laikraštis, nuo 1928 m. - racionalios kūno kultūros laikraštis. Rašė apie jaunimo fizinį lavinimą ir auklėjimą, higienos, mankštos naudą. Redaktoriai Jonas Dagelis (1923-1924), Petronėlė Savukaitytė-Dineikienė (1925), Petras Balčiūnas (1925-1926 ir 1927-1928), Karolis Dineika (1926-1927), Juozas Eretas (1928). Bendradarbiavo Antanas Jurgelionis, Stasys Janušauskas, R. V. Raulinaitis. Spausdino „Raidės" spaustuvė, vėliau „Šviesos" spaustuvė.

SPORTO MENTURYS
Sporto humoro ir satyros laikraštis, „Sporto" laikraščio priedas. Ėjo Kaune 1925-1927 m., per naujuosius metus (sausio 1 d.). A4 formato, 2 puslapių. Leido Moterų sporto mėgėjų būrelis (1925), Lietuvos futbolo lyga (1926-1927). Redaktorė Joana Šulginienė (1925), vėliau - redakcinė komisija: atsakomasis redaktorius V.Gulmanas, redaktorius administratorius J. Šulginas, narys - vyr. leitenantas J. Pyragius. Spausdino „Raidės" spaustuvė. Patikslinimui -mentorius - įkyrus patarėjas.
 
JAUNIMO SPORTAS
Mėnesinis iliustruotas savaitraščio „Sargyba" priedas. Ėjo 1928-1929 m. Kaune. Leido Lietuvos katalikų blaivybės draugija. Išleistas vietoj laikraščio „Jėga ir grožis". Rašė apie įvairias sporto šakas, aiškino sporto reikšmę sveikatai, spausdino įvairių žaidimu, mankštos pratimų aprašymus, gydytojų patarimus. Redaktorius Karolis Dineika. Bendradarbiavo A. Bieliauskas, Karolis Dineika, A. Gylys, Z. Pivoriūnas, Petronėlė Savukaitytė, E. Senkutė, Juozas Rimantas-Slapšinskas. Spausdino Vilniaus spaustuvė Kaune. Išėjo 13 numerių.

 

 

ILIUSTRUOTAS SPORTAS
Sporto savaitraštis. Ėjo Kaune 1929 m. Buvo gausiai iliutruotas, skelbė sporto naujienas iš šalies ir užsienio. Nagrinėjo Lietuvos sporto problemas, sporto reikšmę jaunimo gyvenime. Publikavo sportininkų šaržus. Leidėjas ir redaktorius Stasys Matulevičius. Bendradarbiai A. Butavičius, K. Markevičus. Fotokorespondentas M. Pranckūnas. Spausdino Kauno spaustvė „Menas", vėliau Zavišos ir Steponavičiaus splautuvė. Kaina 60-50 centų. Adresas: Gedimino g 21, vėliau Mickevičiaus g. 20b Kaunas. Išėjo 21 numeris.
 
MŪSŲ SPORTAS
Sporto ir fizinio auklėjimo laikraštis. Dvisavaitinis, ėjo Kaune 1931-1932 m. Vasarą - kartą per savaitę, žiemą du kartus per mėnesį. 4 puslapių. A3 formato. Laikraštyje bendradarbiavo K. Bulota, J. Butkevičius, S. Garbačiauskas, R. Mironas, J. Vileišis, V. Zakarevičius. Iš pradžių leido Lietuvių Sporto Lyga, nuo 1932 m. - Kūno Kultūros Rūmai. Redaktoriai A. Butavičius (1931), V. Kviklys (1932). Redakcijos adresas: Kaunas, Višinskio g. 30-6. Spausdino „Raidės" spaustuvė. Kaina 40 centų. Išėjo 77 numeriai.

