2023 m. gruodžio 11 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (2 dalis)

2014-07-17
 
 

3. NEPILNAMEČIŲ APSAUGA: PAŽEIDIMAI IR JŲ STEBĖSENA

 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (toliau - ir Įstatymas) pažeidimų stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos programas, vykdo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 2013 metais toliau mažėjo pastebėtų šio įstatymo pažeidimų, kuomet žalingos informacijos žiniasklaidoje užfiksuota 59 proc. mažiau nei 2012 metais: draudžiamos informacijos (t. y. informacijos, susijusios su nepilnamečių asmens duomenų skleidimu) - 80 proc. mažiau, ribojamos - 23 proc. .

Kitos už Įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą pagal savo kompetenciją atsakingos institucijos[1] gali kreiptis į inspektorių dėl viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai. Dėl viešosios informacijos poveikio nepilnamečiams įvertinimo 2013 metais dažniausiai kreipėsi Ryšių reguliavimo tarnyba - 15 atvejų[2], piliečiai - 12, vaiko teisių apsaugos kontrolierius - 8, Lietuvos radijo ir televizijos komisija - 2, Lietuvos Respublikos Seimas - 1, kitos institucijos - 11. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir analizės skyrius 2013 metais aptiko 14 Įstatymo pažeidimų, kurie buvo perduoti ekspertiniam vertinimui.

Svarbu akcentuoti, kad ekspertiniam viešosios informacijos vertinimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba taiko prioritetizavimo principą, į kurį atsižvelgiant ne visi pastebėti pažeidimai pateikiami ekspertų vertinimui. Šiam vertinimui paprastai neteikiami: 1) mažareikšmį poveikį turintys pažeidimai; 2) pažeidimai, kuriuos viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nedelsdamas pašalina, reaguodamas į žurnalistų etikos inspektoriaus pranešimą; 3) pažeidimai, kai nėra galimybės identifikuoti juos padariusius asmenis.

 

2013 metais neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti informacija dažniausiai pastebėta interneto portaluose balsas.lt ir lrytas.lt, taip pat laikraštyje „Akistata". Už šiurkščiausius Įstatymo pažeidimus administracinė atsakomybė pritaikyta portalo balsas.lt valdančios bendrovės direktoriui ir laikraščio „Lietuvos rytas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojui. Asmenims, atsakingiems už šių visuomenės informavimo priemonių turinį, surašyti administraciniai nurodymai ir skirtos baudos. Analizuojant ataskaitinio laikotarpio statistinius duomenis dažniausi pažeidimai buvo susiję su smurtinio, erotinio pobūdžio, baimę ir siaubą keliančios informacijos sklaida (žr. 1-2 lenteles, 21-22 psl.).

Svarbu pažymėti, kad ataskaitiniu laikotarpiu Įstatymo požiūriu buvo vertinama informacija apie elektronines cigaretes ir kitus naujus Lietuvos rinkoje pasirodžiusius produktus. Šiuo klausimu į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Prie žurnalistų etikos inspektoriaus veikianti ekspertų grupė, įvertinusi elektroninių cigarečių reklamą, pripažino ją darančia neigiamą poveikį nepilnamečiams - atitinkančia Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Nustatyta, kad tokių produktų reklamai, siekiant nepilnamečių apsaugos tikslų, turi būti taikomi sklaidos apribojimai. Nagrinėjamu klausimu svarbu ir tai, kad patvirtintų tyrimų dėl šio produkto saugumo, jo poveikio žmogaus sveikatai nebuvo atlikta. Tik 2013 m. gruodžio 18 d. Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) posėdyje Europos Sąjungos valstybės narės patvirtino galutinį Tabako produktų direktyvos tekstą, dėl kurio sutarimo ieškojo Tarybai pirmininkaujanti Lietuvos delegacija ir Europos Parlamentas. Prireikė nemažai pastangų, kol ES valstybės narės pritarė Lietuvos pateiktam kompromisui ir susitarė dėl visų aspektų, įskaitant ir elektroninių cigarečių reguliavimą[3]. Nacionaliniu mastu ši direktyva dar nėra įgyvendinta. Todėl neištirtų naujų produktų pasirodymas rinkoje apsunkina ir juos pristatančios viešosios informacijos vertinimą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo aspektu.

