2023 m. birželio 5 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS XVI- ojo suvažiavimo nutarimai

*print*

Archyvas :: LŽS įstatų redakcinis projektas LŽS XV suvažiavimui, patvirtintas 2010 11 20 Valdybos posėdyje

2010-11-22
 
PATVIRTINTI
2010 m. lapkričio 27 d.
LŽS suvažiavime

 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 1. Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS) yra nepriklausoma, nepolitinė demokratinė, kūrybinė profesinė sąjunga, vienijanti Lietuvos Respublikos žurnalistus profesionalus. Profesinės sąjungos pavadinimas - Lietuvos žurnalistų sąjunga.
1. 2. LŽS yra Lietuvos žurnalistų sąjungos, veikusios tarpukario Lietuvos Respublikos laikotarpiu, patirties ir tradicijų paveldėtoja.
1. 3. LŽS gerbia ir gina spaudos, žodžio ir įsitikinimų laisvę, žurnalistų teises.
1. 4. LŽS ir jos nariai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų, Visuomenės informavimo įstatymais ir kitais įstatymais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, taip pat Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl žurnalistinės etikos", Tarptautinės žurnalistų federacijos deklaracija dėl žurnalistų elgesio principų ir LŽS Įstatais (toliau - Įstatai).
1. 5. LŽS turi antspaudą su pavadinimu ir stilizuotu Vyčio ženklu centre, kitą atributiką.
1. 6. LŽS yra juridinis asmuo, turintis teises ir pareigas, galintis būti atsakovu ir ieškovu teisme, steigti įmones, organizacijas, rengti kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas, respublikinius ir tarptautinius renginius, leisti laikraščius, žurnalus, knygas, steigti leidyklas ir pan.
1. 7. LŽS už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LŽS prievoles. LŽS turtas ir lėšos naudojami Įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi LŽS nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
1. 8. LŽS buveinės adresas yra S. Konarskio g. 49, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

2. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

2. 1. LŽS:
2. 1. 1. gina ir stiprina žurnalistų teises ir laisves, darbo ir ekonomines, socialines teises bei interesus, kelia profesinį lygį;
2. 1. 2. gina profesinę etiką ir žurnalistų solidarumą;
2. 1. 3. rūpinasi žurnalistų profesiniu ir profsąjunginiu mokymu, žurnalistikos istorija ir moksliniais tyrinėjimais žurnalistikos srityje;
2. 1. 4. aktyviai dalyvauja tarptautinėse žurnalistų ir kitose organizacijose, bendradarbiauja su nacionalinėmis organizacijomis;
2. 1. 5. atstovauja savo nariams sudarant kolektyvines sutartis ar susitarimus, darbo sutartis, gina jų teisėtus interesus, kai santykiai susiję su darbdaviais;
2. 1. 6. koordinuoja LŽS pirminių organizacijų profsąjungų veiklą, palaiko kūrybinius, profesinius ir abipusiškai naudingus ekonominius ryšius su kitomis profsąjungomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2. 1. 7. teikia informacinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą LŽS nariams;
2. 1. 8. kelia žurnalisto profesijos prestižą ir stiprina socialinį vaidmenį visuomenėje;
2. 1. 9. palaiko ryšius su išeivijoje gyvenančiais lietuviais žurnalistais ir jų organizacijomis užsienyje.
2. 2. LŽS veiklos sritys:
2. 2. 1. nacionalinių ir tarptautinių ryšių palaikymas su kitomis organizacijomis;
2. 2. 2. atstovavimas nariams, kai darbo ir kiti profesiniai santykiai susiję su darbdaviais;
2. 2. 3. mokymų, konferencijų, kvalifikacijos kėlimo seminarų rengimas;
2. 2. 4. konkursų, renginių, skirtų žurnalistikai skatinti ir plėtoti, rengimas;
2. 2. 5. mokslinių tyrinėjimų žurnalistikos raidos srityje skatinimas.
2. 3. LŽS veiklos sritis - profesinių sąjungų veikla.