 

 

FIZIŠKAS AUKLĖJIMAS
Iliustruotas pedagoginis mankštos, sporto ir sveikatos žurnalas. Ėjo 1931-1940 m. Kaune. Leido Fiziško auklėjimo draugija, nuo 1935 m. - Kūno kultūros rūmai. Rašė apie kūno kultūros, sporto ir fizinio auklėjimo svarbą, svarstė fizinio auklėjimo sąsajas su kitomis visuomenės gyvenimo sferomis, informavo apie įvairių sporto šakų pasiekimus, skelbė užsienio sporto spaudos apžvalgas. Redagavo Antanas Jurgelionis iki 1935 m., vėliau - Vytautas Augustauskas. Bendradarbiavo Valerijonas Balčiūnas, M. Baronaitė, Karolis Dineika, Kazys Grinius, Jonas Narbutas, Vosylius Sezemanas, Jonas Gudaitis-Vabalas, Juozas Žukauskas ir kiti. Ėjo 4 kartus per metus, nuo 1938 m. - kartą per mėnesį. Spausdino „Spindulio" ir Gaibo spaustuvės Kaune.1935 m. tiražas 1000 egz. Išėjo 53 numeriai.

 

 

SPORTO PASAULIS
Savaitinis iliustruotas žurnalas. Ėjo Kaune 1933-1934 m. formatas - beveik A4, 8 puslapių. Plačiai aprašė Lietuvos sporto gyvenimą, skyrė dėmesį ir užsienio, ypač kaimyninių šalių sportui. Turėjo specialų aviacijos skyrių. 1933 m. - redaktorius P. Norvaiša, leidėjas A. Varčikas. Redakcijos adresas: Kaunas, Aguonų g. 11, spausdino M. Adamonio spaustuvė. 1934 m. - redaktorius A, Zakšauskas, leidėjas A. Aleliūnas. Redakcijos adresas: Kaunas, Laisvės alėja 16, spausdino Kuzmickio ir Beilio spaustuvė. Kaina 30 centų.

 

 

KŪNO KULTŪRA IR SVEIKATA
Fizinio auklėjimo ir sporto savaitraštis. Ėjo Kaune 1933-1934 m. A4 formato, 16-24 puslapių. Redaktorius Bronius Kviklys, nuo 1934 m. lapkričio - Stepas Zobarskas. Bendradarbiavo J. Baltrušaitis, K. Dineika, V. Donaila, J. Dovidaitis, L. Gira, A. Jurgelionis, P. Lingė, J. Smetona, S. Vaidila, Z. Zaranka. Leido Kūno kultūros rūmai. Aktyviai skelbė sporto judėjimo „Sporutos" veiklą, propagavo sportą, ypač jo naudą žmogaus sveikatai, teikė patarimus kūno kultūros mokytojams. Vedė Lietuvos ir užsienio sporto kroniką, skelbė grožinius kūrinius, turėjo priedus. Redakcijos adresas: Kaunas, Totorių g. 12. Spausdino „Raidės", vėliau „Šviesos" spaustuvės. Kaina 30 centų. Išėjo 104 numeriai.

 

 

SPORTO TRIBŪNA
Savaitinis iliustruotas sporto žurnalas. Ėjo Kaune 1933-1935 m. A4 formato, 8 puslapių, 1935 - A3 formato, 4 puslapių. Atsakingas redaktorius Vincas Juodis. Leido „Sporto tribūnos" kolektyvas, nuo 1935 m. redaktorius ir leidėjas Kazys Civanavičius. 1935 m. išleido priedą „Lietuvos sporto almanachas". Redakcijos adresas: Kaunas, Mickevičiaus g. 28. Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė. Kaina 30 centų.

SPARNAI
Mėnesinis oro sporto žurnalas. Ėjo Kaune 1934 m. Iliustruotas, 31x23 cm formato, 18 puslapių. Rašė apie Lietuvos ir pasaulio aviacijos sportą, sklandymą, oro balionus. Atsakingasis redaktorius Vladas Adomavičius. Leidėjai V. Adomavičius ir Jonas Dovydaitis. Techninis redaktorius Jonas Burba. Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė Kaune. Kaina 50 centų. Nuo 1935 ėjo kaip „Lietuvos sparnai".