Atsižvelgdamas į tai žurnalistų etikos inspektorius rekomenduoja viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) prieš skleidžiant informaciją apie elektronines cigaretes, taip pat kitus naujus, neištirtus produktus, atsakingai įvertinti šių produktų galimą poveikį nepilnamečiams, prireikus, kreiptis į kompetentingas institucijas.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai tęsiant bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, per 2013 metus buvo ištirta „karštąja linija" gauti 15 interneto vartotojų prašymų/pranešimų dėl informacijos internete, susijusios su rasine, tautine ar kitais pagrindais kurstoma nesantaika, pornografija, taip pat kitos neteisėto turinio informacijos skelbimo. Įvertinus pateiktus prašymus, dėl 6 iš jų nuspręsta kreiptis į Policijos departamentą dėl galimai nusikalstamų veikų ar administracinių teisės pažeidimų, 6 atvejais pritaikytos atitinkamos poveikio priemonės Įstatymo pažeidėjams, likusiais 3 atvejais nerasta pagrindo pradėti tyrimą.

Siekiant iš anksto įvertinti informaciją iki jos paskelbimo ataskaitiniu laikotarpiu viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) buvo pateikta 12 rekomendacijų dėl ketinamos skleisti informacijos: knygos („Ratas"), kino filmų („Dabar jau tikrai šikna. Tokios šiknos dar nesate matę niekados", „Gili gerklė", „Redirected/Už Lietuvą") reklamų, įvairių produktų (elektroninių cigarečių, Shiazo garinių akmenukų) ar paslaugų (pirties paslaugų) reklamų, socialinių reklamų (video klipų), laidų „Kvieskite daktarą". Viena vertus, džiugina tai, kad reklamos kūrėjams rūpi nepilnamečių apsaugos reikalavimai, tačiau nerimą kelia šioje informacijos kategorijoje dominuojantys smurto, erotikos / sekso elementai. Atsižvelgdamas į dominuojantį smurtinį / erotinį informacijos pobūdį, inspektorius parengė rekomendacinio pobūdžio gaires dėl informacijos, atitinkančios šiuos kriterijus, skleidimo. Beje, yra pasitaikę ir tokių atvejų, kai inspektoriaus pateiktų rekomendacijų viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) nesilaikė.

Nekyla abejonių, kad be institucinės reklamos kontrolės ir teisinių instrumentų, būtina vaikus nuo mažens šviesti mokant kritiškai vertinti, atsirinkti informaciją, ugdant atsparumą viešajai, o ypač užsakomajai informacijai. Šiuo tikslu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos specialistai ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo Lietuvos mokytojams, švietimo įstaigų darbuotojams skirtame renginyje - „metodinėje dienoje" - kuriame skaitė paskaitą apie informacinį (medijų) raštingumą tema „Viešosios erdvės tekstai pamokoje - pilietiškumo ugdymo galimybė." Gera terpė šiai veiklai - „Saugesnio interneto" projektas, kuriame nuo 2005 metų dalyvauja ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

 

Minėta, kad pažeidimai, kuriuos viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) nedelsdami pašalina, reaguodami į inspektoriaus pranešimą, neperduodami ekspertiniam vertinimui siekiant veiklos ekonomiškumo, išteklių taupymo. Galimybė pašalinti pažeidimą, žinoma kaip „pastebėjau-pašalinau" (angl. notice & take down) procedūra, yra viena iš efektyvesnių priemonių, kovojant su neteisėta ir (ar) žalingo turinio informacija internete. Šią procedūrą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba adaptavo ir nuo 2010 metų pradėjo taikyti savo veikloje. Tokiu būdu vyksta ir prevencinis / aiškinamasis darbas su viešosios informacijos rengėjais (skleidėjais), kuris duoda neblogų rezultatų - už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys pradėjo atidžiau rengti ir publikuoti informaciją, susijusią su nepilnamečių asmens duomenų skelbimu aprašant nusikaltimus, savižudybes, pateikiant pačių nepilnamečių nuomones ir vertinimus neigiamų socialinių reiškinių kontekste. 2013 metais dėl pastebėtos žalingos informacijos į interneto portalų redakcijas kreiptasi 40 kartų: 16 - dėl draudžiamos, 27 - dėl ribojamos informacijos (nuo 2010 metų kreiptasi 169 kartus).

Teisinių konsultacijų teikimas, nors neįtvirtintas kaip atskira inspektoriaus ar jo vadovaujamos tarnybos funkcija, tačiau sudaro svarbią inspektoriaus veiklos dalį. Dėl konsultacijų (visuomenės informavimo problemų, galimų žmogaus teisių pažeidimų) asmenys paprastai kreipiasi telefonu arba elektroniniu paštu. Kreipiasi tiek viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai, tiek asmenys, susidūrę su viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) veikla, tiek valstybės ir savivaldybių institucijos. Patirtis šioje srityje rodo, kad pateiktos konsultacijos padeda (1) išvengti galimų pažeidimų, (2) operatyviai išspręsti kilusį ginčą, (3) sužinoti visuomenės nuomonę jai svarbiais klausimais.

