2023 m. kovo 23 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Kas žinotina apie narystę LŽS

*print*

Nariai, jų teisės ir pareigos

(Iš LŽS įstatų)

 

4. 1. LŽS narių tipai:

4. 1. 1. tikrieji nariai;
4. 1. 2. nariai korespondentai;

 

4. 2. LŽS tikraisiais nariais gali būti žurnalistai profesionalai bei kiti žurnalistinį darbą dirbantys asmenys, jei atitinka vieną iš kriterijų:

4. 2. 1. turi aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijantį dokumentą;
4. 2. 2. dirba žurnalistinį darbą pagal darbo sutartį visuomenės informavimo priemonėje;
4. 2. 3. LŽS tikruoju nariu buvo dešimt metų, o dabar yra pensinio amžiaus;
4. 2. 4. valdybos sprendimu, jei ne mažiau nei dvejus metus yra LŽS nariu korespondentu ir užsiima žurnalistine kūrybine veikla pagal autorinę sutartį.

 

4. 3. LŽS tikraisiais nariais negali būti:

4. 3. 1. asmenys, visuomenės informavimo priemonės dalininkai, kolektyvinio valdymo organo nariai, nuosavybės teise turintys 10% ir daugiau visuomenės informavimo priemonės akcijų. Šis punktas netaikomas asmeniui, jei jam nėra suteikti administraciniai įgaliojimai (priimti, atleisti iš darbo žurnalistus, skirti jiems drausmines nuobaudas ir pan.);
4. 3. 2. juridinio asmens faktiniai valdytojai, visuomenės informavimo priemonės steigėjai ir savininkai. Šis punktas netaikomas ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims;
4. 3. 3. asmenys, turintys politiko, valstybės tarnautojo ar pareigūno statusą.

 

4. 4. LŽS nariais korespondentais gali tapti:

4. 4. 1. asmenys, ne mažiau nei dvejus metus užsiimantys žurnalistine veikla pagal autorinę sutartį;
4. 4. 2. asmenys, turintys aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijantį diplomą, dirbantys žurnalistinį darbą pagal darbo sutartį visuomenės informavimo priemonėje arba užsiimantys žurnalistine kūrybine veikla pagal autorinę sutartį ir atitinkantys Įstatų 4. 3. punkto reikalavimus.

 

4. 5. Nusipelniusiems Lietuvos žurnalistams, išeivijos atstovams bei užsienio piliečiams LŽS garbės nario vardą suteikia LŽS taryba pagal jos patvirtintus nuostatus.

 

4. 6. Sprendimą priimti narį į LŽS priima LŽS valdyba (toliau – valdyba) artimiausio posėdžio metu. Valdybos sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas LŽS tarybai (toliau – taryba).

 

4. 7. Sumokėjus stojamąjį, narystės ir kitus nustatytus mokesčius, nario pažymėjimą išduoda LŽS.

 

4. 8. LŽS narys turi teisę:

4. 8.  1. rinkti ir būti išrinktas į LŽS valdymo organus. Šios teisės neturi LŽS narys korespondentas. LŽS narys korespondentas valdybos sprendimu gali dalyvauti LŽS valdymo organų suformuotose komisijose ar darbo grupėse;
4. 8. 2. dalyvauti ir balsuoti LŽS narių visuotiniuose suvažiavimuose, gauti informaciją apie LŽS valdybos, tarybos ir pirmininko veiklą, reikšti savo nuomonę LŽS veiklos klausimais;
4. 8. 3. jungtis į LŽS skyrius,klubus ir LŽS pirmines organizacijas;
4. 8. 4. asmeniškai, kai yra pranešama, dalyvauti svarstant jo veiklą ar elgesį;
4. 8. 5. kreiptis į LŽS valdymo organus su pareiškimais, klausimais, bei pasiūlymais;
4. 8. 6. gauti LŽS teikiamą informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą, ginant ir užtikrinant kolektyvinėse, darbo ar autorinėse sutartyse numatytas jo teises;
4. 8. 7. išstoti iš LŽS.

 

4. 9. LŽS narys privalo:

4. 9. 1. laikytis Įstatų, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Visuomenės informavimo įstatymo;
4. 9. 2. dalyvauti LŽS veikloje;
4. 9. 3. savo kūryba ir visuomenine veikla stiprinti profesinį ir etinį solidarumą, ugdyti žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį, kelti nacionalinių visuomenės informavimo priemonių profesinį ir etinį lygį;
4. 9. 4. valdybos nustatyta tvarka sumokėti LŽS nario mokestį;
4. 9. 5. vykdyti tarybos, valdybos ir sprendimus;
4. 9. 6. per 30 dienų, atsiradus šių Įstatų 4. 3. 1.,4. 3. 2. ir 4. 3. 3. straipsnių punktuose numatytoms aplinkybės, pranešti raštu apie šį faktą LŽS administracijai. Nuo Įstatuose 4. 3. 1. , 4. 3. 2 ir 4. 3. 3. straipsnių punktuose numatytų faktų atsiradimo, LŽS tikrasis narys tampa LŽS nariu korespondentu.

 

4. 10. LŽS narys valdybos sprendimu gali būti šalinamas iš LŽS, jei:

4. 10. 1. nesilaiko Įstatų 4. 11. str. reikalavimų;
4. 10. 2. raštu pareiškia norą išstoti iš LŽS. Esant šiam pagrindui valdybos tvirtinamasis sprendimas šalinti asmenį iš LŽS narių nereikalingas;
4. 10. 3. nuteistas už sunkų tyčinį nusikaltimą ar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu pažeidęs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą;
4. 10. 4. LŽS valdybos sudarytos etikos komisijos sprendimu, kai pažeidžiama žurnalistų etika;

 

4. 11. Valdybos sprendimą nepriimti į LŽS ar šalinti iš LŽS per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo pašalintasis gali apskųsti tarybai. Tarybos sprendimas yra galutinis.

 

4. 12. Pašalintieji į LŽS gali stoti ne ankščiau kaip po dviejų metų nuo sprendimo šalinti iš LŽS priėmimo dienos (išskyrus pašalintuosius dėl nario mokesčio nemokėjimo).

 

Prašymo priimti į LŽS narius forma

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media