2023 m. gruodžio 7 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (4 DALIS - PABAIGA)

2014-07-15
 
 

IV. PRIEDAI


Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS ŽINIASKLAIDOJE KONTROLIERIAUS

ĮSTATYMAS

 

 

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolieriaus (toliau - Kontrolierius) veiklos teisinius pagrindus ir įgaliojimus, taip pat Lietuvos Respublikos žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolieriaus įstaigos (toliau - Kontrolieriaus įstaiga) statusą ir organizacinę struktūrą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

•1.       Skundas - asmens rašytinis kreipimasis į Kontrolierių, kuriame nurodoma, kad dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Skundais nelaikomi asmenų rašytiniai ar žodiniai kreipimaisi, prašymai ir pranešimai, kuriuose ne skundžiami viešosios informacijos rengėjo (-ų) ir (ar) skleidėjo (-ų) veiksmai (neveikimas), visuomenės informavimo priemonėse paskelbta informacija, o prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar pageidaujamus dokumentus, pareikšti nuomonę ar pateikti išvadą dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir (ar) kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ar teisės aktų nuostatų taikymo ar įgyvendinimo.

•2.       Pareiškėjas - skundą teikiantis fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, kitas subjektas, neturintis juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas).

•3.       Taikos sutartis - raštu sudarytas ir įformintas, pareiškėjo, viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) ir Kontrolieriaus bendru sutarimu pasiektas susitarimas dėl kilusio ginčo išsprendimo, neprieštaraujantis imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžiantis trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

•4.       Žiniasklaida - viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, taip pat jų veikla renkant, rengiant, skleidžiant ir teikiant informaciją ir visuomenės informavimo priemonės, kuriomis tokia informacija skleidžiama.

•5.       Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos atitinka Visuomenės informavimo įstatyme ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

3 straipsnis. Kontrolieriaus misija ir strateginis veiklos tikslas

•1.       Kontrolieriaus misija - užtikrinti, kad žiniasklaidoje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti visuomenės teisinį sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puoselėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų santykius su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę.

•2.       Kontrolieriaus strateginis veiklos tikslas - užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir gynybą žiniasklaidoje bei tinkamą saviraiškos laisvės įgyvendinimą.

 

4 straipsnis. Pagrindiniai Kontrolieriaus veiklos principai

Kontrolierius savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

•1)                  teisėtumo. Kontrolierius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais;

•2)                  teisingumo ir nešališkumo. Kontrolierius savo veiklą vykdo objektyviai, siekia teisingai ir visiems vienodai užtikrinti asmenų teisių ir laisvių apsaugą visuomenės informavimo priemonėse;

•3)                  atskaitingumo. Kontrolierius už savo ir Kontrolieriaus įstaigos veiklą yra atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau - Seimas);

•4)                  veiklos laisvės, savarankiškumo ir nepriklausomumo. Kontrolierius savo veikloje yra nepriklausomas ir pagal savo kompetenciją veikia savarankiškai. Jam negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jo sprendimams;

•5)                  proporcingumo. Kontrolierius siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp ginamų asmenų teisių ir saviraiškos laisvės. Šis principas reiškia, kad Kontrolieriaus veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti;

•6)                  viešumo. Kontrolierius visuomenei viešai teikia informaciją apie asmens teisių ir laisvių žiniasklaidoje padėtį Lietuvos Respublikoje, apie žiniasklaidoje nustatytus pažeidimus, taip pat kitą informaciją, susijusią su jo atliekama veikla.

 

II SKIRSNIS

KONTROLIERIUS

 

5 straipsnis. Kontrolierius

Kontrolierius - Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo bei su jais susijusių kitų teisės aktų nuostatos, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką, susijusią su žmogaus teisių apsauga žiniasklaidoje, tiria pareiškėjų skundus dėl asmens teisių pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse ir siekia gerinti asmens, visuomenės, valstybės ir žiniasklaidos interesų apsaugą.

 

6 straipsnis. Kontrolieriui keliami reikalavimai

Kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą, taip pat šioms pareigoms atlikti būtiną kompetenciją.

 

7 straipsnis. Kontrolieriaus skyrimas

1. Kontrolierių skiria Seimas penkerių metų kadencijai Seimo pirmininko teikimu.

2. Tas pats asmuo Kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

 

8 straipsnis. Kontrolieriaus priesaika

1. Asmuo, paskirtas Kontrolieriumi, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, Žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolierius (-ė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), saugoti man patikėtas paslaptis.

Tepadeda man Dievas.";

2) „Aš, Žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolierius (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), saugoti man patikėtas paslaptis."