2013 metais suinteresuotiems asmenims žodžiu/telefonu ir raštu/elektroniniu paštu suteiktos 199 konsultacijos (45 proc. daugiau nei 2012 m.). Šioms konsultacijoms skirtas laikas - 57 val. (23 proc. daugiau nei 2012 m.).

Nuo 2014 m. sausio 1 d. atnaujinus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainę ir įdiegus papildomus įrankius užduoti klausimą ir gauti atsakymą tapo dar paprasčiau. Nuo 2011 metų pradėtų teikti konsultacijų pagrindu yra rengiama ir 2014 metais numatyta publikuoti „dažniausiai užduodamų klausimų" rubrika.

1 lentelė

 

Kriterijų atitikimų skaičius

Kriterijus

0

4 straipsnio 2 dalies 2 punktas (kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas)

4 straipsnio 2 dalies 6 punktas (skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis)

4 straipsnio 2 dalies 9 punktas (kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai)

4 straipsnio 2 dalies 10 punktas (susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu)

4 straipsnio 2 dalies 12 punktas (kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais)

4 straipsnio 2 dalies 13 punktas (kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį)

4 straipsnio 2 dalies 15 punktas (kuria skatinami lytiniai santykiai)

4 straipsnio 2 dalies 18 punktas (kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus)

4 straipsnio 2 dalies 19 punktas (kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai)

4 straipsnio 2 dalies 20 punktas (kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija)

6 straipsnio 2 punktas (kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę)

6 straipsnio 4 punktas (kai piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai)

1

4 straipsnio 2 dalies 8 punktas (skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes)

4 straipsnio 2 dalies 11 punktas (kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys)

4 straipsnio 2 dalies 14 punktas (kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai)

4 straipsnio 2 dalies 16 punktas (kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata)

2

4 straipsnio 2 dalies 17 punktas (kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai)

6 straipsnio 5 punktas (kai neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuotraukos ar filmuota medžiaga apie juos, jei pagal tai galima nustatyti jo asmens tapatybę)

3

6 straipsnio 1 punktas (kai siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens)

4

4 straipsnio 2 dalies 3 punktas (kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti)

4 straipsnio 2 dalies 7 punktas (kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas)

5

4 straipsnio 2 dalies 4 punktas (erotinio pobūdžio)

7

4 straipsnio 2 dalies 1 punktas (smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei)

8

4 straipsnio 2 dalies 5 punktas (sukelianti baimę ar siaubą)

9

6 straipsnio 3 punktas (kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai)

 

 

2 lentelė

 

Visuomenės informavimo priemonė

Įstatymo 4 straipsnio pažeidimai (pagal atskirus punktus)

Suma:

Įstatymo 6 straipsnio pažeidimai (pagal atskirus punktus)

Suma:

Iš viso:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

Pažeidimai televizijoje

LNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

1

2

2

TV3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0

2

Iš viso:

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

2

4

Pažeidimai spaudoje

Akistata

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

1

 

 

2

5

Lietuvos rytas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

 

1

1

Naujos tėviškės žinios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

 

1

1

Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

1

 

 

2

2

Iš viso:

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

4

0

0

6

9

Pažeidimai internete

balsas.lt

5

 

4

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

17

 

 

 

 

 

0

17

ekonomika.lt

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

facebook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

1

2

2

fsecig.lt

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

img2.oplius.lt

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0

2

youtube.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

lrytas.lt

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 

 

3

4

respublika.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

1

 

 

2

2

Iš viso:

6

0

4

2

7

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

23

2

0

4

0

1

7

30

Pažeidimai knygose

Knyga „Ratas"

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0

5

Iš viso:

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

Pažeidimai kitoje viešojoje informacijoje

Reklama „Elektroninės cigaretės - Mesk Rūkyti"

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

1

Iš viso:

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Visi pažeidimai:

7

0

4

5

8

0

4

1

0

0

1

0

0

1

0

1

2

0

0

0

34

4

0

9

0

2

15

49

 [1] Šios institucijos yra: (1) Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba; (2) Lietuvos radijo ir televizijos komisija; (3) Kultūros ministerija; (4) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija; (5) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; (6) savivaldybių vykdomosios institucijos; (7) Ryšių reguliavimo tarnyba; (8) Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

[2] Pagal bendradarbiavimo susitarimą vykdant „Saugesnio interneto" projektą Ryšių reguliavimo tarnyba Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai perduoda „karštąja linija" gautus vartotojų pranešimus apie žalingą turinį internete (daugiau apie tai žr. http://www.draugiskasinternetas.lt/).

[3] Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus informacija. Žr. nuorodą: http://www.sam.lt/go.php/lit/Placiau/4411.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-07-18 09:29
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media