 

3. LŽS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. 1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti LŽS:
3. 1. 1. teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose;
3. 1. 2. valdo, naudoja bei disponuoja LŽS priklausančiu turtu ir lėšomis;
3. 1. 3. sudaro įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiima įsipareigojimus;
3. 1. 4. naudoja lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3. 1. 5. teikia teisinę, moralinę pagalbą LŽS nariams. Lėšos narių teisinei pagalbai teikti naudojamos vadovaujantis LŽS narių garantinio fondo nuostatomis;
3. 1. 6. gali gauti paramą lėšomis ar turtu, turėti paramos gavėjo statusą;
3. 1. 7. gali samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
3. 1. 8. gali teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
3. 1. 9. įstatymų nustatyta tvarka gali steigti įmones, įstaigas, fondus, steigti visuomenės informavimo priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius;
3. 1. 10. tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
3. 1. 11. LŽS pelnas gali būti naudojamas tik Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti;
3. 1. 12. LŽS pelnas negali būti skiriamas LŽS nariams bei LŽS organų nariams.

 

4. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. 1. LŽS narių tipai:
4. 1. 1. tikrieji nariai;
4. 1. 2. nariai korespondentai;
4. 2. LŽS tikraisiais nariais gali būti žurnalistai profesionalai bei kiti žurnalistinį darbą dirbantys asmenys, jei atitinka vieną iš kriterijų:
4. 2. 1. turi aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijantį dokumentą;
4. 2. 2. dirba žurnalistinį darbą pagal darbo sutartį visuomenės informavimo priemonėje;
4. 2. 3. LŽS tikruoju nariu buvo dešimt metų, o dabar yra pensinio amžiaus;
4. 2. 4. valdybos sprendimu, jei ne mažiau nei dvejus metus yra LŽS nariu korespondentu ir užsiima žurnalistine kūrybine veikla pagal autorinę sutartį.
4. 3. LŽS tikraisiais nariais negali būti:
4. 3. 1. visuomenės informavimo priemonės dalininkai, kolektyvinio valdymo organo nariai, nuosavybės teise turintys 10% ir daugiau visuomenės informavimo priemonės akcijų;
4. 3. 2. juridinio asmens faktiniai valdytojai, visuomenės informavimo priemonės steigėjai ir savininkai. Šis punktas netaikomas asmenims, atsakingiems už visuomenės informavimo priemonės turinį (vyr. redaktoriai, redaktoriai ir kt.), jei jiems nėra suteikti administraciniai įgaliojimai (priimti, atleisti iš darbo žurnalistus, skirti jiems drausmines nuobaudas ir pan.);
4. 3. 3. asmenys, turintys politiko, valstybės tarnautojo ar pareigūno statusą, esantys politikų patarėjais ar padėjėjais.
4. 4. LŽS nariais korespondentais gali tapti:
4. 4. 1. asmenys ne mažiau nei vienerius metus vykdantys žurnalistinę veiklą pagal autorinę sutartį arba verslo liudijimą;
4. 4. 2. asmenys, turintys aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijantį diplomą, dirbantys žurnalistinį darbą pagal darbo sutartį visuomenės informavimo priemonėse arba užsiimantys žurnalistine kūrybine veikla pagal autorines sutartis ir atitinkantys Įstatų 4. 3. punkto reikalavimus.
4. 5. Nusipelniusiems Lietuvos žurnalistams, išeivijos atstovams bei užsienio piliečiams LŽS garbės nario vardą suteikia LŽS Taryba pagal jos patvirtintus nuostatus.
4. 6. Stojantysis į LŽS ir norintis tapti tikruoju nariu LŽS administracijai pateikia:
4. 6. 1. prašymą (nurodyti narystės tipą ir skyrių/klubą, kurio nariu pretenduojama tapti);
4. 6. 2. LŽS nario anketą;
4. 6. 3. aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijančio dokumento kopiją, žurnalistinio darbo sutarties kopiją arba oficialią pažymą iš darbdavio, patvirtinančią apie žurnalisto darbo santykius;
4. 6. 4. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
4. 6. 5. vieną nuotrauką dokumentams (gali būti elektroninis variantas).