2. Kontrolierius prisiekia Seime. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas arba Seimo pirmininko pavaduotojas. Kontrolierius pasirašo priesaikos tekstą. Priesaikos tekstas saugomas Seime.

 

9 straipsnis. Kontrolieriaus įgaliojimų pasibaigimas

1. Kontrolieriaus įgaliojimai nutrūksta, kai:

•1)                  pasibaigia įgaliojimų laikas ir jis neskiriamas kitai kadencijai;

•2)                  jis atsistatydina rašytiniu pareiškimu;

•3)                  jis nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jei įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką, arba kai Kontrolierius pagal kompetentingos institucijos išvadą negali eiti šių pareigų;

•4)                  teismas pripažįsta jį neveiksniu, nežinia kur esančiu;

•5)                  jis miršta;

•6)                  jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis;

•7)                  daugiau kaip pusė visų Seimo narių pareiškia nepasitikėjimą juo;

•8)                  jis praranda Lietuvos Respublikos pilietybę.

2. Sprendimą dėl Kontrolieriaus įgaliojimų nutraukimo priima Seimas.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais Kontrolierius eina pareigas tol, kol į jo vietą paskiriamas naujas Kontrolierius.

4. Šio straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nustatytais atvejais Kontrolierius pavaduojamas šio įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka tol, kol į jo vietą paskiriamas naujas Kontrolierius.

5. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu atveju klausimą dėl Kontrolieriaus įgaliojimų nutraukimo Seimas sprendžia tik tada, kai yra sveikatos apsaugos ministro sudarytos gydytojų komisijos išvada.

 

10 straipsnis. Su Kontrolieriaus pareigomis nesuderinama veikla

1. Kontrolieriaus pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu kituose juridiniuose asmenyse.

2. Kontrolierius kadencijos laikotarpiu negali dalyvauti politinių partijų veikloje, taip pat jis ir jo šeimos nariai negali būti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo dalyviais.

3. Kontrolierius negali gauti kito darbo užmokesčio, išskyrus jam nustatytą pagal einamas pareigas atlyginimą už mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir autorinį atlyginimą už kūrybinį darbą.

 

11 straipsnis. Kontrolieriaus veiklos ataskaita

Kontrolierius kartą per metus atsiskaito Seimui už savo ir Kontrolieriaus įstaigos veiklą ir iki kiekvienų metų kovo 15 dienos pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, kuri viešai skelbiama Kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje.

 

III SKIRSNIS

KONROLIERIAUS FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

12 straipsnis. Kontrolieriaus funkcijos

Kontrolierius atlieka Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatų įgyvendinimo priežiūrą ir:

•1)                    tiria suinteresuotų asmenų skundus dėl jų garbės ir orumo (gero vardo) ar dalykinės reputacijos pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;

•2)                    tiria suinteresuotų asmenų skundus dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;

•3)                    tiria suinteresuotų asmenų skundus dėl jų asmens duomenų paskleidimo visuomenės informavimo priemonėse;

•4)                    tiria asmenų skundus dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų bei juose nustatytų visuomenės informavimo principų pažeidimų, padarytų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiksmais ar neveikimu;

•5)                    atlieka Kontrolieriaus priimtų sprendimų vykdymo kontrolę ir vertina, ar šie sprendimai įvykdyti tinkamai;

•6)                    Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytais atvejais tiria pažeidimus, dėl kurių jis yra įgaliotas surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

•7)                    viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų bei kitų asmenų prašymu teikia rekomendacijas dėl ketinamos rengti ir (ar) skleisti informacijos atitikties visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

•8)                    pagal kompetenciją viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams bei kitiems asmenims teikia konsultacijas, taip pat rengia metodines rekomendacijas dėl žmogaus teisių apsaugos visuomenės informavimo priemonėse ir jas viešai skelbia Kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje;

•9)                    vadovaudamasis ekspertų (specialistų) išvadomis, nustato, ar viešoji informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečiams, ją indeksuoja pagal amžiaus cenzą;

•10)                vadovaudamasis ekspertų (specialistų) išvadomis, viešąją informaciją priskiria pornografinio pobūdžio informacijos kategorijai;

•11)                vadovaudamasis ekspertų (specialistų) išvadomis, nustato, ar viešoji informacija skatina nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat ar tokia informacija išvardintais pagrindais yra tyčiojamasi, niekinama, kurstoma diskriminuoti, smurtauti ar fiziškai susidoroti;

•12)                atlieka visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos viešosios informacijos, išskyrus radijo ir televizijos programų, stebėseną ir analizę;

•13)                savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl visuomenės informavimo srityje padarytų pažeidimų;

