2021 m. birželio 16 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Kultūros renginiai

*print*

Archyvas :: Visagino viešoji biblioteka: darbai ir viltys

2020-07-29
 
Dr. Algirdas Kavaliauskas,
LŽS narys, Nusipelnęs LKRS rašytojas

 

Konkrečios bendruomenės kultūrai itin svarbus yra bibliotekų darbas. Ne išimtis ir Visagino bendruomenė, kuri tikisi geresnio gyvenimo ir su tuo sieja savo viltis.
Visagine viešoji biblioteka, kaip Ignalinos rajono viešosios bibliotekos filialas, buvo įkurta 1974 m. balandžio 1 d Ignalinos viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu ir iki 1995 m. liepos 3 d. buvo jos filialas. Biblioteka ieškojo savo vietos, kurią surasti kitakalbėje miesto bendruomenėje nebuvo paprasta, nebuvo paprasta jai ir tinkamas patalpas rasti. Viskas prasidėjo nuo keturių kambarių buto gyvenamajame name, paskui buvo surastos kitos patalpos. Didėjo bibliotekos fondai, plėtėsi teikiamų paslaugų ratas, keitėsi jos vadovai.
Biudžetinė įstaiga Visagino viešoji biblioteka (toliau - VVB) įsteigta 2005 m. balandžio 21 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu. Juridinių asmenų registre užregistruota 2005 m. rugpjūčio 31 d. Įstaigai vadovauja direktorė Dalia Sargūnienė, visiems atidi, kultūringa, aukštos kvalifikacijos profesionali specialistė, turinti ilgą vadybinio darbo stažą. Ji pakeitė direktorių, kuriam pretenzijų turėjo vietos politikai su savivaldybės administracija ir miesto skaitytojai. Naujųjų bibliotekos vadovų (direktorė Dalia Sargūnienė palaipsniui suformavo savo komandą: pavaduotojai Vilius Kuliešius, Dalia Savickaitė, filialo vadovė Oksana Belskaja, skyrių vedėjai ir kt.) vadovaujami bibliotekos darbuotojai turėjo įveikti nemažai užsilikusių kliūčių gerindami bibliotekos darbą, ėmė atsakingai įgyvendinti bibliotekos misiją: kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą. Bibliotekos vizija - patraukli ir moderni biblioteka - asmenybės tobulėjimui, laisvalaikiui ir kūrybai. Tačiau, kaip žinia, ne viskas vien tik nuo bibliotekos darbuotojų priklauso.
VVB tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir vienas miesto filialas. Įstaigos veiklos tikslas - užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų teikimą bendruomenei.
VVB ir jos filiale veikia viešosios interneto prieigos, kuriose įrengta 16 kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2019 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė - virš 7500 valandų. Lankytojams nemokamai prieinamos 10 duomenų bazių, kurias centralizuotai prenumeruoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir 1 Vyturio leidyklos dovanota skaitmeninė biblioteka vaikams. Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizuoja kompiuterinio raštingumo mokymus. 2019 metais individualiai konsultuoti 204 žmonės. Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės transliacijos iš LNB studijos, akcijos. Bendradarbiaujant su Visagino Užimtumo tarnyba vyksta kompiuteriniai mokymai gyventojams.
Plati, įdomi bibliotekos veikla. Čia tepaminėsim, kad stiprinant gyventojų domėjimąsi savo tautos istorija gražiai organizuoti renginiai minint Alfonso Nykos-Niliūno 100-ąsias, Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines bei Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Prezidento Antano Smetonos, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos vietovardžių metai.