4. 7. Stojantysis į LŽS ir norintis tapti nariu korespondentu LŽS administracijai pateikia:
4. 7. 1. prašymą (nurodyti narystės tipą ir skyrių/klubą, kurio nariu pretenduojama tapti);
4. 7. 2. LŽS nario anketą;
4. 7. 3. aukštąjį žurnalistinį išsimokslinimą liudijančio dokumento kopiją, žurnalistinio darbo sutarties kopiją arba oficialią pažymą iš darbdavio, patvirtinančią apie žurnalisto darbo santykius, jei asmuo atitinka Įstatų 4. 3. punkto reikalavimus;
4. 7. 4. žurnalistinę kūrybinę veiklą liudijančios autorinės sutarties kopiją arba iš užsakovo oficialią pažymą , patvirtinančią pagal autorinę sutartį vykdomą žurnalistinę veikląį, trunkančią ne mažiau nei vienerius metus, arba verslo liudijimo kopiją, jei asmuo atitinka Įstatų 4. 4. 1. punktą;
4. 7. 5. vieno LŽS nario rekomendaciją, jei stojimo pagrindas yra Įstatų 4. 4. 1. punktas;
4. 7. 6. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
4. 7. 7. vieną nuotrauką dokumentams (gali būti elektroninis variantas).
4. 8. Sprendimą priimti narį į LŽS priima LŽS Valdyba (toliau - Valdyba) per artimiausią posėdį. Valdybos sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas LŽS Tarybai (toliau - Taryba).
4. 9. Sumokėjus stojamąjį, narystės ir kitus nustatytus mokesčius, nario pažymėjimą išduoda LŽS.
4. 10. LŽS narys turi teisę:
4. 10. 1. rinkti ir būti išrinktas į LŽS, LŽS skyrių ir klubų valdymo organus. Šios teisės neturi LŽS narys korespondentas. LŽS narys korespondentas valdybos sprendimu gali dalyvauti LŽS valdymo organų sudarytose komisijose ar darbo grupėse;
4. 10. 2. dalyvauti ir balsuoti LŽS narių visuotiniuose suvažiavimuose, gauti informaciją apie LŽS valdybos, tarybos ir pirmininko veiklą, reikšti savo nuomonę LŽS veiklos klausimais;
4. 10. 3. jungtis į LŽS skyrius, klubus ir LŽS pirmines organizacijas;
4. 10. 4. asmeniškai, kai yra pranešama, dalyvauti svarstant jo veiklą ar elgesį;
4. 10. 5. kreiptis į LŽS valdymo organus su pareiškimais, klausimais, bei pasiūlymais;
4. 10. 6. gauti LŽS teikiamą informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą ginant ir užtikrinant kolektyvinėse, darbo ar autorinėse sutartyse numatytas jo teises;
4. 10. 7. išstoti iš LŽS.
4. 11. LŽS narys privalo:
4. 11. 1. laikytis Įstatų, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Visuomenės informavimo įstatymo;
4. 11. 2. dalyvauti LŽS veikloje;
4. 11. 3. savo kūryba ir visuomenine veikla stiprinti profesinį ir etinį solidarumą, kelti žurnalisto profesijos prestižą ir stiprinti socialinį vaidmenį, kelti nacionalinių visuomenės informavimo priemonių profesinį ir etinį lygį;
4. 11. 4. valdybos nustatyta tvarka sumokėti LŽS nario mokestį;
4. 11. 5. vykdyti Tarybos, Valdybos ir suvažiavimo sprendimus;
4. 11. 6. per 30 dienų, atsiradus šių Įstatų 4. 3. 1., 4. 3. 2. ir 4. 3. 3. straipsnių punktuose numatytoms aplinkybėms, pranešti raštu apie šį faktą LŽS administracijai. Nuo Įstatuose 4. 3. 1. , 4. 3. 2 ir 4. 3. 3. straipsnių punktuose numatytų faktų atsiradimo, LŽS tikrasis narys tampa LŽS nariu korespondentu.
4. 12. LŽS narys valdybos sprendimu gali būti šalinamas iš LŽS, jei:
4. 12. 1. nesilaiko Įstatų 4. 11. str. reikalavimų;
4. 12. 2. raštu pareiškia norą išstoti iš LŽS. Esant šiam pagrindui valdybos tvirtinamasis sprendimas šalinti asmenį iš LŽS narių nereikalingas;
4. 12. 3. nuteistas už sunkų tyčinį nusikaltimą ar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu, pažeidęs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą;
4. 12. 4. LŽS Valdybos sudarytos Etikos komisijos sprendimu, kai pažeidžiama žurnalistų etika;
4. 13. Valdybos sprendimą nepriimti į LŽS ar šalinti iš LŽS per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo pašalintasis gali apskųsti Tarybai. Tarybos sprendimas yra galutinis.
4. 14. Pašalintieji iš LŽS į LŽS gali stoti ne anksčiau kaip po dvejų metų nuo sprendimo šalinti iš LŽS priėmimo dienos.

