2021 m. balandžio 16 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Radijas

*print*

Archyvas :: Antanas Šimkūnas: Pučas Maskvoje. Ką Lietuvos radijas skelbė 1991 07 19

2019-10-24
 
Antanas Šimkūnas

Antanas Šimkūnas

Iš Lietuvos radijo istorijos
Pučas Maskvoje. Ką Lietuvos radijas skelbė 1991 07 19

 

Antanas Šimkūnas

 

(Užrašyta iš eterio)

 


Čia Nepriklausomos Lietuvos radijas. Dabar be 11 minučių 11 valanda. Prie mikrofono Vidas Linkevičius. Ką tik kalbėjau su Vilniaus įgulos vado pavaduotoju,pa pulkininkiu Lebedevu. Sovietų Sąjungoje paskelbta karinė padėtis, ką ketina daryti kariškiai Lietuvoje? Kokie yra įsakymai, nurodymai?
Lebedevas: „Kol kas nėra jokių įsakymų, jokių nurodymų. Kai kuriuose rajonuose paskelbta karinė padėtis."
V. Linkevičius:"Ar Lietuva priklauso tiems rajonams?.
Lebedevas: „Tai ne mano kompetencija. Aš apie tai nieko nežinau. Manau, dabar ne laikas dėstyti asmeninę nuomonę."
V. Linkevičius: „Bet pas mus iki šiol buvo pliuralizmas."
Lebedevas: „Aš negaliu sakyti savo asmeninės nuomonės."
V. Linkevičius. „Baisiausia, kai susiduri su melu. Sitkūnų radijo stotyje - nekviesti svečiai, o štai kariškis, turintis aukštą aukštą laipsnį, sovietų armijos papulkininkis nieko apie tai nežino. Kartoju - baisiausia, kai susiduri su melu.
Be 10 minučių 11 valanda. Per radiją skaitomas Lietuvos AT deputatų, AT prezidiumo narių, Laikinosios gynybos tarybos narių kvietimas skubiai atvykti į Aukščiausiąją Tarybą. Krašto gyventojai raginami rinktis prie Parlamento rūmų.
Skamba radijo kreipiniai.
Prie mikrofono Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius.
„Brangūs Lietuvos žmonės. Šį rytą visus mus sujaudino įvykiai Maskvoje. Padėtis iš tiesų yra sunki. Tačiau tai ne Lietuvos kaltė. Nuo to, kaip ten spręsis politinė krizė, priklausys ir mūsų padėtis. Svarbu laikytis ramiai, nesiimti jokių veiksmų, neiti į konfrontaciją su kariškiais. Respublikos vadovybė valdo padėtį. Jei bus paskirti kariniai komendantai, tegu jie ir valdo. Mes gyvensim laisvėje.
Po to G, Vagnorius kreipiasi į kariškius rusų kalba.
Diktorius J. Bulavas: „Žinia apie valstybės perversmą Maskvoje užklupo stulbinančiai netikėtai. Net gerai informuoti užsienio žurnalistai negali gauti patikslinančios informacijos. Dauguma maskviečių apie įvykius sužinojo tik atvykę į darbą. Dabar žinoma tik tiek, kad Leningrado, Minsko magistralėse apie 3 valandą nakties pasirodė tūkstančiai milicininkų ir kareivių. Apie 9 valandą 15 minučių pro Baltarusijos stotį ir stoties žiedu pravažiavo didelė tankų kolona. Yra žinių, kad Riazanės plentu Maskvos link juda daug tankų. Bandoma išsiaiškinti, koks yra Michailo Gorbačiovo likimas. Aukščiausios Tarybos telefonai neatsako. Yra žinių, kad jie išjungti. Kol kas versijų spektras platus: nuo namų arešto iki abejonių, ar Gorbačiovas gyvas. 8 valandą nutilo radijo stotis „Echo Moskvy". Ką tik sužinojau, kad jos patalpas užėmė didelis būrys saugumo darbuotojų, prie aparatūros nieko neprileidžia.
11 valandų 8 minutės. Pranešama, kad per Nepriklausomos Lietuvos televiziją kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos Pirminin kas Vytautas Landsbergis. Siūloma pasiklausyti magnetofoninio įrašo: „Mieli Lietuvos žmonės. Mes žinome, mes tikime, kad Lietuva gyva ir gyvens. Ji gyva savo žemės derliumi, savo žmonių darbu, susitelkimu. Mūsų gražus kraštas turi teisę būti laisvas ir bus laisvas. Jums girdint skelbiu savo kreipimąsi į laisvųjų šalių vyriausybes, SNO ir kitas tarptautines organizacijas. Respublikos žmonių gyvybei ir visuomeninei tvarkai gresia sovietų karinio smurto pavojus. Suteikite paramą teisėtai, visų žmonių išrinktai