•14)                siekdamas užtikrinti žmogaus teisių apsaugą visuomenės informavimo priemonėse, vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą;

•15)                dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką žmogaus teisių apsaugos visuomenės informavimo srityje;

•16)                kas dveji metai rengia ir kartu su veiklos ataskaita skelbia analitinę apžvalgą - žmogaus teisių apsaugos ir saviraiškos laisvės įgyvendinimo visuomenės informavimo srityje gaires;

•17)                atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

13 straipsnis. Kontrolieriaus teisės

Kontrolierius turi teisę:

•1)        savo iniciatyva pradėti tyrimą;

•2)        sujungti arba išskirti atliekamus tyrimus;

•3)        perduoti surinktą tyrimo medžiagą ištirti kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;

•4)        pasiūlyti ginčo šalims sudaryti taikos sutartį;

•5)        reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir už turinį atsakingi asmenys, dėl kurių veiksmų pradėtas tyrimas, pateiktų paaiškinimus raštu;

•6)        nemokamai gauti iš viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir už turinį atsakingų asmenų informaciją, iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kitų fizinių ar juridinių asmenų įskaitant jų valdomose visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją (transliuotų programų vaizdo ir garso įrašus, leidinių egzempliorius, jų kopijas), būtiną savo funkcijoms atlikti;

•7)        nemokamai gauti iš valstybės institucijų ar įstaigų, savivaldybės institucijų ar įstaigų, pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtiną savo funkcijoms atlikti;

•8)        tokia apimtimi, kiek reikia Kontrolieriaus funkcijoms atlikti, susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis, ir gauti jų kopijas;

•9)        tokia apimtimi, kiek reikia Kontrolieriaus funkcijoms atlikti, susipažinti su teisme nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis ir gauti bylos medžiagos kopijas, nuorašus ir išrašus bei teismo posėdžio garso įrašų skaitmenines kopijas;

•10)    nepažeisdamas asmenų teisių ir teisėtų interesų, įstatymų nustatyta tvarka filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus, naudoti kitas technines priemones tyrimų metu;

•11)    siūlyti prokurorui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo;

•12)    siekdamas užkirsti kelią pažeidimams, teikti siūlymus ar pastabas viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, už turinį atsakingiems asmenims dėl žmogaus teisių apsaugos visuomenės informavimo priemonėse gerinimo, prašyti šalinti pastebėtus pažeidimus;

•13)    dalyvauti Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, jų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, taip pat viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su Kontrolieriaus vykdomos veiklos sritimi arba jo atliekamu tyrimu, pareikšti juose savo nuomonę;

•14)    teikti Seimui ir kitoms valstybės institucijoms siūlymus dėl visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo;

•15)    sudaryti darbo grupes, komisijas teisės aktams ir (ar) pasiūlymams rengti, renginiams organizuoti ir kitiems klausimams nagrinėti;

•16)    pasitelkti ekspertų (specialistų) grupes (ekspertus, specialistus) šiame ir kituose įstatymuose nustatytoms funkcijoms atlikti, nustatyti jų darbo reglamentą ir apmokėjimo tvarką;

•17)    reikalauti išieškoti ekspertams (specialistams) apmokėti skirtas lėšas kaip proceso išlaidas;

•18)    bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis teisės aktų ir bendradarbiavimo susitarimų nustatyta tvarka, jose atstovauti Lietuvos Respublikai.

 

14 straipsnis. Kontrolieriaus pareiga užtikrinti įstatymų saugomas paslaptis

•1.       Kontrolierius privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti valstybės, tarnybos, komercinių, banko ar informacijos šaltinio paslapčių ir įstatymu saugomų asmens duomenų, kuriuos sužinojo eidamas pareigas, teisinę apsaugą ir konfidencialumą.

•2.       Kontrolierius turi užtikrinti, kad šiame straipsnyje nustatytų pareigų laikytųsi ir jo vadovaujamos įstaigos darbuotojai.

 

15 straipsnis. Kontrolieriaus darbo apmokėjimas ir socialinės garantijos

•1.       Kontrolieriaus darbo užmokesčio dydį ir apmokėjimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

•2.       Kontrolieriui kasmet suteikiamos 28 kalendorinių dienų atostogos. Kontrolieriui, turinčiam didesnį kaip 5 metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, už kiekvienų paskesnių 3 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos.

•3.       Kontrolieriui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo ligos, taip pat dėl šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pašalpa.

•4.       Pasibaigus Kontrolieriaus įgaliojimų laikui, kai jis neskiriamas kitai kadencijai, jam išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

•5.       Kontrolieriui, atleidžiamam iš pareigų, kai jis negali eiti pareigų dėl sveikatos būklės, išmokama 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

•6.       Kontrolieriui mirus, jo šeimai išmokama 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

•7.       Atleidus Kontrolierių šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2, 4, 6, 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais, išeitinė išmoka Kontrolieriui nemokama.