 

5. LŽS VALDYMAS

 

5. 1. LŽS organai yra LŽS suvažiavimas, turintis visas LŽS narių susirinkimo teises, vienasmenis valdymo organas - LŽS pirmininkas bei kolegialūs valdymo organai - LŽS Taryba ir Valdyba.

 

6. LŽS SUVAŽIAVIMAS

 

6. 1. LŽS suvažiavimas (toliau - Suvažiavimas) yra aukščiausias organas.
6. 2. Suvažiavimas gali būti eilinis ir neeilinis. Eilinis Suvažiavimas vyksta kas ketveri metai, neeilinis Suvažiavimas šaukiamas Tarybos narių daugumos sprendimu arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui LŽS narių.
6. 3. Sprendimu sušaukti LŽS Suvažiavimą Taryba nustato šaukiamo suvažiavimo delegatų skaičių ar LŽS narių skaičių, garantuodama visų LŽS pirminių organizacijų, skyrių ir klubų atstovavimą. Delegatai į Suvažiavimą yra renkami ar skiriami vadovaujantis LŽS skyriaus/klubo ar pirminės organizacijos nuostatais. Delegatus į Suvažiavimą kviečia LŽS pirmininkas, išsiunčia delegatams pranešimus elektroniniu paštu, paskelbia apie Suvažiavimą interneto puslapyje www.lzs.lt. Delegatai apie Suvažiavimo vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki Suvažiavimo pradžios.


6. 4. Suvažiavimo kompetencija:
6. 4. 1. priima, keičia ir pildo Įstatus;
6. 4. 2. numato LŽS veiklos kryptis ir priima dėl to nutarimus;
6. 4. 3. tvirtina LŽS audito išvadas;
6. 4. 4. slaptu balsavimu renka LŽS pirmininką. Pirmininko kandidatūras gali siūlyti skyriai/klubai ir pirminės organizacijos arba kiekvienas Suvažiavime dalyvaujantis tikrasis LŽS narys, jei jo siūlomai kandidatūrai iki Suvažiavimo raštu pritarė ne mažiau nei 50 LŽS narių;
6. 4. 5. išklauso, svarsto ir tvirtina LŽS veiklos ataskaitą;
6. 4. 6. svarsto kitus klausimus.
6. 5. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau nei du trečdaliai išrinktų delegatų.
6. 6. Visi nutarimai priimami Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, išskyrus įstatų keitimą, LŽS pertvarkymą, reorganizavimą ar veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami už juos balsavus dviem trečdaliams Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.
6. 7. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Suvažiavimas yra šaukiamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, be ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Pakartotinis Suvažiavimas gali priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių Suvažiavime delegatų skaičiaus.

 

7. LŽS TARYBA

 