VVB pastangomis nemažai nuveikta gerinant savivaldybės bendruomenės savišvietą, informacinį lygį. Tik keletas teigiamų pokyčių per pastaruosius metus. Įgyvendinant projektus Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje ir Prisijungusi Lietuva, pakeista kompiuterinė ir programinė įranga interneto prieigose, išplėstas bibliotekos teikiamų paslaugų spektras; vykdomi nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams, įgyvendinami kiti projektai.
Neabejotinai VVB atlieka didelį vaidmenį savivaldybės bendruomenės gyvenime, mažina socialinę atskirtį, moderniomis informacinėmis technologijomis plečia žinių visuomenės kūrimąsi. Siekdama neatsilikti nuo kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų, VVB teikia tradicines ir netradicines paslaugas, tačiau ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai.
Pabrėšime, VVB labai trūksta patalpų. Jau ne pirmas dešimtmetis bibliotekai ieškomos patalpos, kadangi dabartinėse VVB neišsitenka. Buvo ketinama dalį patalpų įrengti gretimais esančios Atgimimo gimnazijos buvusiame plaukymo baseine, kurį ankstesnės savivaldybės valdžios uždarė ir paliko nesutvarkytą, nors buvo daug žadėta. Bibliotekos vadovybė siūlė ir kitus bibliotekos plėtros variantus, bet Visagino savivaldybės administracija stokojo finansų (o gal noro?) numatomiems pertvarkymams. Bibliotekoje su jos darbuotojais ir skaitytojais posėdžiavo Visagino savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos atstovai, bet po visų aptarimų, viskas pasilikdavo kaip buvę. Kai kurių skaitytojų nuomone, stokoja iniciatyvos savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos skyriaus vadovai. Jie tenkinasi tuo, ką nuveikia, ko pasiekia bibliotekos darbuotojai, bet jų galimybės ribotos, o norėtųsi atsakingų savivaldybės darbuotojų išradingumo, iniciatyvos ir konkrečios pagalbos, kurios vis nesulaukiama.
Bibliotekos su filialu fizinė būklė neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų: susidėvėję vidaus elektros tinklai, apsauginės ir priešgaisrinės sistemos, nešiltintos sienos, nesandarios durys, langai, vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai surūdiję, bloga ventiliacija, trūksta darbo kabinetų, per mažos erdvės vaikams ir suaugusiems, todėl nuolat ieškoma būdų perkelti biblioteką į kitas patalpas, pritaikant jas šiuolaikinės bendruomenės poreikiams, kad galima būtų teikti kokybiškas paslaugas bei pritraukti daugiau skaitytojų į biblioteką.
Veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, nuo proporcingo ir tikslingo finansavimo, gaunamo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Kyla patalpų eksploatacijos kaštai, brangsta paslaugos, kuriomis naudojasi biblioteka. Visagino savivaldybės lėšų pakanka tik bibliotekos išlaikymui, bet ne jos esminiam atnaujinimui ir kitų būtinų bibliotekos veiklai prekių bei paslaugų pirkimui. Ypač didelės reikšmės bibliotekai turi informacijos išteklių brangimas. Biblioteka siekia įsigyti daugiau turinčių išliekamąją vertę knygų - lietuvių literatūros kūrinių, knygų vaikams, elektroninių dokumentų, informacinių ir įvairių mokslo šakų literatūros, tačiau skaitytojai pageidauja ir populiariosios grožinės literatūros. Lėšos periodinių leidinių užsakymui nedidėja, o periodiniai leidiniai kasmet brangsta, todėl jaučiamas periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis.
Dėl pasaulį užplūdusios Covid-19 pandemijos VVB su filialu buvo uždaryta fiziniams lankytojams ir ėmė teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Per VVB Facebook ir Youttube paskyras buvo vykdomi įvairūs renginiai: skaitomos pasakos vaikams, biblioterapijos pokalbiai, įvairios tematikos paskaitos. Viso karantino laikotarpiu bibliotekos paslaugos nuolat kito ir buvo tobulinamos, savalaikiai Per karantino laikotarpį atsiskleidė aukštas bibliotekos vadovybės, bibliotekininkų socialinės atsakomybės lygis. Bibliotekos veikla turėtų būti stiprinama išlaikant pasiteisinusius modelius ir modeliuojama naujai, atsižvelgiant į naujas realybes ir toliau plėsti informacines paslaugas, fizinius ir nuotolinius kompiuterinio raštingumo, medijų raštingumo mokymus, mobilias paslaugas, pvz., knygų pristatymą į namus, neformalųjį ugdymą.