•8.       Šiame straipsnyje nustatytos pašalpos ir išmokos mokamos iš Kontrolieriaus įstaigai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

IV SKIRSNIS

SKUNDŲ TYRIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

16 straipsnis. Skundų pateikimas

•1.         Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti Kontrolieriui skundą (pareiškimą) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų pažeidimų.

•2.         Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nustatytais atvejais Kontrolierius tiria tik tų asmenų, kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, arba jų atstovų pagal įstatymą, taip pat šių asmenų atstovų pagal pavedimą skundus.

•3.         Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju Kontrolierius tiria ne tik tų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos visuomenės informavimo priemonėse, arba jų atstovų pagal įstatymą ar pavedimą skundus, bet ir kitų asmenų pateiktus skundus. Šiuo atveju tyrimą Kontrolierius gali pradėti ir savo iniciatyva.

•4.         Skundai pateikiami raštu arba elektroniniu būdu. Pastaruoju būdu pateiktas skundas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

•5.         Skundų pateikimo, registravimo, tyrimo ir susipažinimo su skundo tyrimo dokumentais tvarką nustato Kontrolieriaus patvirtintas Skundų tyrimo ir susipažinimo su skundo tyrimo dokumentais tvarkos aprašas.

 

•17    straipsnis. Reikalavimai skundui

•1.                   Skunde turi būti nurodoma:

•1)                  adresatas - Kontrolierius arba Kontrolieriaus įstaiga;

•2)                  pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (elektroninio pašto adresas);

•3)                  konkreti visuomenės informavimo priemonė ir publikacija, laida ir (ar) programa, kurioje paskleista informacija atitinka šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose nurodytus pažeidimus, taip pat jos paskelbimo data ir (ar) laikas;

•4)                  konkreti informacija, kuri atitinka šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose nurodytus pažeidimus;

•5)                  pareiškėjo prašymas Kontrolieriui;

•6)                  aplinkybė, ar tuo pačiu klausimu yra kreiptasi į teismą, ar priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą;

•7)                  skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas;

•8)                  įstatymo numatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas atstovauti asmenį, jei skundą teikia įgaliotas asmuo.

•2.                   Skunde papildomai gali būti pateikiama ir nurodoma:

•1)                  pareiškėjo telefono ryšio numeris ar kiti kontaktiniai duomenys;

•2)                  pareiškėjo nuomonė dėl skundo (jo dalies) tyrimo užbaigimo sudarant taikos sutartį;

•3)                  pareiškėjo nuomonė dėl sprendimo viešo paskelbimo;

•4)                  pareiškėjo turimi įrodymai ir (ar) jų aprašymas, kita tyrimui reikšminga informacija.

•3.                   Jeigu skundas yra pateikiamas tik dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiksmų (neveikimo), jame turi būti nurodomas konkretus viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, padaręs pažeidimą, veiksmai, kuriais buvo padarytas pažeidimas, ir kitos pažeidimo padarymo aplinkybės. Tokiu atveju skundas turi atitikti šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, išskyrus esančius šios dalies 3 ir 4 punktuose.

•4.                   Skundas, kuriame nėra bent vieno iš reikalavimų, numatytų šio straipsnio 1 ir 3 dalyse, netiriamas. Apie skundo ir jam keliamų reikalavimų neatitikimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas, nurodant trūkumus ir prašant patikslinti.

•5.                   Nustatyti trūkumai turi būti pašalinti per 30 dienų nuo pranešimo apie skundo trūkumus gavimo dienos. Šiuo atveju skundo pateikimo data laikoma ta diena, kai buvo gautas skundas su pašalintais trūkumais.

 

18 straipsnis. Skundo priėmimas tirti

Skundo priėmimo faktas patvirtinamas raštu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundo registracijos numeris, Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojo, kuriam pavesta tirti skundą, vardas, pavardė, telefono ryšio numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas pareiškėjui įteikiamas, siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo priėmimo dienos.

 

19 straipsnis. Skundo pateikimo terminas

Skundas Kontrolieriui turi būti pateikiamas per vienerius metus nuo skundžiamos informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėje dienos arba per vienerius metus nuo paaiškėjimo apie paskelbtą informaciją dienos, kai ji visuomenės informavimo priemonėje konkrečiai nenurodyta arba per vienerius metus nuo skundžiamų viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiksmų atlikimo ar neveikimo.