7. 1. LŽS Taryba (toliau - Taryba) yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro LŽS pirmininkas, skyrių ir klubų pirmininkai bei vienas delegatas, renkamas skyriaus/klubo nuostatų nustatyta tvarka, pagal nustatytą kvotą: iš 30 narių 1 delegatas, bet ne mažiau nei du nariai iš skyriaus/klubo. Tarybos pirmininkas yra LŽS pirmininkas.
7. 2. Taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdžius kviečia LŽS pirmininkas savo iniciatyva arba daugiau nei pusės visų Tarybos narių reikalavimu. LŽS pirmininkas ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki Tarybos posėdžio apie posėdžio vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę Tarybos narius informuoja elektroniniu paštu arba telefonu ir interneto svetainėje www.lzs.lt.
7. 3. Taryba gali priimti sprendimus, jei posėdyje dalyvauja daugiau nei 1/2 Tarybos narių, posėdžiui vadovauja LŽS pirmininkas, o jam nesant - pirmininko įgaliotas pavaduotojas. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas.
7. 4. Tarybos sprendimai yra skelbiami oficialioje LŽS interneto svetainėje www.lzs.lt Taryba gali neskelbti sprendimų, kurie pripažinti konfidencialiais.
7. 5. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, įgalioja kitą to pačio skyriaus/klubo narį. Notaro patvirtintas įgaliojimas pateikiamas tarybos pirmininkui. Tarybos narys, du kartus iš eilės be pateisinamos priežasties nedalyvavęs Tarybos posėdžiuose, yra šalinamas iš Tarybos. Pašalinto Tarybos nario vietą užima kitas skyriaus/klubo deleguotas LŽS narys.
7. 6. Taryba dirba pagal Tarybos patvirtintą darbo reglamentą.
7. 7. Tarybos kompetencija:
7. 7. 1. jei reikia priima nutarimus pagal nustatytą kompetenciją;
7. 7. 2. tvirtina metinę LŽS Valdybos (toliau - Valdybos) veiklos ataskaitą;
7. 7. 3. svarsto ir tvirtina Valdybos parengtas LŽS veiklos programas;
7. 7. 4. svarsto LŽS narių skundus dėl Valdybos priimtų sprendimų;
7. 7. 5. vykdo suvažiavimo sprendimus;
7. 7. 6. pirmininko teikimu tvirtina LŽS administracijos struktūrą ir metinį LŽS biudžetą, LŽS profesinio leidinio redaktorių;
7. 7. 7. pateikia tvirtinti suvažiavimui Tarybos veiklos ataskaitas;
7. 7. 8. LŽS pirmininko teikimu renka pirmininko pavaduotoją (- us). Taryba nustato LŽS pirmininko pavaduotojų statusą, skaičių, kompetenciją ir funkcijas;
7. 7. 9. LŽS Taryba, atsižvelgdama į LŽS finansinę padėtį ir galimybes, gali priimti sprendimą LŽS skyriuose, klubuose įdarbinti etatinį darbuotoją: LŽS skyriuose ir klubuose, vienijančiuose 50 narių ir daugiau - 0,5 etato, skyriuose ir klubuose, vienijančiuose 100 narių ir daugiau - 1 (vieną) etatą. LŽS skyrių ir klubų etatinio darbuotojo pareigybę Taryba tvirtina atsižvelgdama į LŽS skyrių ir klubų pateiktą darbuotojo pareigybių nuostatų projektą.

 

8. LŽS VALDYBA

 

8. 1. LŽS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro LŽS pirmininkas ir skyrių/klubų pirmininkai. Valdybos pirmininkas yra LŽS pirmininkas.
8. 2. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip šešis kartus per metus. Valdybos posėdžius kviečia LŽS pirmininkas savo iniciatyva arba daugiau nei pusės visų valdybos narių reikalavimu. LŽS pirmininkas ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki Valdybos posėdžio apie posėdžio vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę Valdybos narius informuoja elektroniniu paštu arba telefonu.
8. 3. Valdyba gali priimti sprendimus, jei posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė valdybos narių, posėdžiui vadovauja LŽS pirmininkas, o jam nesant - pirmininko įgaliotas pavaduotojas. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.
8. 4. Valdybos sprendimai yra skelbiami oficialioje LŽS interneto svetainėje www.lzs.lt Valdyba gali nuspręsti viešai neskelbti savo sprendimų, kurie yra pripažinti konfidencialiais.
8. 5. Valdybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, įgalioja kitą to paties skyriaus/klubo narį. Notaro patvirtintas įgaliojimas pateikiamas Valdybos pirmininkui. Valdybos narys, tris kartus iš eilės be pateisinamos priežasties (pvz., ligos bet ar liga yra nepateisinama priežastis?) nedalyvavęs Valdybos posėdžiuose, yra šalinamas iš Valdybos. Skyrius/klubas savo iniciatyva arba LŽS administracijos pavedimu per mėnesį nuo LŽS Valdybos nario pašalinimo dienos sušaukia visuotinį skyriaus/klubo susirinkimą ir išrenka naują skyriaus/klubo pirmininką, kuris užima pašalinto Valdybos nario vietą.
8. 6. Į pirmąjį posėdį po suvažiavimo valdyba renkasi ne vėliau kaip po 14 dienų.
8. 7. Valdyba dirba pagal Valdybos patvirtintą darbo reglamentą.
8. 8. Valdybos kompetencija:
8. 8. 1. priima ir šalina asmenis iš LŽS;
8. 8. 2. kas antrų metų ketvirtą ketvirtį nustato dvejų ateinančių metų stojamojo ir nario mokesčių dydį;
8. 8. 3. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti LŽS veiklos programas;
8. 8. 4. tvirtina LŽS narių darbo grupes (komisijas). Pagrindiniai šių grupių (komisijų) tikslai yra svarstyti specializuotus klausimus ir teikti Valdybai, Tarybai ir Suvažiavimui įvairius pasiūlymus. Komisijoms vadovauja pirmininkas, jo pavaduotojai ar kiti Valdybos skirti asmenys;
8. 8. 5. sudaro LŽS Etikos komisiją. LŽS Etikos komisijos formavimo tvarka, veiklos ir darbo principai apibrėžiami šių įstatų atskirame skyriuje.