VVB dėl Covid-19 grėsmės kylančios problemos, kaip atrodo daliai skaitytojų ir specialistų, nėra Visagine pakankamai įvertintos ir iš esmės suvokiamos: būtina užtikrinti saugias darbo sąlygas bibliotekos personalui, kolekcijų sanitariją ir kt. Tam reikalingos lėšos ir investicijos į skaitmeninius išteklius, aukštąsias technologijas. Savivaldybės vadovybė su kultūrą kuruojančiu skyriumi turėtų suprasti, kad VVB reikia papildomo finansavimo. Laikas jei ne visiems, tai bent jau didžiajai vietos politikų daliai suprasti, kad VVB yra savivaldybės vystymosi struktūros dalis, socialinės sanglaudos politikos komponentas. Skaitmeninė atskirtis turi būti mažinama, skatinti bibliotekininkų dalyvavimą mokslinių tyrimų ir projektinėse veiklose.
Bibliotekos vadovybė pagal galimybes reagavo į koronaviruso pandemiją. Bibliotekos 3D spausdintuvu buvo gaminami rėmeliai medikų apsauginiams skydams
Visagino viešosios bibliotekos lankytojai jau kurį laiką naudojasi naujausiomis technologijomis, IT kūrybiniu paketu, tarp jų ir 3D spausdintuvu, tačiau karantino laikotarpiu, kol neaptarnaujami lankytojai, turėjo galimybę spausdintuvą panaudoti kilniam tikslui - spausdinti apsaugines priemones gydytojams.
Rėmeliai spausdinami pagal iš anksto paruoštą modelį, laikantis projekto kuratorių rekomendacijų: dezinfekuojant rankas ir naudojant pirštines. Skydeliai, kurie uždengs medikų veidus, sumažins galimą lašelių kontaktą su šia bene greičiausiai pažeidžiama kūno dalimi. Kai kuriems medikams, deja, bet tai gali būti vos ne vienintelė apsauginė priemonė nuo lašeliniu būdu plintančio viruso.
2020 m. balandžio 1 dieną pirmieji pagaminti apsauginiai skydeliai jau pasiekė Visagino ligoninės ir poliklinikos darbuotojus. Planuojama spausdinti tol, kol bus poreikis, ir, kol turės medžiagų. Ponia Dalia džiaugiasi, kad VVB gali prisidėti prie medikų apsaugos, kurie gelbėja žmonių gyvybes. Direktorės nuomone, šiuo metu itin svarbu susitelkti bendram tikslui ir saugoti vieniems kitus.
VVB numačiusi ir ateityje gerinti viešosios bibliotekos materialinę bazę: ieškoti galimybių perkelti biblioteką į kitas patalpas. O kol kas pakeisti langus Vaikų literatūros sektoriuje ir centrines įėjimo duris. Suremontuoti centrinius įėjimo laiptus ir įrengti nuovažą. 
Taip pat numatyta atnaujinti bibliotekos interneto svetainę, atitinkančią valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainių bendruosius reikalavimus, pritaikyti ją patogesniam vartotojų naudojimui. Tęsti nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus, padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu (pagal projekto Prisijungusi Lietuva programas). Atnaujinti bibliotekos fondus. Ugdyti darbuotojų profesionalumą bei kt. Nenuilstančios, energingos bibliotekos vadovės planuose numatyta daug darbų ir puoselėjamos didelės viltys dėl jų įgyvendinimo.
VVB pradėjo savo gyvavimo ir veiklos penktąjį dešimtmetį. Jos paslaugų vartotojai tikisi, kad VVB darbuotojams su Visagino savivaldybės vadovų pagalba pavyks pasiekti užsibrėžtus tikslus.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-07-29 14:36
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media