 

 

LIETUVOS SPARNAI
Karo ir sporto aviacijos, nuo 1938 m. ir automobilizmo žurnalas. Ėjo Kaune 1935-1940 m. Iliustruotas, mėnesinis, nuo 1939 m - dvisavaitinis. 28x21 cm formato, 24-38 puslapių. Leido Lietuvos aeroklubas. Rašė apie Lietuvos ir užsienio aviacijos sportą, sklandymą, parašiutizmą, aviomodelizmą. Bendradarbiavo Z. Žemaitis, A. Gustaitis, J. Dovydaitis. P. Motekaitis, A. Paknys. A. Plaušinaitis. Redaktoriai Jonas Pyragius (1935-1936), Juozas Krygeris (1937-1938) Juozas Narakas (1938-1940), okupavus sovietams, nuo Nr.13 - Vytautas Tupčiauskas. Išėjo 87 numeriai. Sovietų uždarytas. Redakcijos adresas: Kaunas, Maironio g, 14. Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė Kaune. Kaina 50, vėliau 30 centų.

 

 

STADIONAS
Informacinis sporto laikraštis. Ėjo Kaune 1936 m., kartą per savaitę, pirmadieniais. 31,5x23,5 formatas, 4 puslapių. Redaktorius Antanas Brazauskas. Leidėjas Balys Boreiša. Redakcijos adresas: Kaunas, Vienybės a. 15. Kaina 25 centai.
LIETUVOS SPORTAS
Sporto laikraštis. Ėjo Kaune kartą per savaitę 1937-1938 m., kaip atkurtas 1922 m. Kaune ėjęs to paties pavadinimo leidinys. A4 formatas, 12 puslapių, iliustruotas, nespalvotas. Rašė apie Lietuvos ir pasaulio sportą. Bendradarbiavo V. Aistis, V. Balčiūnas, E. Boreišis, K. Čerkeliūnas, V. Degutis (Londonas), A. Gustaitis, J. Kalvaitis, R. Marcinkus, K. Markevičius, J. Tonkūnas, D. Žilevičius. Redagavo Nikodemas Čerėkas. Leido Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga. .Redakcijos adresas: Mickevičius g. 30, Kaunas. Spausdino „Vilniaus", vėliau - A. Bako spaustuvė Kaune. Kaina 40 centų. Išėjo 102 numeriai.

 

 

ŠACHMATAI IR BRIDŽAS
Mėnesinis žurnalas. Ėjo Kaune 1934 m. Redaktorius Vladas Mikėnas. Rašė apie garsius šachmatininkus, svarbiausias jų dvikovas, skelbė daug šachmatų uždavinių. Apie bridžą rašė Julius Smetona. 8 puslapiai, A4 formatas. Leidėjai Vladas Mikėnas ir Juozas Strazdas. Dėl lėšų stokos sustojo. Redakcijos adresas: Kaunas, Virvių g. 8. Spausdino „Žaibo" spaustuvė.

 

 

SPORTO DIENOS
Dvisavaitinis sporto žurnalas. Ėjo Kaune 1935 m. A4 formatas. 8 puslapių. Skelbė Lietuvos ir užsienio šalių sporto kroniką. Redaktorius A. Vabalas. Leidėjas - „Maisto" sporto klubas. Redakcijos adresas: Kaunas, Laisvės alėja 14a. Spausdino „10 centų" spaustuvė. Kaina 30 centų.

 

 

SPORTO NAUJIENOS
Savaitinis sporto laikraštis. Ėjo Kaune 1935-1936 m. 4 puslapių. A3 formato. Plačiai aprašė Lietuvos sporto gyvenimą, skyrė dėmesį ir užsienio, ypač kaimyninių šalių sportui. Iš pradžių leidėjas ir redaktorius buvo Bronius Adomavičius. Redakcijos adresas: Kaunas, Aguonų g. 11. Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė. Nuo 1935 10 07 leidėjas ir redaktorius Antanas Brazauskas ir Kazys Civanavičius, redakcijos adresas: Kaunas, Vienybės 15. Spausdino „Kauno" spaustuvė. Kaina 20, nuo 1936 m. -30 centų.