 

9. LŽS PIRMININKAS

 

9. 1. LŽS pirmininkas (toliau - pirmininkas) yra vienasmenis valdymo organas, renkamas ketverių metų kadencijai LŽS suvažiavime slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma.
9. 2. Pirmininkas yra etatinis darbuotojas, kurio atlyginimo dydį nustato suvažiavimas atskiru nutarimu;
9. 3. Pirmininkas papildomai gali užsiimti tik kūrybine ir pedagogine veikla. LŽS yra pagrindinė pirmininko darbovietė.
9. 4. Per du mėnesius po LŽS suvažiavimo, kuriame išrenkamas pirmininkas, pastarajam nepradėjus eiti pareigų, Taryba išrenka naują pirmininką ir nustato suvažiavimo datą.
9. 5. Pirmininkui, pasitraukus iš pareigų, arba tapus nariu korespondentu, Taryba išrenka naują pirmininką ir nustato suvažiavimo datą.
9. 6. Pirmininkui padeda ir, jei reikia, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas (-ai).
9. 7. Pirmininko kompetencija:
9. 7. 1. ne rečiau kaip du kartus per metus šaukia Tarybos posėdžius ir ne rečiau kaip šešis kartus per metus Valdybos posėdžius;
9. 7. 2. vadovauja LŽS administracijai;
9. 7. 3. vykdo Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos priimtus sprendimus pagal savo kompetenciją;
9. 7. 4. organizuoja Tarybos ir Valdybos darbą;
9. 7. 5. atstovauja LŽS (veikia jos vardu) Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei esant santykiams su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius, valdo LŽS turtą ir lėšas. Pirmininkas, negalėdamas atstovauti LŽS interesams, šias funkcijas įgaliojimo pagrindu paveda kitam asmeniui;
9. 7. 6. pateikia Tarybai LŽS veiklos savo pirmininkavimo kadencijos ataskaitą;
9. 7. 7. pateikia suvažiavimui nepriklausomo audito išvadas per savo pirmininkavimo kadenciją;
9. 7. 8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
9. 7. 9. organizuoja ir skelbia viešą informaciją;
9. 7. 10. pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus LŽS vardu;
9. 7. 11. organizuoja LŽS veiklą, paveda LŽS administracijos darbuotojams tvarkyti LŽS narių apskaitą ir veiklos dokumentus;
9. 7. 12. visus klausimus, susijusius su LŽS nekilnojamojo turto pardavimu, jo kapitaliniu remontu bei kreditų gavimu laiduojant LŽS turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs Valdybos pritarimą;
9. 7. 13. tais atvejais, kai būtina priimti sprendimus, susijusius su LŽS finansine ir ūkine veikla, viršijančia maksimalią valdybos sprendimu patvirtintą sumą, kuria pirmininkas gali disponuoti savarankiškai, LŽS pirmininkas turi gauti Valdybos pritarimą.

 

10. LŽS STRUKTŪRA

 

