2024 m. birželio 13 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Nauji Fondo nuostatai

*print*
 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS „ ŽURNALISTINIŲ TYRIMŲ FONDO" NUOSTATAI

 

 1. Bendroji dalis

1.1 Lietuvos žurnalistų sąjungos (toliau vadinama LŽS) "ŽURNALISTINIŲ TYRIMŲ FONDAS" (toliau vadinama „Fondas") veikia kaip atskira LŽS veiklos programa. Fondas nėra atskiras juridinis asmuo.

1.2 Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, LŽS įstatais, šiais Nuostatais ir Fondo vidaus dokumentais.

1.3 Fondo veiklos trukmė neterminuota.

 

2. Fondo veiklos tikslas

2.1 Fondo veiklos tikslas - stiprinti tiriamosios žurnalistikos tradicijas Lietuvoje ir nesiekiant pelno bei ginant viešąjį interesą konkurso tvarka remti žurnalistinius tyrimus (projektus).

2.2 Fondas, atsižvelgdamas į turimas finansines galimybes, skelbia konkursus žurnalistiniams tyrimams atlikti.

 

3. Konkurso nuostatai

3.1 Kiekvienam Fondo remiamam konkursui, vadovaujnatis šiais nuostatais, yra sudaromi atskiri nuostatai.

3.2 Konkurso nuostatuose yra numatoma:

3.2.1 Konkurso tema;

3.2.2 Konkurso dalyviams ir teikiamiems projektams keliami reikalavimai ir vertinimo kriterijai;

3.2.3 Konkurso paraiškų žurnalistiniams tyrimams atlikti teikimo tvarka;

3.2.4 Konkurso paraiškų pateikimo ir įvykdymo terminai;

3.2.5 Konkurso žurnalistinių tyrimų finansavimas;

3.2.6 Kiti svarbūs Konkursui aspektai.

 

4. Konkurso temos

4.1 Konkurso temas tvirtina LŽS Valdyba.

 

5. Konkurso vertinimo komisija

 5.1 Kiekvienam konkursui yra sudaroma konkurso vertinimo komisija (toliau tekste - Komisija). Komisijos narių skaičius yra ne mažesnis nei 5 ir ne didesnis nei 7 nariai. Komisija sudaroma iš profesionalių žurnalistų ir ekspertų, kurie privalo užpildyti privačių interesų deklaraciją pagal LŽS pateiktą formą.

5.2 Kandidatus į Komisijos narius parenka LŽS Valdyba. Kiekvieno konkurso Komisijos sudėtis iš LŽS Valdybos pasiūlytų kandidatų tvirtinama LŽS Valdybos sprendimu ir įregistruojama LŽS Pirmininko įsakymu.

5.3 Komisijos narių veikla yra atlyginama LŽS Valdybos nustatyta tvarka.

5.4 Komisija vertina konkurso dalyvių kompetenciją, balais įvertina geriausius žurnalistinius tyrimus, teikia rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo, vertina projekto rezultatus.

 

6. Reikalavimai žurnalistiniams tyrimams

6.1 Žurnalistiniai tyrimai (projektai) turi atitikti konkurso nuostatuose keliamus temos, apimties, žanro, techninius, profesinius etikos ir teisės žurnalistams bei leidėjams keliamus reikalavimus.

 

7. Reikalavimai konkurso dalyviams

7.1 Kiekvieno konkurso nuostatuose numatomi dalyviams keliami reikalavimai ir kriterijai.

7.2 Konkurso dalyviai privalo laikytis teisės aktuose, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse žurnalistams nustatytų profesinių reikalavimų

7.3 Komisija turi teisę bet kuriuo metu nutraukti konkurso vykdymą ir žurnalistinio tyrimo (projekto) finansavimą, jei paaiškėja, kad konkurso dalyviai nesilaiko žurnalistams teisės aktuose nustatytų profesinių reikalavimų, pažeidžia konkurso ar projekto rėmimo sutarties nuostatus.

7.4 Dalyvis pateikia privačių interesų deklaraciją, kurioje atsispindėtų jo interesai konkurso temos kontekste.

 

8. Žurnalistinių tyrimų (projektų) finansavimas

8.1 LŽS skelbiami konkursai žurnalistiniams tyrimams atlikti finansuojami iš rėmėjų lėšų.

8.2 Rėmėjai Žurnalistinių tyrimų fondui, konkrečiam konkursui ar žurnalistiniam tyrimui finansuoti skirtas lėšas perveda į specialią tam tikslui skirtą LŽS sąskaitą.

8.3 Rėmėjai neturi teisės jokiomis formomis tiesiogiai ar netiesiogiai veikti vykdytojų atliekamus žurnalistinius tyrimus, tačiau turi teisę gauti visą juos dominančią informaciją apie žurnalistinių tyrimų vykdytojus bei apie žurnalistinio tyrimo eigą pasibaigus žurnalistiniam tyrimui. Konkrečią temą remiantis juridinis ar fizinis asmuo privalo užpildyti LŽS pateiktą privačių interesų deklaraciją.

8.4 Fondo ataskaitos apie per kalendorinius metus panaudotas lėšas pateikiamos iki kitų metų kovo 31 d. (už praėjusius metus) projektų rėmėjams ir visuomenei viešai LŽS interneto svetainėje www.lzs.lt.

8.5 Žurnalistinių tyrimų fondas, gavęs paramą fondo veiklai ar konkrečiam tyrimui, ne vėliau kaip  per dešimt darbo dienų paskelbia rėmėją viešai www.lzs.lt.

 

9. Fondo nuostatų įsigaliojimo ir keitimo tvarka

9.1 Fondo nuostatai tvirtinami ir keičiami gavus išankstinį daugumos LŽS Valdybos narių pritarimą LŽS pirmininko įsakymu.

9.2 Fondo nuostatai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos.

 

Nuostatus LŽS Valdyba patvirtino 2013 m. rugpjūčio 1 dieną.

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media