 

20 straipsnis. Anoniminiai skundai

Anoniminiai skundai netiriami, jeigu Kontrolierius nenusprendžia kitaip.

 

21 straipsnis. Atsisakymo tirti skundą pagrindai

•1.        Kontrolierius atsisako tirti skundą ar jo dalį, jeigu nustatomas bent vienas iš šių pagrindų:

•1)      skunde ar jo dalyje nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Kontrolieriaus kompetencijai;

•2)      dėl to paties skundo ar jo dalies dalyko jau yra priimtas Kontrolieriaus sprendimas;

•3)      skundas ar jo dalis pateikti praleidus šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytą terminą;

•4)      dėl skundo ar jo dalies dalyko jau yra sudaryta taikos sutartis;

•5)      skundas ar jo dalis dėl to paties dalyko yra nagrinėjami ar buvo išnagrinėti teisme;

•6)      neįmanoma pradėti skundo ar jo dalies tyrimo dėl duomenų trūkumo;

•7)      skundas ar jo dalis neatitinka jiems keliamų būtinų reikalavimų, o pareiškėjas per šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nepašalina šių trūkumų;

•8)      skundas ar jo dalis yra neįskaitomi;

•9)      skundą suinteresuoto asmens vardu pateikė neįgaliotas asmuo;

•10)  pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis kreiptis į Kontrolierių ir (ar) teisės aktų reikalavimų pažeidimo požymių turinti veika yra mažareikšmė.

•2.        Sprendimą atsisakyti tirti skundą ar jo dalį Kontrolierius priima ir apie tai informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo skundo pateikimo dienos.

•3.        Tais atvejais, kai skundas ar jo dalis nepriklauso Kontrolieriaus kompetencijai, jis per 10 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo perduoda skundą institucijai, kuri turi reikiamą kompetenciją, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija yra teismas, ir apie tai praneša pareiškėjui.

 

22 straipsnis. Tyrimo sustabdymo ir atnaujinimo pagrindai

•1.        Kontrolierius sustabdo skundo ar jo dalies tyrimą, jeigu tyrimo metu nustatomas bent vienas iš šių pagrindų:

•1)      to paties pareiškėjo skundą ar jo dalį dėl to paties dalyko yra priėmęs nagrinėti teismas;

•2)      dėl to paties pareiškėjo skundo ar jo dalies dalyko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas;

•3)      pareiškėjas raštu pateikia prašymą Kontrolieriui sustabdyti skundo ar jo dalies tyrimą.

•2.         Skundo ar jo dalies tyrimas gali būti atnaujinamas tik tada, kai pareiškėjas raštu pateikia prašymą Kontrolieriui atnaujinti tyrimą.

•3.         Tyrimas negali būti atnaujinamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju.

•4.        Apie skundo ar jo dalies tyrimo sustabdymą ir atnaujinimą pranešama pareiškėjui bei viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui per 10 darbo dienų nuo pagrindų sustabdyti ar atnaujinti skundo ar jo dalies tyrimą paaiškėjimo dienos.

•5.        Skundo ar jo dalies tyrimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas į skundo tyrimo terminą, išskyrus šio įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

 

23 straipsnis. Tyrimo nutraukimo pagrindai

•1.       Kontrolierius nutraukia atliekamą tyrimą, jeigu nustatomas bent vienas iš šių pagrindų:

•1)      pareiškėjas atsisako skundo ar jo dalies ir apie tai praneša Kontrolieriui raštu;

•2)      tyrimo metu paaiškėja šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės;

•3)      tyrimo metu išnyksta, nepasitvirtina arba yra pašalinamos aplinkybės, dėl kurių Kontrolieriaus iniciatyva buvo pradėtas tyrimas;

•4)      tyrimo metu išnyksta arba yra pašalinamos skundžiamos aplinkybės, įvykdomi skundo ar jo dalies reikalavimai, o pareiškėjas atsisako skundo ar jo dalies ir apie tai praneša Kontrolieriui raštu;

•5)      tyrimo metu sudarius taikos sutartį;

•6)      neįmanoma užbaigti tyrimo dėl duomenų trūkumo ar kitų tyrimo baigčiai reikšmingų aplinkybių.

•2.       Apie skundo ar jo dalies tyrimo nutraukimą pranešama pareiškėjui ir viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui per 10 darbo dienas nuo pagrindų nutraukti tyrimą paaiškėjimo dienos.

•3.       Jei Kontrolieriui savo iniciatyva pradėjus tyrimą išnyksta aplinkybės, dėl kurių jis buvo pradėtas, apie tyrimo nutraukimą pranešama viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui per 10 darbo dienas nuo pagrindų nutraukti tyrimą paaiškėjimo dienos.