10. 1. LŽS sudaro:
10. 1. 1. skyriai;
10. 1. 2. pirminės organizacijos;
10. 1. 3. klubai;
10. 1. 4. nariai.
10. 2. LŽS skyriai ir klubai:
10. 2. 1. LŽS skyriai ir klubai gali būti juridiniai asmenys, kurių įstatai (nuostatai) neprieštarauja LŽS Įstatams;
10. 2. 2. LŽS nariai jungiasi į LŽS skyrius ir klubus pagal specializaciją ar teritorinio priklausomumo principu;
10. 2. 3. LŽS skyriai ir klubai veikdami vadovaujasi savo skyriaus/klubo įstatais (nuostatais) ir LŽS Įstatais;
10. 2. 4. LŽS skyrių/klubą turi sudaryti ne mažiau kaip penkiolika narių;
10. 2. 5. LŽS skyrių/klubų lėšas sudaro narių mokestis, kurių dydį nustato LŽS Valdyba, leidybinės ir kitos gamybinės - ūkinės veiklos pajamos, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, aukos bei kitos teisėtai gautos pajamos.
10. 2. 1. 1. LŽS skyrių ir klubų kompetencija:
10. 2. 1. 2. gina savo narių darbo, socialines teises bei interesus, atstovauja savo nariams, sudaro su darbdaviu kolektyvines ir kitokias sutartis, kontroliuoja, kaip laikomasi sutarčių sąlygų, reikalauja, kad darbdaviai panaikintų neteisėtus sprendimus, pažeidžiančius LŽS narių teises ir teisėtus interesus;
10. 2. 1. 3. atstovauja savo nariams LŽS valdymo organuose;
10. 2. 1. 4. tvarko LŽS skyriaus/klubo narių apskaitą, kitą dokumentaciją, renka stojamąjį ir nario mokesčius ir pateikia apie tai duomenis LŽS administracijai;
10. 2. 1. 5. LŽS skyriui/klubui vadovauja skyriaus/klubo visuotiniame narių susirinkime renkamas pirmininkas. LŽS skyrių/klubų pirmininkais negali būti renkami nario korespondento statusą turintys nariai.
10. 3. LŽS pirminės organizacijos:
10. 3. 1. LŽS pirminės organizacijos yra steigiamos įstatymų nustatyta tvarka;
10. 3. 2. LŽS pirminės organizacijos įkūrimas yra įforminamas jos narių susirinkimo protokolu, kurį pasirašo visi organizacijos nariai;
10. 3. 3. LŽS pirminės organizacijos savo noru gali jungtis į skyrius, klubus, asociacijas ir kitus vienetus pagal teritorijas ar specializaciją;
10. 3. 4. LŽS pirminių organizacijų kompetencija:
10. 3. 4. 1. gina savo narių darbo, socialines teises bei interesus, atstovauja savo nariams, sudarydamos su darbdaviu kolektyvines ir kitokias sutartis, kontroliuoja, kaip laikomasi sutarčių sąlygų, reikalauja, kad darbdaviai panaikintų neteisėtus sprendimus, pažeidžiančius LŽS narių teises ir teisėtus interesus;
10. 3. 4. 2. atstovauja savo nariams LŽS valdymo organuose;
10. 3. 4. 3. tvarko LŽS pirminės organizacijos narių apskaitą, kitą dokumentaciją, renka stojamąjį ir nario mokesčius ir pateikia apie tai duomenis LŽS administracijai.
10. 3. 5. visus klausimus LŽS pirminė organizacija sprendžia narių visuotiniame susirinkime atviru balsavimu. Pirminei organizacijai vadovauja visuotiniame narių susirinkime renkamas pirmininkas.

 

11. LŽS ETIKOS KOMISIJA

 

11. 1. LŽS Etikos komisija rūpinasi LŽS narių profesinės etikos ugdymu, nagrinėja skundus, pareiškimus, kreipimusis dėl LŽS narių etikos, LŽS įstatų pažeidimų, LŽS valdymo organų sprendimų nevykdymo, ginčus, kylančius tarp LŽS narių, skyrių, klubų ir LŽS valdymo organų. Komisija šiais klausimais teikia išvadas, siūlymus, priima sprendimus.
11. 2. Komisija gali savo iniciatyva pareikšti viešąją nuomonę (poziciją) dėl visuomenės informavimo principų laikymosi ir etikos pažeidimų žiniasklaidoje.
11. 3. Komisiją sudaro 7 nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai tvirtina LŽS Taryba per pirmjį posėdį po Suvažiavimo. Komisija iš savo narių renka pirmininką ir sekretorių, pirmininko teikimu tvirtina pavaduotoją (-us).
11. 4. Komisija savo veikloje vadovaujasi reglamentu, suderintu su LŽS įstatais.
11. 5. Komisijos pirmininkas kiekvienais metais atsiskaito už atliktą darbą LŽS Valdybai, o už visą kadenciją - LŽS Tarybai.
11. 6. Komisijos posėdžiai yra uždari. Dėl viešo posėdžio Komisija privalo priimti atskirą sprendimą.
11. 7. Nustačiusi, kad LŽS narys pažeidė profesinę etiką ar nusižengė LŽS Įstatams, komisija priima įspėjimą ar sprendimą. Įspėjimas taikomas konkrečiam LŽS nariui dėl neesminių visuomenei ar asmeniui didelės žalos nepadariusių etikos pažeidimų. Dėl etikos pažeidimų, kurie pripažįstami esminiais, padariusiais visuomenei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui moralinę žalą, Komisija priima sprendimą. Pasiūlymai dėl įpareigojančio sprendimo (LŽS narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LŽS) taikymo LŽS nario atžvilgiu teikiami LŽS Valdybai.