Lietuvos valdžiai, kuri gina teisėtumą ir stabilumą Lietuvoje, pareikškite, kol nevėlu, kad okupacinės karinės sovietų valdžios įvedimas Lietuvoje bus tolygus Hitlerio-Stalino sandėrio tęsiniu ir įtvirtinimu, kad Vakarų šalys netoleruos naujo stalinizmo, o už agresijos pasekmes visa atsakomybė teks jos organizatoriams ir vykdytojams. Lietuva laukia jūsų žodžio, jūsų apgynimo, neleiskite, kad Budapešto ir Prahos tragedija pasikartotų prie atgimstančios Baltijos krantų. Mes dar negirdėjome Vakarų valstybių reakcijos į žinią apie perversmą Sovietų Sąjungoje. Tuo labiau jos nepasisakė dėl pavojaus Lietuvai, kitoms Baltijos valstybėms. Tačiau tas pavojus aiškus, jis jau pareiškiamas tiesioginiais reikalavimais iš Rygos, iš Pabaltijo karinės apygardos, kuri esą yra gavusi reikalavimą iš vadovybės Maskvoje nuginkluoti krašto apsaugos departamentą ir neleisti žmonės ginti jų teisėtos valdžios. Gali būti paskelbti visokie uždraudimai būti gatvėse, rinktis aikštėse. Aš atsakiau, kad jokie įsakai, įsakymai neturi galios Lietuvoje, kurie skelbiami vienos ar kitos Sovietų Sąjungos valdžios vardu. Ir visa tai, ką jie darys prievarta, bus tiktai prievarta įvedama karinė valdžia ir kariniai diktatoriai anksčiau ar vėliau atsakys už karinę agresiją prieš Lietuvą. Taip pat aš kreipiuosi į Pabaltijo karinės apygardos vadą, su kuriuo kalbėjau telefonu, ir kreipiuosi dabar, jeigu mane girdi kur nors kariškiai, svetimos armijos kariškiai, primindamas, kad kareivis turi ir sąžinę, ir dorovinę pareigą, o ne tiktai aklo įsakymo vykdymo prievolę. Kariškiai gali prisiminti, kaip jų kolegos buvo teisiami Niurnberge, nors jie taip pat vykdė aukštesnės valdžios įsakymus. Ir šitas perversmas, jeigu jis tikras karinis pučas Sovietų Sąjungoje, kuris atveda į valdžią kokią nors karinę bolševikinę chuntą, jis nebus amžinas. Mes dar išgirsime, kaip ir ką tars tautos ir valstybės Sovietų Sąjungoje ir kitur. O mes turime būti savo vietose, turime atlikti savo pareigas. Ir žemdirbiai, ir darbininkai, ir ryšių tarnautojai. Gyvenimas nesustoja. Lietuva gyvens. Lietuva bus laisva."
Skamba lietuviška muzika. Maironio daina „Kur lygūs laukai".
V. Linkevičius kalbina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotoją Juozą Matonį, klausia, kaip elgsis Lietuvos policija, kai Maskva Lietuvą tebelaiko sovietine respublika. 
J. Matonis: „M0sų darbuotojai, vidaus reikalų tarnybos pareigūnai šiuo metu atšaukiami iš atostogų. Duotas nurodymas jiems užtikrinti pastatų, turto, amunicijos apsaugą, bendrauti su miestų ir rajonų savivaldybėmis, padėti joms daryti viską, kad miestuose ir rajonuose šiomis dienomis, šiomis valandomis būtų pavyzdinga tvarka. Norėčiau paraginti gyventojus laikytis rimties, pasitikėti mūsų darbuotojais."
J. Bulavas: „Ką tik Amerikos CNN televizijos kompanija perdavė tiesioginį pokalbį su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku Vytautu Landsbergiu. Apie Parlamento, Vyriausybės reakciją į įvykius Maskvoje Vytautas Landsbergis atsakė, kad perversmas Maskvoje neteisėtas netgi vadovaujantis galiojančia sovietine konstitucija. CNN atstovą labai domino, kieno rankose šiuo metu yra Lietuva. Vytautas Landsbergis atsakė, kad Pabaltijo karinės apygardos vadovybė duoda savo įsakymus, bet Lietuvą dar valdo teisėtai išrinkta valdžia. Jis taip pat pasakė, kad šiandien 12 valandą Maskvoje rengiamas protesto mitingas prieš karinį perversmą.
CNN perdavė trumpą pokalbį su Rusijos lyderiu Borisu Jelcinu, kuris pareiškė, kad Vyriausybė, Parlamentas neatsisakys savo įgaliojimų, kadangi juos suteikė Rusijos žmonės. Naktinį perversmą Kremliuje Jelcinas pavadino savivale.