 

24 straipsnis. Tyrimui reikalingos informacijos gavimas

•1.      Kontrolieriaus reikalavimas (prašymas) pateikti paaiškinimus ir informaciją, reikalingus atliekamam tyrimui, turi būti motyvuotas.

•2.      Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai privalo pateikti paaiškinimus ir informaciją per 15 dienų nuo prašymo pateikti informaciją išsiuntimo iš Kontrolieriaus įstaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas viešosios informacijos rengėjo (-ų) ir (ar) skleidėjo (-ų) prašymu. Bendras paaiškinimų ir informacijos pateikimo terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

•3.      Pakartotinai reikalauti paaiškinimų ir informacijos iš viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo būtina tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad prašymo pateikti paaiškinimus ir informaciją viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas negavo.

•4.      Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimų ir informacijos nepateikimas Kontrolieriui nekliudo priimti sprendimo.

 

25 straipsnis. Galimybė pasitelkti ekspertus (specialistus)

•1.         Atlikdamas šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytas funkcijas, Kontrolierius gali pasitelkti ekspertus (specialistus), kurie jam teikia išvadas dėl visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos priskyrimo:

•1)                    pornografinio pobūdžio informacijos kategorijai;

•2)                    nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų skatinančios, niekinančios, kurstančios diskriminuoti, smurtauti ar fiziškai susidoroti informacijos kategorijai;

•3)                    neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai bei tokios informacijos indeksavimo pagal amžiaus cenzą.

•2.         Ekspertų (specialistų) skaičių, taip pat ekspertų (specialistų) grupių, kai jos sudaromos, sudėtį tvirtina Kontrolierius. Kontrolieriaus veiklai pasitelkiami ekspertai (specialistai) ir (ar) jų grupės veikia pagal Kontrolieriaus patvirtintą veiklos reglamentą.

•3.         Ekspertai (specialistai) atsako už savo išvadų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka.

•4.         Įstatymų nustatyta tvarka proceso išlaidomis pripažintos ir valstybės naudai į Kontrolieriaus įstaigos biudžetą išieškotos ekspertams (specialistams) apmokėti skirtos lėšos naudojamos šiame įstatyme nustatytoms Kontrolieriaus funkcijoms vykdyti.

 

26 straipsnis. Įrodinėjimo pareiga

•1.          Tiriant suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, dalykinės reputacijos, preziumuojama, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas neįrodo priešingai. Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingas asmuo, dėl kurio paskelbtos informacijos skundžiamasi, turi įrodyti, jog paskleisti duomenys atitinka tikrovę, taip pat, kad jis elgėsi sąžiningai.

•2.          Jei po informacijos paskelbimo keičiasi viešosios informacijos rengėjas, skleidėjas ar už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingas asmuo, įrodinėjimo pareiga ir atsakomybė atitenka naujajam viešosios informacijos rengėjui, skleidėjui ar už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingam asmeniui.

 

27 straipsnis. Tyrimo terminai

•1.          Kontrolierius skundą ištiria ir sprendimą priima per tris mėnesius nuo skundo priėmimo tirti dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde nurodytų aplinkybių tyrimo sudėtingumo, skundo apimties, skundžiamų veiksmų tęstinumo ar dėl to, kad skundo tyrimo metu prireikia gauti papildomą informaciją, paaiškinimus ar ekspertų (specialistų) išvadas, skundo tyrimo terminas gali būti pratęstas. Tokiais atvejais skundas turi būti ištirtas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo skundo priėmimo tirti dienos.

•2.          Jei skundo tyrimas yra pratęsiamas, apie tai Kontrolierius informuoja pareiškėją raštu.

•3.          Skundo ištyrimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Kontrolierius priima tirti skundą, atitinkantį jam keliamus reikalavimus.

 

28 straipsnis. Kontrolieriaus sprendimai ir taikomos priemonės

•1.       Kontrolierius priima sprendimus:

•1)   pripažinti skundą ar jo dalį pagrįstais;

•2)   pripažinti skundą nepagrįstu;

•3)   sustabdyti skundo ar jo dalies tyrimą;

•4)   nutraukti atliekamą skundo ar jo dalies tyrimą;

•5)      nutraukti tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, jeigu pažeidimai ar aplinkybės, dėl kurių jis buvo pradėtas, nepasitvirtina, išnyksta arba yra pašalinami;

•6)      atlikus tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, taikyti atitinkamas priemones;

•7)      atsisakyti tirti skundą ar jo dalį.