11. 8. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Valdybai, pastarosios sprendimai yra galutiniai. Komisija sprendimą gali peržiūrėti tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos.*

 

12. LŽS TURTAS IR LĖŠOS, JŲ VALDYMO, DISPONAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

12. 1. LŽS lėšas sudaro LŽS skyrių, klubų ir skyriams bei klubams nepriklausančių pirminių organizacijų narių mokestis, LŽS narių stojamasis ir narystės mokesčiai, leidybinės ir kitos ūkinės pajamos, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, aukos bei kitos teisėtai gautos pajamos.
12. 2. LŽS gali steigti labdaros ir kitokius fondus.
12. 3. LŽS savo lėšas ir turtą tvarko savarankiškai, laisvai disponuoja lėšomis, finansuoja savo veiklą.
12. 4. LŽS lėšos naudojamos:
12. 4. 1. patalpų, poilsio ir kūrybos bazėms, gydymo įstaigoms statyti ir išlaikyti;
12. 4. 2. gamybinės- ūkinės veiklos reikmėms;
12. 4. 3. laikinai netekusiems darbingumo, besigydantiems ar dėl nelaimingo atsitikimo materialius sunkumus patiriantiems LŽS nariams remti ir šelpti;
12. 4. 4. LŽS narių komandiruočių išlaidoms, susijusioms su atstovavimu LŽS interesams, iš dalies ar visiškai apmokėti;
12. 4. 5. sudaryti labdaros, šalpos ar paskolos fondus, įsigyti akcijų ir teikti paskolas;
12. 4. 6. LŽS aktyvistams skatinti;
12. 4. 7. LŽS valdymo organams išlaikyti, taip pat skyriams, klubams ir pirminėms organizacijoms remti;
12. 4. 8. profesiniam mokymui ir kvalifikacijai kelti;
12. 4. 9. renginiams organizuoti, kitiems Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams vykdyti.

 

13. INFORMACIJOS APIE LŽS VEIKLĄ PATEIKIMAS

 

13. 1. LŽS pranešimai nariams ir kitiems asmenims yra išsiunčiami elektroniniu paštu, paprastu paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie Įstatai nenumato kitaip.
13. 2. LŽS valdymo organų sprendimai ir pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.lzs.lt
13. 3. Už informacijos pateikimą atsako LŽS pirmininkas.

 

14. LŽS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

14. 1. LŽS pertvarkoma, jos veikla nutraukiama (likviduojama ar reorganizuojama) LŽS Suvažiavimo sprendimu, jei už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 LŽS delegatų, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
14. 2. LŽS likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

 

15. LŽS ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA

 

15. 1. Įstatų pakeitimų ir papildymų projektą rengia pirmininkas arba pirmininko įgaliotas asmuo ir pateikia projektą Tarybai.
15. 2. 2/3 Tarybos posėdyje dalyvavusių narių balsų pritarimu, Įstatų projektas teikiamas svarstyti artimiausiam Suvažiavimui.
15. 3. Įstatai keičiami ir papildomi Suvažiavimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.
15. 4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.38 str. numatyta tvarka.

 

16. VšĮ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS FONDAS

 

16. 1. VšĮ Žurnalistų sąjungos Fondo (toliau - Fondo) steigėja yra LŽS. Fondo įstatus tvirtina LŽS Valdyba.
16. 2. Fondo lėšos, vadovaujantis Fondo įstatais, naudojamos LŽS narių socialinėms ir kitoms reikmėms.

 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. 1. Jeigu tam tikri santykiai nėra sureguliuoti šių Įstatų, taikomos atitinkamos santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
17. 2. Šie Įstatai įsigalioja vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.38 str. numatyta tvarka.


Pasirašyti 2010-11-27
LŽS pirmininkas

 

* Galiojančių LŽS įstatų, patvirtintų 2006 m. lapkričio 25 d. LŽS suvažiavime, pakeitimas  

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-11-26 12:59
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media