2023 m. gruodžio 11 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Išmokų mokėjimas asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis

2013-01-14
 
Asmenys, gaunantys pajamų pagal autorines sutartis iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, yra draudžiami pensijų , sveikatos ir ligos ir motinystės socialiniu draudimu. 
 
Valstybinio socialinio draudimo stažo nustatymas
 
Būtina socialinio draudimo pensijų bei pašalpų skyrimo sąlyga – valstybinio socialinio draudimo stažas. Socialinio draudimo stažas nustatomas pagal laikotarpius, per kuriuos buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos, taip pat gautos socialinio draudimo išmokos (pašalpos, nedarbo draudimo išmokos).
 
Įsidėmėtina, kad valstybinio socialinio draudimo stažas pagal autorines sutartis dirbantiems asmenims nustatomas ne kalendorine trukme, o pagal gautų pajamų sumą, nuo kurios sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Jeigu šios įmokos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės negu MMA dydžio sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, socialinio draudimo įmokas priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžia. 
 
Tarkime,  asmeniui, kuris dirba pagal autorinę sutartį,  2012 -09-15 išmokėtas 1700 Lt autorinis atlyginimas. Jis yra draustas nuo 2012-09-15. Šio asmens socialinio draudimo stažas bus 2 mėnesiai, skaičiuojant nuo atlyginimo išmokėjimo dienos į priekį ( 1700 Lt : 850 Lt = 2mėn.). Vienerių metų (t. y. 12 mėnesių) socialinio draudimo stažą asmuo įgis, jei per metus bus sumokėjęs įmokas nuo ne mažesnės kaip 10200 Lt sumos (kai MMA -850 Lt).
 
Atkreipiame dėmesį tai, kad socialinio draudimo laikotarpis, skaičiuojamas į priekį nuo autorinio atlyginimo dienos, negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai.
 
Jeigu asmenys, gavę pajamas pagal autorines sutartis, stažo skaičiavimo laikotarpiu yra įgiję tam tikrą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą kaip asmenys dirbę pagal darbo sutartis, nustatant jų teisę į atitinkamą pašalpą, skaičiuotinu laikotarpiu įgytas stažas apskaičiuojamas pagal kiekvienos rūšies stažo skaičiavimo taisykles (kalendorine trukme, kai asmuo dirbo pagal darbo sutartį  ir pagal gautų pajamų sumą, nuo kurios sumokėtos socialinio draudimo įmokos, kai asmuo dirbo pagal autorinę sutartį) ir sumuojamas, jeigu nesidubliuoja.
 
Tarkime, kad asmuo tuo pat metu dirba pagal darbo ir pagal autorinę sutartis, tai darbas pagal autorinę sutartį, socialinio draudimo stažo jam nepadidina.
 
Valstybinio socialinio draudimo stažas atskiroms socialinio draudimo išmokoms gauti yra skirtingas. Jį nustato atitinkamas socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys įstatymai.
 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas nustato socialinio draudimo stažo reikalavimus socialinio draudimo pašalpoms gauti.
 
Asmenys dirbantys pagal autorines sutartis, teisę gauti ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, jeigu jie pirmajai atitinkamos pašalpos dienai yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir turi reikalaujamą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. 
 
Stažo pašalpoms skirti nustatymas
 
Pagal autorines sutartis pajamas gaunantys asmenys socialinio draudimo stažą ligos pašalpai skirti įgyja tuo atveju, jeigu iki laikinojo nedarbingumo pradžios buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA , t.y. 2550 Lt, kai MMA - 850 Lt. dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA (5100 Lt) dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį.
 
Tarkime, kad asmuo, kuriam 2012-08-12 buvo išmokėtas 3000 Lt autorinis atlyginimas ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos, 2012-09-15 susirgo. Šis asmuo turi teisę gauti ligos pašalpą, nes laikinai nedarbingu tapo draudimo laikotarpiu (jis yra draustas nuo 2012-08-12  ir turi  3 mėnesių ir 16 dienų ligos ir motinystės  socialinio draudimo stažą. (3000 Lt : 850 Lt =3,53 mėn., 0,53 mėn. x30 dienų =15,9=16 dienų.
 
Kai asmuo neturi reikiamo stažo ligos pašalpai gauti, ligos pašalpa jam neskiriama.
 
Tarkime, kad asmeniui pagal autorinę sutartį 2012-02-02 buvo išmokėtas 1200 Lt dydžio autorinis atlyginimas. Asmuo laikinai nedarbingu tapo 2012-04-21. Pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas pirmai laikinojo nedarbingumo dienai šis asmuo nėra laikomas apdraustuoju, nes jo draudimo laikotarpis baigėsi 2012-03-16 (1200 Lt : 800 Lt =1,5 mėn., 0,5 mėn. x 30 dienų =15 dienų. Be to, šis asmuo neturi reikiamo stažo ligos pašalpai gauti. Taigi, jis neturi teisės į ligos pašalpą.
 