•2.       Pripažinęs skundą ar jo dalį pagrįstais arba baigęs savo iniciatyva pradėtą tyrimą, kai nustatomas pažeidimas, Kontrolierius gali taikyti šias priemones:

•1)       įspėti viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingą fizinį ar juridinį asmenį dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų pažeidimų;

•2)       reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pašalintų Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų pažeidimus;

•3)       reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai;

•4)       reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas suteiktų asmeniui atsakymo teisę, t. y. sudarytų asmeniui galimybę patikslinti apie jį paskelbtą netikslią ar šališką informaciją;

•5)       kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas ir įstaigas dėl pastebėtų Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų pažeidimų, taip pat į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl pastebėtų Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų;

•6)       siūlyti prokurorui ginti viešąjį interesą;

•7)       surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais;

•8)       rekomenduoti laikytis visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų arba išspręsti kilusį ginčą kitais būdais.

•3.       Sprendime turi būti nurodomi tyrimo metu surinkti įrodymai, nustatytos aplinkybės, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimai, kita tyrimui reikšminga informacija, pateiktas viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiksmų bei situacijos teisinis įvertinimas.

•4.       Sprendimą pasirašo Kontrolierius. Vienas sprendimo egzempliorius lieka Kontrolieriaus įstaigoje, kiti sprendimo egzemplioriai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo yra įteikiami arba išsiunčiami paprastu arba elektroniniu paštu pareiškėjui ar jo atstovui ir viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui, dėl kurio veiksmų atliktas tyrimas.

 

29 straipsnis. Sprendimo priėmimo ir poveikio priemonių taikymo terminai

•1.       Kontrolierius priima sprendimą ir poveikio priemones taiko, jei nuo pažeidimo padarymo dienos nėra praėję daugiau kaip 18 mėnesių.

•2.       Tais atvejais, kai skundo ar jo dalies tyrimas yra sustabdomas, Kontrolierius, atnaujinęs tyrimą, priima sprendimą ir taiko poveikio priemones, jei nuo pažeidimo padarymo dienos nėra praėję daugiau kaip treji metai.

•3.       Jei sustabdžius skundo ar jo dalies tyrimą baigiasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas sprendimui priimti ir poveikio priemonėms taikyti, skundo ar jo dalies tyrimas nebegali būti atnaujintas ir yra nutraukiamas. Apie tai Kontrolierius informuoja pareiškėją ir viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, dėl kurio veiksmų buvo atliekamas tyrimas.

 

30 straipsnis. Sprendimo paskelbimas

•1.           Kontrolieriaus priimti sprendimai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, viešai skelbiami Kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje.

•2.           Tais atvejais, kai viešai paskelbus sprendimą gali būti pažeistos asmens teisės ir (ar) teisėti interesai arba kai sprendimo viešai paskelbti neprašo pareiškėjas, sprendimas viešai neskelbiamas. Tokiais atvejais su sprendimu supažindinamas tik pareiškėjas ir tas viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, dėl kurio veiksmų buvo atliktas tyrimas.

•3.           Kontrolieriaus priimtų sprendimų rezoliucinės dalys viešai skelbiamos Kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje.

 

31 straipsnis. Sprendimo apskundimo tvarka

•1.       Kontrolieriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie sprendimo priėmimą gavimo dienos.

•2.       Jei teismas nenusprendžia kitaip, Kontrolieriaus sprendimo apskundimas teismui sustabdo jo vykdymą.

 

32 straipsnis. Kontrolieriaus reikalavimų ir sprendimų vykdymo privalomumas

•1.          Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, už turinį atsakingi asmenys privalo vykdyti Kontrolieriaus sprendimus per 30 dienų nuo jų paskelbimo, arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie sprendimo priėmimą gavimo dienos.

•2.          Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai per 10 darbo dienų nuo sprendimo reikalavimų įvykdymo privalo informuoti Kontrolierių apie sprendimo įvykdymą.

•3.          Kontrolieriaus teisėtų reikalavimų, priimtų sprendimų nevykdymas ar kitoks trukdymas Kontrolieriui įgyvendinti įstatymų jam suteiktas teises ar įgaliojimus užtraukia administracinę atsakomybę.

 

33 straipsnis. Kontrolieriaus sprendimų vykdymo senatis

•1.       Netinkamai įvykdytas Kontrolieriaus sprendimas nereiškia prievolės vykdyti Kontrolieriaus sprendimą baigties.

•2.       Kilus ginčui dėl Kontrolieriaus sprendimo įvykdymo ar sprendimo įvykdymo tinkamumo, pareiga įrodyti, kad sprendimas įvykdytas tinkamai, atitenka viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui.

 

V skirsnis

kontrolieriaus Įstaiga

 

34 straipsnis. Kontrolieriaus įstaiga

•1.       Kontrolieriaus veiklą užtikrina Kontrolieriaus įstaiga.