Reuteris pranešė: JAV prezidentas Dž. Bušas buvo nustebintas pranešimų apie Gorbačiovo nušalinimą ir pakeitimą Janajevu. Tai labai rimta padėtis. Šiuos jo žodžius perdavė atostogų metu Prezidentą lydintis oficialus asmuo. Dž. Bušą apie įvykius Kremliuje informavo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Skoupfurtas.
Užimta Sitkūnų radijo stotis ir Juragių televizijos retransliatorius. Karinio perversmo Sovietų Sąjungoje organizatoriai nusprendė užčiaupti burnas tiems, kurie tragiškomis sausio dienomis nepabūgo grasinimų pavaduodami užgrobtų Vilniuje radijo ir televizijos pastatų žmones, kurie informavo Lietuvą ir viso pasaulio visuomenę apie okupantų siautėjimą.
11 valanda 30 minučių. Eltos korespondentas Balys Bučelis pranešė: Maskva tik dabar pradeda suprasti, kas įvyko. Šita žinia dabar eina iš lūpų į lūpas. Maniežo aikštėje žmonės per garsiakalbius klausosi pranešimų, kuriuos spėjo įrašyti 10 valandą.
Patikimi šaltiniai praneša, Kad į Maskvą traukiamos nemažos pajėgos. Jos Maskvoje gali pasirodyti tiktai po pietų. Maskva eina iš proto, kas atsitiko su Michailu Gorbačiovu? Kalbama net apie tai, kad jo jau nebėra gyvųjų tarpe. Tai tik gandai. Ir visgi buvusio Sovietų Sąjungos prezidento spaudos tarnyba atrodo yra namų arešte. Prie aparato budi tiktai du žmonės - konsultantas ir sekretorė. Ką tik su jais kalbėjausi, jie sakė, kad gali būti suimti kiekvieną minutę. Anatolijaus Lukjanovo, kuris dabar, aišku, yra pagrindinis perversmo organizatorius, telefonas irgi tyli. Jam negali prisiskambinti net Maskvoje akredituoti ambasadoriai. Šiąnakt, beveik tuo pat metu, kai buvo pasirašytas dokumentas dėl Sovietų Sąjungos valstybės perversmo, iš Alma Atos grįžo Rusijos Federacijos Prezidentas Borisas Jelcinas. Jam ta žinia buvo pranešta tuojau pat ir jis pareiškė, jog tai yra daugiau negu netikėta.. Boriso Jelcino sekretoriato vadovas man pranešė, kad Prezidentas dabar yra slaptame savo tarybos pasitarime. Ir ką tik gavau telefoninį pranešimą, jog Borisas Jelcinas pavedė Maskvos miesto tarybai 12 valandą Maniežo aikštėje surengti visuotinio politinio pasipriešinimo mitingą. Mano kolegos užsienio žurnalistai pranešė, kad Maniežo aikštėje gali pasirodyti tankai arba ginkluoti kareiviai. O štai Rusijos parlamento atstovė pranešė, jog perversmas Maskvoje paskatins tikrąjį progresą. Ji mano, kad Michailo Gorbačiovo nuvertimas, kurį vykdo GKČP yra beprotybė. Tai siaubingas visiško idiotizmo aktas. Tačiau negalima pulti į paniką. Ji pasakė, kad Rusijos Prezidentas Borisas Jelcinas šį rytą buvo savo namuose ir galėjo būti areštuotas. Šį rytą prie Rusijos parlamento nebuvo matyti nei ginkluotos technikos, nei kariškių. Liudininkai praneša, kad šį rytą KGB pareigūnai areštavo Rusijos parlamento deputatą Vitalijų Urašovą, antimilitaristinės asociacijos už reformas sovietų armijoje vadovą.
Estijos Respublikos nepaprastoji gynybos taryba paskelbė pareiškimą: „Šiandien, rugpjūčio 19 dieną, įvyko Estijos Respublikos nepaprastosios gynybos tarybos, sudarytos šių metų sausio 13 dieną, posėdis. Jį vedė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas A. Riuitelis. Svarstyta padėtis Sovietų Sąjungoje. Estijos Respublikos nepaprastoji gynybos taryba kviečia visus Estijos piliečius elgtis ramiai, neprarasti dvasios tvirtybės. Demokratiškai išrinkti Estijos Respublikos valdžios organai laikysis Estijos vyriausybės taikaus atstatymo kurso, kuriam pritarė tautos dauguma per kovo 3 dieną įvykusį referendumą.
Skaitomas Baltarusijos liaudies fronto regioninės tarybos Lietuvoje kreipimasis į tėvynainius baltarusių kalba, raginama laikytis ramybės, nepasiduoti panikai.