Jeigu apdraustųjų asmenų, dirbančių pagal autorines sutartis, laikinasis nedarbingumas prasidėjęs draudimo laikotarpiu, tęsiasi ir pasibaigus draudimo laikotarpiui, ligos pašalpa mokama tik dėl tos ligos ar traumos, dėl kurių jis tapo laikinai nedarbingas draudimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, einančias po draudimo laikotarpio pabaigos.
 
Tarkime, kad  asmuo pripažintas laikinai nedarbingu nuo 2012-09-25 iki 2012-11-21. Nuo 2012-03-01 iki 2012-07-15 dirbo pagal darbo sutartį. Autorinis atlyginimas (1700 Lt) jam išmokėtas 2012-09-01. Šio asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas pirmajai laikinojo nedarbingumo dienai (2012-09-25) įgytas pagal darbo sutartį 4 mėnesiai 15 dienų, o stažas apskaičiuotas pagal autorinę sutartį gautas pajamas, yra 2 mėnesiai (1700 Lt : 850 Lt=2 mėnesiai). Taigi šis asmuo turi teisę į ligos pašalpą, nes turi 6 mėnesių 15 dienos ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą ir laikinai nedarbingu tapo draudimo laikotarpiu (jo draudimo laikotarpis, apskaičiuotas pagal draudžiamųjų pajamas, yra nuo 2012-09-01 iki 2012-10-30). Ligos pašalpa bus mokama iki 2012-11-04, t.y. 5 kalendorines ligos dienas pasibaigus draudimui.  
 
Asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis ir turintiems teisę gauti ligos pašalpą, kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpai yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo pradžios mėnesį. 
 
Jei kompensuojamojo uždarbio skaičiuotinu laikotarpiu apdraustasis neturėjo draudžiamųjų pajamų, mokama minimali ligos pašalpa, kurios dydis ¼ einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, t.y. 372 Lt, kai einamųjų metų draudžiamosios pajamos -1488 Lt. Minimalus 2012 metų dienos kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpai yra 17,71 Lt (1488 Lt : 4 : 21 d.d.). 
 
Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos, kai už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu  – 12 MMA dydžio (10200 Lt, kai MMA – 850 Lt) draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.
 
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.
 
Socialinio draudimo pašalpų mokėjimas 
 
Jei asmeniui išmokamas autorinis atlyginimas tuomet, kai jis turi laikinojo nedarbingumo  pažymėjimą ir gauna ligos pašalpą, ligos pašalpa jam išmokama, jei laikinojo nedarbingumo metu jis nevykdė autorinėje sutartyje numatytų darbų (nežiūrint į tai, kad autorinis atlygis jam buvo išmokėtas laikinojo nedarbingumo metu) ir nepažeidė elgesio taisyklių laikinojo nedarbingumo metu. Ligos pašalpa nemokama tokiu atveju, jei apdraustasis laikinojo nedarbingumo metu dirbo (t.y. atliko autorinėje sutartyje numatytus darbus) tuo pažeisdamas elgesio taisykles laikinojo nedarbingumo metu.
 
Dirbant pagal autorinę sutartį, kai apdraustasis asmuo motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų (gauna autorinį atlyginimą), tačiau jos yra mažesnės už atitinkamą pašalpą, jam mokama apskaičiuotos pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų (autorinio atlyginimo) skirtumas. Į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros ar tėvystės atostogų dienos.
 
Tarkime, kad tėvystės atostogos suteiktos nuo 2012-12-04 iki 2013-01-04 ir apdraustajam  2012-12-21 išmokamas 1200 Lt autorinis atlyginimas. Apdraustasis „Sodros“ teritoriniam skyriui pateikė darbų perdavimo- priėmimo aktą, įrodantį, kad darbus atliko iki 2012-12-04, t.y. tėvystės atostogų pirmosios dienos, jam bus mokama tėvystės pašalpa neatsižvelgiant į tėvystės atostogų metu  gautą autorinį atlyginimą.
 
Asmenys, gaunantys pajamų pagal autorines sutartis laikomi turinčiais draudžiamųjų pajamų visą mėnesį, jei valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu MMA (nuo 2012-08-01 – 850 Lt).
 
Asmenys, kurie gauna valstybinę mokslininko pensiją,  ir pagal autorinę sutartį atlieka tam tikrą darbą, už kurį gauna autorinį atlyginimą, už vieną dieną (autorinio atlyginimo išmokėjimo dieną), jiems nemokama valstybinė mokslininko pensija, nes Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas  numato, jog valstybinės mokslininko pensijos mokamos tuomet, kai asmuo neturi draudžiamųjų pajamų.

Leonilija Perminienė
Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-01-30 14:20
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

agne

2013-09-21 13:24

Ačiū, labai naudingas straipsnis

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media