 

 

ŠACHMATAI
Dvisavaitinis laikraštis. Ėjo Kaune 1938-1939 m. A5 formatas. 8 puslapių. Publikavo straipsnius apie svarbiausius pasaulio šachmatų turnyrus, analizavo geriausių šachmatininkų partijas, skelbė šachmatų uždavinius. Redaktorius Juozas Miknevičius. Leidėjas Stasys Sabalis. Redakcijos adresas: Kaunas, Laisvės alėja 14. Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė. Kaina 40 centų.

 

 

SPORTO ŽINIOS
Iliustruotas sporto savaitraštis. Ėjo Kaune 1939 m. Redaktorius ir leidėjas Jeronimas Valaitis (1887-1970). 16 puslapių, A4, vėliau A3 formato. Redakcijos adresas: Kaunas, Donelaičio g. 22. Spausdino M. Adomavičiaus, vėliau „Žaibo" spaustuvė. Kaina 40 centų.

 

 

LIAUDIES SPARNAĨ
Aviacijos sporto žurnalas, ėjęs 1940-1941 m. Kaune vietoj uždarytų „Lietuvos sparnų". 1940 m ėjo kartą per mėnesį, 1941 m. - kas dvi savaites. Dvispalvis, iliustruotas, 31 x 22,5 cm formato, 20 puslapių. Rašė apie tuometinius lėktuvus, sklandymą, parašiutizmą, aviamodeliavimą, skelbė lakūnų prisiminimus. Leido LSSR aeroklubas. Bendradarbiavo J. Dovydaitis, E. Kranevičius, J. Steikūnas, V. Šakalys, J. Trimakas. Redaktorius Vytautas Tupčiauskas. Tiražas 1941 m. - 7 000 egz. (1941). Išėjo 19 numerių. Sustojo prasidėjus karui.

RAUDONASIS SPORTAS
Sporto savaitraštis, ėjęs pirmosios sovietų okupacijos metais. Ėjo Kaune 1940- 1941. Dvispalvis, iliustruotas, 45x31 formato, 4-8 puslapių. Rašė apie fizinės kultūros naudą, skelbė Lietuvos, SSRS ir pasaulio sporto naujienas. Publikavo daug Juozo Penčylos sukurtų sportininkų ir sporto veikėjų draugiškų šaržų. Redagavo Vincas Petronis, nuo 1941 05. 06 - Aleksejus Šimanas. Leido Kūno kultūros rūmai, nuo 1940 12 24 - Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas. Redakcijos adresas: Kaunas, Sporto g. 10. Tiražas 4500 (1941). Kaina 10 centų, nuo 194012 10 - 10 kapeikų. Sustojo, prasidėjus karui.

 

 

VIENKARTINIAI LEIDINIAI
Tarpukaryje pasirodė nemažai ir vienakrtinių laikraščių ir žurnalų, skirtu sportui. Keletą jų galima paminėti.
Kaune, A. Fredoje 1927 m. pasaulį išvydo vienkartinis leidinys „Jaunas sportininkas".
Kupiškio vidurinės mokyklos sportininkų „Vyžių" iniciatyva 1927-1929 m. šapirografu buvo spaudinamas laikraštėlis „Sportininkas".
Kaune 1929 m. pasirodė vienkartinis leidinys „Priešolimpinis sporto menturys".
1933 m. Kaune išėjo kišeninis sporto magazinas „Sporto pasaulis".
Tokių sporto entuziastų vienkartinių leidinių būta ir daugiau.

 

 

Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra SRTRF projekto dalis.

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-03-30 11:36
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media