•2.       Kontrolieriaus įstaiga yra valstybės biudžetinė įstaiga, steigiama Seimo nutarimu.

•3.       Kontrolieriaus įstaiga yra viešasis juridinis asmuo ir turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolieriaus įstaiga". Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsako Kontrolierius.

•4.       Kontrolieriaus įstaigos buveinė yra Vilniuje. Patalpas jai suteikia Vyriausybė.

•5.       Kontrolieriaus ir Kontrolieriaus įstaigos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Biudžete šiai veiklai skirtos lėšos nurodomos atskira eilute. Kontrolieriaus įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas yra Kontrolierius.

•6.       Kontrolieriaus įstaigos uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir finansavimą nustato Seimo patvirtinti Kontrolieriaus įstaigos nuostatai.

 

35 straipsnis. Pagrindinės Kontrolieriaus įstaigos veiklos kryptys

Pagrindinės Kontrolieriaus įstaigos veiklos kryptys ir uždaviniai užtikrinant, kad būtų atliktos Kontrolieriaus funkcijos, yra šie:

•1)      asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimas ir visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų tyrimas;

•2)      viešosios informacijos stebėsena ir analizė;

•3)      viešosios informacijos ekspertizė;

•4)      bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, visuomenės švietimas ir konsultavimas;

•5)      pasiūlymų dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimas ir teikimas.

 

36 straipsnis. Kontrolieriaus įstaigos struktūra

•1.       Kontrolierius yra Kontrolieriaus įstaigos vadovas.

•2.       Kontrolieriaus įstaigą sudaro Kontrolierius, valstybės tarnautojai ir kiti įstaigos darbuotojai. Siekiant užtikrinti Kontrolieriaus ir jo vadovaujamos įstaigos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, Kontrolieriaus įstaigoje gali būti steigiami struktūriniai padaliniai (skyriai).

 

37 straipsnis. Kontrolieriaus įstaigos vadovas

•1.       Kontrolieriaus įstaigos vadovas:

•1)      vadovauja Kontrolieriaus įstaigai, organizuoja jos darbą ir atsako už jai numatytų tikslų, pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

•2)      tvirtina Kontrolieriaus įstaigos strateginį veiklos planą, struktūrą ir struktūrinių padalinių (skyrių) nuostatus, kitus Kontrolieriaus ir Kontrolieriaus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus;

•3)      priskiria Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybes atitinkamoms kategorijoms, nustato šių pareigybių atlyginimų koeficientus ir darbo užmokesčio dydį;

•4)      tvirtina Skundų pateikimo, registravimo, tyrimo ir susipažinimo su skundo tyrimo dokumentais tvarkos aprašą, Kontrolieriaus įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, tarnybinio transporto, mobiliųjų telefonų naudojimo ir kitas taisykles;

•5)      tvirtina ekspertų (specialistų) darbo reglamentą, ekspertų (specialistų) grupių sudėtį, skaičių, jų skyrimo ir apmokėjimo tvarką;

•6)      atstovauja Kontrolieriaus įstaigai ir veikia jos vardu visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, Kontrolieriaus įstaigai palaikant santykius su fiziniais ir juridiniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

•7)      skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus, priima į darbą ir atleidžia iš jo kitus darbuotojus;

•8)      suteikia atostogas Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, tarp jų ir Kontrolieriui;

•9)      Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, tarp jų ir Kontrolierių, siunčia į komandiruotes;

•10)  priima sprendimus dėl Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skiria jiems kvalifikacines klases ir (ar) atitinkamus priedus;

•11)  skatina Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, taip pat skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas.

•2.       Kontrolierius pagal savo kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.

 

38 straipsnis. Kontrolieriaus pavadavimas

•1.       Tais atvejais, kai Kontrolierius laikinai dėl tarnybinės komandiruotės, atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kitų priežasčių negali eiti pareigų, jis šias pareigas, išskyrus sprendimų ir poveikio priemonių, nustatytų šio įstatymo 25 straipsnyje, priėmimą ir taikymą, gali pavesti atlikti kitam Kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojui arba darbuotojui.

•2.       Apie Kontrolieriaus pavadavimą ir laikotarpį pranešama Seimui nurodant Kontrolierių pavaduojantį asmenį.

 

39 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

•1.       Šis įstatymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

•2.       Iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Kontrolieriaus įstaigos nuostatus.

•3.       Iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

•4.       Iki šio įstatymo įsigaliojimo Kontrolieriaus pradėtiems tyrimams netaikomos šio įstatymo 28 ir 29 straipsnių nuostatos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-07-24 07:58
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media