Skaitomas Lietuvos vyriausybės kreipimasis: „Mieli Lietuvos žmonės. Esame priversti kreiptis į visus Lietuvos žmones. Aštri politinė krizė, nusiaubusi Sovietų Sąjungą, įvairių grupuočių bandymai paimti valdžią Maskvoje į savo rankas tamsiu nerimo debesiu užgulė ir mūsų kraštą. Gali atsitikti, kad kaimyninės šalies kariškiai paskirs respublikoje miesteliuose ir rajonuose įgaliotus asmenis, tačiau Lietuvoje veikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Kaip besivystytų įvykiai, mes tikime, kad Lietuvos žmonės nuosekliai ir pasiaukojančiai vykdys Lietuvos Respublikos įstatymus bei Vyriausybės nurodymus, kiekvienas dirbs savo vietoje, išlaikydamas rimtį, orumą ir susitelkimą. Jūsų Vyriausybė dirbs savo darbą, kol pajėgs. Tam kviečiame ir jus. Tačiau jei Respublikos Vyriausybė būtų nušalinta, savo veiklą turėtų nutraukti ir vietos savivaldybės. Tada visa atsakomybė už pasekmes tiek visoje Respublikoje, tiek miestuose ir rajonuose tektų valdžios užgrobėjams. Kartu raginame nepasiduoti jokioms provokacijoms ir patiems neorganizuoti jokių akcijų, galinčių sukelti padėties paaštrėjimą. Bet kuriuo atveju turi funkcionuoti sveikatos apsaugos įstaigos, maisto pramonė, energetikos objektai. Mes tikime, kad mūsų tvirta pozicija, susitelkimas padės įveikti ir šią krizę. Mes tikime, kad Lietuvos žmonės gyvens laisvi. Pasirašo Gediminas Vagnorius."
Kalba Vytautas Landsbergis. Apie padėtį Sovietų Sąjungoje, apie Rusijos Prezidentą Borisą Jelciną, kuris paskelbė kreipimąsi į Rusijos piliečius, nurodydamas, kad GKČP yra neteisėtas ir jo sprendimai ir potvarkiai taip pat yra neteisėti. Paskelbti reikalavimai Prezidentui Michailui Gorbačiovui suteikti galimybę kalbėti per televiziją, sušaukti Liaudies deputatų suvažiavimą. Pakviesta pradėti neterminuotą politinį streiką. Visi Rusijos piliečiai kviečiami duoti deramą atkirtį pučistams. 
„Aš manau,-sako Vytautas Landsbergi s,- ir esu įsitikinęs, kad ta grupė, kuri pasiskelbė vykdanti valdžią Sovietų Sąjungoje tai yra bado vyriausybė .Joje yra asmenys, kurie pasisako prieš žemės gražinimą valstiečiams. Tai yra žmonės, kurie pasisako prieš Sovietų Sąjungos reformas. Ir Rusijos, ir kitų sąjunginių respublikų, pirmiausia tų, kurios rytoj turėjo pasirašyti sąjunginę sutartį, vadovybės ir gyventojai tars žodį, kuris bus svarbesnis už pučistų žodį. Mes jau turėjome progą pasakyti mano pareiškimu, Premjero pareiškimu ir taip pat mano pokalbyje su Pabaltijo karinės apygardos vadu generolu Kuzminu, kuris mane informavo, kokie yra perversminės vadovybės reikalavimai adresuoti jam ir kuriuos jis turės vykdyti ir Lietuvoje. Aš jam priminiau poziciją, kad jokie, nei aukštesni įsakai, nei tuo labiau dabartinės nekonstitucinės vadovybės įsakai Lietuvoje neturi jokios galios, jie nebus vykdomi. Pokalbis nebuvo piktas. Aš manau, kad Kuzminas yra verčiamas tai kalbėti ir galbūt tai daryti. Ką jie jau pradeda daryti. Lietuvos miestuose jau apsišaukė kariniai komendantai, nors nekyla jokia grėsmė kariškiams ir kariniams objektams. Išskyrus tą grėsmę, kurią sukelia sovietų okupacinė kariuomenė ir pučistų veiksmai. Todėl parama teisėtai Lietuvos valdžiai yra parama tvarkai, stabilumui ir santarvei. Mes išgirdome reikalavimą nuginkluoti krašto apsaugos departamento struktūras. Mes į tai galime atsakyti tik viena, kad krašto apsaugos departamentas nėra ginkluotas. Mes buvome numatę ir anksčiau, matydami įvairius įsakus ir pučistų veiksmus Lietuvoje, kad po to teroro, kuris buvo vykdomas muitinių atžvilgiu, bus ir sekantis etapas.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-10-24 13:42
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media